JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.LOGOPĒDS


Kods: 3229 13


Darba saturs:
Logopēds palīdz cilvēkiem novērst vai uzlabot ar runu un valodu saistītas problēmas. Viņš var strādāt ar bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem, kam ir problēmas ar savu domu izteikšanu vārdos, kā arī runas traucējumi, kas radušies daļēja vai pilnīga dzirdes zaudējuma, galvas traumu, insulta, šķeltu aukslēju, balss patoloģiju, emocionālu traucējumu un citu cēloņu rezultātā, kā arī ar cilvēkiem, kuriem ir grūtības mācībās, kavēta uztvere, nepareiza izloksne un citas problēmas.

Uzsākot darbu, logopēds noskaidro pacienta runas un valodas traucējumu rašanās cēloņus, simptomus (pazīmes), smaguma pakāpi un stāžu (to, cik ilgi traucējums pacientam ir), novērtē pacienta sazināšanās spēju, nepieciešamības gadījumā izveidojot alternatīvas sazināšanās metodes, nosaka logopēdisko slēdzienu, ieskicē koriģējoši attīstošā darba plānu (vingrinājumu veidi, biežums).

Logopēds rāda pie spoguļa, kā skaņa pareizi ir artikulējama (izrunājama), māca saklausīt un atšķirt konkrēto skaņu no citām valodas skaņām. Tiek vingrināta fonemātiskā (valodas) dzirde, uztvere. To logopēds veic, kad, piemēram, bērns, izrunājot vārdus, vienu skaņu aizstāj ar citu. Minēto traucējumu būtiski novērst, jo tas atspoguļojas arī rakstu valodā. Logopēds pēc vajadzības koriģē (labo) gan spēju lasīt, rakstīt un stāstīt, gan runas tempu, ritmu (stostīšanās), balss nepilnības.

Lai gūtu pozitīvus rezultātus, logopēdijā izmanto elpošanas, gaisa plūsmas, fonemātiskās dzirdes, artikulācijas orgānu (mēles, lūpu), balss (tembra, augstuma), pirkstu un delnu vingrināšanu. Logopēds ne tikai parāda un māca vingrinājumus, bet dod norādījumus arī pacienta tuviniekiem, bērna skolotājiem, vecākiem to veikšanā.

Logopēds strādā ciešā sadarbībā ar citiem speciālistiem (mediķiem, psihologiem, sociālajiem pedagogiem). Īpaša sadarbība notiek ar bērna vecākiem, jo tikai ar ģimenes atbalstu, var tikt nostiprināts un apgūts pareizais runas, lasīšanas, rakstīšanas dinamiskais stereotips (automatizēts runas process).

Logopēds aizpilda logopēdisko dokumentāciju, precīzi atspoguļojot tajā personas runas un valodas stāvokli.

Logopēds regulāri apmeklē seminārus, kursus, konferences, lai spētu sekot jaunumiem pētījumos, apgūtu jaunas metodikas.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Logopēds darbā lieto spoguli, logopēdiskās zondes, lāpstiņas un daudzveidīgus uzskates līdzekļus, piemēram, materiālus pacienta runas diagnosticēšanai, skaņu automatizēšanas un diferencēšanas vingrinājumu tekstus, attēlus. Darbā ar bērniem, rotaļlietas, spēles pārrunām un stāstīšanai par noteiktiem tematiem, vārdu modeļus un skaņu sloksnītes.


Darba apstākļi:
Logopēds strādā logopēdijas darbam piemērotās telpās, logopēdiskā kabinetā vai centrā. Parasti logopēds strādā 20 stundas nedēļā, tas ir, vidēji 4 darba stundas dienā, pārējā laikā gatavojot darba materiālus, izstrādājot darba plānus, piedaloties, piemēram, semināros, kursos.


Darba iespējas:
Logopēds var strādāt vispārējās un speciālajās izglītības iestādēs, skolu sagatavošanas klasēs, veselības un rehabilitācijas centros, poliklīnikās un klīnikās, stacionāros, kā arī būt pašnodarbinātais.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība logopēdijā vai pedagoģiskā izglītība ar logopēda kvalifikāciju. Mācību ilgums ir 4 – 6 gadi.


Iespējamais atalgojums:
200 līdz 500 LVL.
Atalgojuma apmērs atkarīgs no profesionalitātes, darba pieredzes, kā arī darba vietas.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev šķiet būtiski, ka cilvēku valoda ir skaidra, skanīga? Vai vēlies palīdzēt cilvēkiem? Vai esi pacietīgs? Vai tev ir laba valodas izjūta, skaidra izruna?

Lai darbotos ar cilvēkiem, kuriem ir runas un valodas attīstības traucējumi, vēlamas tādas personības īpašības kā pacietība, iejūtība, kā arī labestīga attieksme pret visu īpašo un atšķirīgo. Nozīmīgas ir labas komunikācijas prasmes, ko veicinās komandas darbs skolas projektos, grupu darbs stundās, dalība ārpusskolas pasākumos. Būtisks ir radošums, it īpaši darbā ar bērniem, prasme piesaistīt uzmanību, ieinteresēt, panākt viņu vēlēšanos darboties, runāt. Šīs iemaņas var attīstīt, darbojoties ar bērniem, izdomājot dažādas rotaļas un spēles, vērojot, kādu darbību rezultātā viņi vislabprātāk atraisās.

Logopēdam būtiski ir iemācīties ne tikai dzirdēt, bet arī saklausīt, ne tikai redzēt, bet arī saskatīt. Logopēda profesijā valodas pilnveidošanā lieti noderēs prasme zīmēt, dziedāt, kā arī spēlēt kādu mūzikas instrumentu.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā latviešu valoda, bioloģija un psiholoģija.


Interešu joma(s): Veselības aprūpe un rehabilitācija


Radniecīgās profesijas:

SKOLOTĀJS LOGOPĒDS

RUNAS TERAPEITS

SPECIĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SKOLOTĀJS

SPECIĀLĀS VALODAS ATTĪSTĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SKOLOTĀJS

MĀJSKOLOTĀJS

BILINGVĀLĀS APMĀCĪBAS SKOLOTĀJS

SAGATAVOŠANAS GRUPU SKOLAI PEDAGOGS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

darbs, kur varu praktiski palīdzēt cilvēkiem precīza dikcija, skanīga runa
radoša izpausme – muzicēšana, zīmēšana, teātris u.tml. nopietns darbs ar spēļu, rotaļu elementiem
neverbālās saskarsmes īpatnības svešvalodas
bērnu psiholoģija valodas prasme un izjūta

Man raksturīgas šādas īpašības:

draudzīgums optimisms apzinīgums
uzņēmība sirsnība patstāvība
apķērība pacietība emocionalitāte
atbildība sapratne izteiksmīgums
izpalīdzība sistemātiskums * atklātība
pielāgošanās spēja zinātkāre radošums

* sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

labi saprasties ar cilvēkiem veikt elpošanas vingrinājumus balss aparāta nostiprināšanai
veikt runas un valodas traucējumu diagnostiku saglabāt mieru un rast radošus risinājumus dažādās situācijās
novērtēt valodas attīstības līmeņa atbilstību bērna vecumam uzmundrināt, iedrošināt cilvēku ārstnieciskajā procesā
mācīt dikcijas uzlabošanas tehnikām pielietot runas traucējumu novēršanā mūzikas terapijas elementus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv