JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.CIVILAS AIZSARDZĪBAS INŽENIERIS


Kods: 2149 54


Darba saturs:
Civilās aizsardzības inženieris veic organizatoriskus, inženiertehniskus, ekonomiskus, finansiālus, izglītojošus un zinātniskus pasākumus, lai iedzīvotāji būtu gatavi reaģēt katastrofu vai to draudu gadījumos, kā arī atbalstītu valsts aizsardzības sistēmas vajadzības, ja noticis militārs iebrukums vai sācies karš.

Civilās aizsardzības inženieris organizē civilās aizsardzības darbu savā iestādē vai uzņēmumā. Nelielās iestādēs viņš arī uzrauga ugunsdrošību.

Civilās aizsardzības inženieris iepazīstas ar iestādes struktūru un izstrādā shēmu, pēc kādas pavēstīt darbiniekiem steidzamu informāciju gan darba laikā, gan ārpus tā. Lielākos uzņēmumos viņš izveido sakaru dienestu no 5 – 6 cilvēkiem, kas ārkārtas situāciju gadījumā piedalās diennakts dežūrās iestādes civilās aizsardzības vadības centrā un informē darbiniekus par veicamajiem pasākumiem.

Civilās aizsardzības inženieris noskaidro, kas konkrētajā uzņēmumā vai iestādē var radīt draudus (iekšējie un ārējie bīstamības avoti). Galvenais iekšējais bīstamības avots parasti ir ugunsgrēks, ražošanas uzņēmumos – arī dažādu vielu noplūde, sprādzieni. Ārējie bīstamības avoti ir ķīmiskais un radioaktīvais piesārņojums, dabas katastrofas, ārējo inženiertīklu avārijas, terorisms, dažādas infekcijas slimības. Civilās aizsardzības inženieris izvērtē bīstamības avotus un izstrādā rīcības plānu ārkārtas situāciju un katastrofu gadījumiem. Plānā viņš nosaka atbildīgās amatpersonas, dežūru telpas, telefonu numurus, dežūru laikus un nepieciešamo rīcību. Rīcības plānu apstiprina iestādes vadītājs vai darbinieks, kurš atbildīgs par civilo aizsardzību. Ar plānu civilās aizsardzības inženieris iepazīstina glābšanas komandas dalībniekus, par ugunsdrošību atbildīgos darbiniekus uzņēmuma struktūrvienībās, kā arī citas amatpersonas. Ja uzņēmumā strādā vairāk par 50 cilvēkiem, viņš izstrādā uzņēmuma civilās aizsardzības plānu, kas ir apjomīgāks par rīcības plānu.

Civilās aizsardzības inženieris organizē iestādes glābšanas komandas (grupas), kuru dalībnieki tiek apmācīti un nepieciešamības gadījumā iesaistīti glābšanas darbos jau pirms pilsētas vai pašvaldības glābšanas dienestu ierašanās objektā. Ja iestādē nav ugunsdrošības inženiera, civilās aizsardzības inženieris pārzina ugunsdzēsības iekšējo ūdensvadu, ugunsdzēsības inventāru, evakuācijas plānu un signalizācijas sistēmu. Viņš organizē darbinieku apmācību civilajā aizsardzībā un piedalās mācībās, kurās tiek pārbaudīta apsardzes darbinieku rīcība, ugunsdzēsības inventāra un signalizācijas sistēmas stāvoklis, to darbība. Mācībās tiek inscenēta arī darbinieku evakuācija no “apdraudētā” objekta, un pēc tām tiek precizēta sadarbība ar dienestiem, kas var sniegt vajadzīgo palīdzību.

Lielākās iestādēs un uzņēmumos civilās aizsardzības inženieris veido civilās aizsardzības materiāli tehnisko bāzi. Viņš iegādājas individuālos aizsardzības līdzekļus (gāzmaskas, respiratorus, brilles, sanitārās aptieciņas, darba apģērbus un cimdus, zābakus, glābšanas darbiem nepieciešamo inventāru). Viņš arī uzskaita šo inventāru, kontrolē, apkopj to un organizē materiāli tehniskās bāzes atjaunošanu.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
aprīkojums Civilās aizsardzības inženieris darbā lieto dažādu veidu biroja tehniku (datoru, printeri, skeneri, kopēšanas aparātu), videotehniku un filmas, kā arī dažādus izdales un uzskates materiālus.


Darba apstākļi:
Civilās aizsardzības inženiera darbs parasti tiek veikts biroja tipa telpās. Piedaloties civilās aizsardzības un ugunsdzēsības mācībās un pārbaudot ugunsdzēsības inventāru, viņš strādā dažādos objektos un, ja notiek evakuācijas pasākumi, arī brīvā dabā. Viņš strādā astoņu stundu darba dienu, bet mācību gadījumā darba laiks var tikt mainīts.


Darba iespējas:
Civilās aizsardzības inženieris var strādāt dažādās valsts un privātajās iestādēs un uzņēmumos gan civilās aizsardzības jomā, gan specialitātē, kurā ieguvis augstāko izglītību.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība (mācību ilgums 4 gadi) vai 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība civilajā drošībā un aizsardzībā (mācību ilgums 2,5 – 3,5 gadi). Lai strādātu par civilās aizsardzības inženieri, atbilstošu sertifikātu var iegūt arī speciālos akreditētos apmācības centros (kursos).


Iespējamais atalgojums:
200 līdz 500 LVL.
Atalgojums atkarīgs no darbinieka kvalifikācijas, darba stāža un iestādē vai uzņēmumā strādājošo skaita.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev šķiet svarīga paša un citu cilvēku drošība? Vai esi domājis par to, kas būtu jādara ārkārtas situāciju vai katastrofu gadījumā? Vai tev piemīt organizatora un plānotāja prasmes? Vai tevi interesē tehnika?

Painteresējies par to, kāds aprīkojums tiek izmantots cilvēku glābšanā bīstamās situācijās. Centies attīstīt loģisko domāšanu, jo šajā profesijā būtiska ir prasme izstrādāt secīgu rīcības plānu, kur nav lieku darbību un kas vajadzības gadījumā glābtu cilvēku dzīvības. Lai spētu saprasties ar dažādiem cilvēkiem un būt pārliecinātam, ka tevis teiktais ir pareizi saprasts, svarīgi attīstīt labas komunikāciju prasmes.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā dabaszinātnes, fizika, ķīmija, loģika un psiholoģija.


Interešu joma(s): Drošība, glābšana, aizsardzība


Radniecīgās profesijas:

DARBA DROŠĪBAS INŽENIERIS

UGUNSDROŠĪBAS INŽENIERIS

UGUNSDROŠĪBAS UN CIVILĀS AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

sabiedrības izglītošanas veidi un kampaņas galda spēles, datorspēles uzmanības un stratēģiskās domāšamas treniņam
tehniskās zināšanas dažādu transportlīdzekļu, sadzīves tehnikas apkopei, remontam trilleri, katastrofu un piedzzīvojumu žanra kino vai literatūra
rīcības scenāriji ārkārtas situācijās - ugunsgrēkos, ķīmisko vielu noplūdes gadījumos prāta spēles, populārzinātniski raidījumi, filmas, grāmatas redzesloka paplašināšanai
apkārtējās vides drošības jautājumi dabaszinātnes, fizika, ķīmija

Man raksturīgas šādas īpašības:

neatlaidība izlēmība patstāvība
apzinīgums pielāgošanas spēja kritiskums
tiešums savaldība zinātkāre
izturība disciplinētība uzmanība
lietišķums racionalitāte ** piesardzība
materiālisms* sistemātiskums *** analītiskums

*materiālisms - orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

*** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem saglabāt mieru stresa situācijās
ātri reaģēt un mobilizēties noteiktu uzdevumu veikšanai organizēt ražošanas uzņēmumu drošību
izstrādāt avārijas situāciju rīcības plānu sniegt pirmo medicīnisko palīdzību*
veikt iecerētos darbus pēc sākotnēji izstrādāta plāna vadīt automašīnu

* pirmā palīdzība - palīdzība, ko cietušajam (slimajam) viņa dzīvībai vai veselības kritiskā stāvoklī savu zināšanu un iespēju apjomā sniedz personas ar kvalifikāciju medicīnā vai bez tās neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma (Ārstniecības likums)

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv