JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.



VIDĒJAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS


Kods: 2320 01


Darba saturs:
Vidējās izglītības skolotājs 10. līdz 12. klases skolēniem padziļināti māca priekšmetus, kuru pamatus skolēni apguvuši pamatskolā. Viņš ir specializējies vienā priekšmetā vai arī māca vairākus līdzīgus priekšmetus. Vidējas izglītības skolotājs arī vada fakultatīvās (neobligātās, domātas papildu zināšanu iegūšanai) nodarbības vai pulciņus savā priekšmetā. Skolotāji metodiķi - pieredzējušākie un radošākie no skolotājiem - palīdz kolēģiem valsts, rajona, pilsētas, pilsētas rajona, skolas mērogā pilnveidot mācību metodes.

Vidējās izglītības skolotājs organizē mācību darbu klasē – izskaidro mācību vielu, izmanto dažādas mācību metodes vielas apguvei vai atkārtošanai, piemēram, māca darbu grupās (arī projektu ietvaros), izstrādā un uzdod skolēniem pārbaudes darbus, izsauc skolēnus atbildēt vielu klases priekšā, rīko viktorīnas. Viņš regulāri uzdod un pārbauda mājas darbus.

Kad vidējās izglītības skolotājs līdztekus mācību priekšmetu mācīšanai ir arī klases audzinātājs, viņš palīdz skolēniem nostiprināt izpratni par dzīvi un darbu kolektīvā, kur katram ir gan tiesības, gan pienākumi. Klases audzinātājs rosina savus audzēkņus veidot interesantu klases sabiedrisko dzīvi, palīdz viņiem to darīt, piemēram, organizējot klases vakarus, ekskursijas, pārgājienus, teātra un muzeja apmeklējumus. Klases audzinātājs, izmantojot savas zināšanas pedagoģijā un psiholoģijā, audzināšanas stundās pievērš skolēnu uzmanību savstarpējas komunicēšanās prasmēm, piemēram, kā pozitīvi (fiziski neiespaidojot un nepazemojot otru) un konstruktīvi (neiznīcinot tālākas saskarsmes un sadarbības iespējas) risināt domstarpības un konfliktus. Klases audzinātājs seko skolēnu sekmēm. Viņš regulāri sazinās ar skolēnu vecākiem, rīko klases vecāku sapulces.

Vidējās izglītības skolotājs ierodas uz skolas vadības organizētām sapulcēm un sēdēm. Ja nepieciešams, viņš pats piedalās skolas un klases labiekārtošanas darbos, kā arī iesaista tajos skolēnus.

Daži vidējās izglītības skolotāji strādā arī ar skolēniem, kuriem slimības dēļ nepieciešama apmācība mājās. Viņi izvēlas konkrētajam skolēnam piemērotu mācību metodiku (mācīšanas metodes), kā arī izstrādā apmācību grafiku, nosaka mācību stundas ilgumu un intensitāti atbilstoši šī skolēna uztveres un fiziskajām spējām.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Vidējās izglītības skolotājs darbā lieto tāfeli un krītu, dažādus mācību metodiskos materiālus, kā arī izmanto informācijas demonstrēšanas un atskaņošanas aprīkojumu, piemēram, audioiekārtu, kompaktdiskus, kodoskopu. Viņš darbā lieto arī biroja tehniku, piemēram, datoru, kopēšanas iekārtu, printeri, skeneri. Vidējās izglītības skolotājs strādā ar daudzveidīgu dokumentāciju, piemēram, klašu žurnāliem, sekmju kopsavilkuma žurnāliem, skolēnu personīgajām lietām un liecībām.


Darba apstākļi:
Vidējās izglītības skolotājs strādā klases vai mācību priekšmeta specifikai atbilstoši iekārtotā telpā. Viņam ir noteikta darba slodze - nedēļā 21 mācību stunda, trīs audzināšanas darba stundas. Kopā ar gatavošanos stundām un pasākumiem, dokumentācijas aizpildīšanu un pašizglītošanos slodze nereti pārsniedz astoņas darba stundas dienā, tas tiek kompensēts ar astoņu nedēļu apmaksātu atvaļinājumu.


Darba iespējas:
Vidējās izglītības skolotājs var strādāt valsts un pašvaldības izglītības iestādēs, piemēram, pamatskolās, vidusskolās, valsts ģimnāzijās, speciālās skolās un internātskolās, kā arī privātās izglītības iestādēs. Viņš strādā arī ar skolēniem, kuriem slimības dēļ nepieciešama apmācība mājās. Vidējās izglītības skolotājs var strādāt arī rajona vai pilsētas pašvaldības izglītības pārvaldē, Izglītības un zinātnes ministrijā.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība pedagoģijā un izvēlētās zinātņu nozares specialitātē. Mācību ilgums - 4 līdz 5 gadi. Vidējās izglītības skolotāja kvalifikācijas paaugstināšanai ik gadu tiek organizēti tālākizglītības kursi un semināri.


Iespējamais atalgojums:
220 līdz 280 LVL.
Atalgojums atkarīgs no vidējās izglītības skolotāja darba pieredzes un mācību stundu skaita nedēļā. Vidējās izglītības skolotājs var saņemt skolas vadības piešķirtas premiālas piemaksas par īpašiem darba kvalitātes rādītājiem.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev ir pozitīva attieksme pret bērniem? Vai vēlies strādāt skolā? Vai tev ir viens vai vairāki mīļākie priekšmeti, kurus tu vēlētos apgūt profesionāli un pasniegt skolā? Vai esi kādreiz iztēlojies, ka stāvi klases priekšā kā skolotājs? Vai esi savaldīgs un pacietīgs? Vai esi apzinājies, ka skolotājs ir ne tikai priekšmeta pasniedzējs, bet arī audzinātājs?

Vidējās izglītības skolotājam nepieciešama vēlme un prasme skaidri un pārliecinoši pasniegt informāciju, ieinteresēt tajā skolēnus, tāpēc viņam pašam jābūt dziļi ieinteresētam un zinošam savā mācību priekšmetā. Ja izvēlies, kuru mācību priekšmetu skolotājs gribētu būt, tad centies tajos iegūt plašākas zināšanas, nekā prasa skolas programma.

Vidējās izglītības skolotājam nepieciešamas labas komunikācijas prasmes, jo viņam jāprot panākt saprašanos dažādās auditorijās – gan jauniešu, gan vecāku, un tas prasa atšķirīgas pieejas. Vari izmēģināt elastīgu komunicēšanos, atšķirīgi meklējot sapratni, piemēram, ar vecākiem, kaimiņiem un saviem vienaudžiem, pēc tam analizējot panākto rezultātu.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā latviešu valoda un literatūra, svešvalodas, psiholoģija, ētika, informātika un priekšmetiem, kuri ir pamatā tavai izraudzītajai skolotāja specializācijai.


Interešu joma(s): Izglītība


Radniecīgās profesijas:

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VADĪTĀJS

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

PAMATIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

PASNIEDZĒJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

pedagoģija un psiholoģija darbs ar pusaudžiem
sava redzesloka, erudīcijas paplašināšana ar prāta spēlēm, populārzinātniskiem raidījumiem, filmām, grāmatām semināri, kursi par sevis izpratni, par attiecībām ar cilvēkiem
sabiedriskās dzīves pasākumi un aktualitātes pedagoģiskais darbs
mācību metodes aktīvās atpūtas un sporta pasākumu organizēšana

Man raksturīgas šādas īpašības:

atbildīgums pārliecinātība izlēmība
izpalīdzīgums enerģiskums kritiskums
godīgums iniciatīva zinātkāre
sabiedriskums optimisms entuziasms
laipnība disciplinētība savaldība
uzņēmība neatlaidība apzinīgums

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem iedvesmot bērnus jaunu zināšanu apguvei
mācīt skolēnus pēc noteiktas izglītības programmas plānot mācību stundu saturu un metodes
plānot savu laiku, veikt uzdevumus noteiktā termiņā orientēties lielā informācijas daudzumā, ātri atrodot tajā būtiskāko
izteikties literāri pareizā un saistošā valodā mutiski un rakstveidā brīvi un pārliecinoši uzstāties auditorijas priekšā

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS




Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv