JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.ZEMES IERĪCĪBAS INŽENIERIS


Kods: 2165 07


Darba saturs:
Zemes ierīcības inženieris var nodarboties ar ļoti dažādiem darbiem, kas saistīti ar zemes ierīcību, zemes kadastrālo uzmērīšanu, ģeodēziskiem darbiem. Zemes ierīcībā ietilpst tās projektu izstrāde un zemes lietošanas veida noteikšana.
Inženiera daudzās darba procedūras ir sīki reglamentētas tiesību aktos. Noteikti jāseko līdzi pārmaiņām tajos aktos, kas attiecas uz zemes ierīcības jautājumiem.
Zemes ierīcības inženieris ir reglamentētā profesija, tāpēc darbam nepieciešams sertifikāts, ko var iegūt trijās jomās:
1) ģeodēziskie darbi, kur ietilpst topogrāfiskais darbs, inženierģeodēziskais darbs, ģeodēzisko tīklu ierīkošana;
2) zemes ierīcības darbi, kur ietilpst teritorijas plānošana, detālplānojumu izstrāde;
3) zemes kadastrālās uzmērīšanas darbi.
Lai saņemtu sertifikātu, jābūt noteiktai izglītībai (skat. sadaļu „Nepieciešamā izglītība”), darba pieredzei un jākārto eksāmens sertificēšanas birojā. Zemes ierīcības inženieris var izvēlēties, cik sertifikātu vēlas iegūt – visās jomās vai tikai vienā vai divās.
Inženieris uzmēra nekustamā īpašuma objekta un zemes vienības daļas, veic ģeodēzisko un topogrāfisko izpēti, sastāda zemes robežu apgrūtinājumu, situācijas un topogrāfisko plānu, grafiski vizualizē telpiskos datus, izstrādā teritorijas plānojumu grafiskās daļas un zemes ierīcības projektus, nosprauž arī apvidū detālplānojuma un zemes ierīcības projekta robežas, ierīko un pārzina ģeodēziskā (uzmērīšanas) atbalsta tīkla punktus.
Viņš var noformēt nekustamo īpašumu dokumentus, strādāt ar nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datu bāzi un veikt nekustamā īpašuma objektu kadastrālo vērtēšanu.
Zemes ierīcības inženiera klienti var būt gan privātas, gan juridiskas personas, tai skaitā valsts un pašvaldības uzņēmumi. Darbs ir atkarīgs no klienta dotajiem uzdevumiem, kas var būt ļoti 65 dažādi, piemēram, nekustamā īpašuma objekta, zemes vienības daļas uzmērīšana, grafiski telpisko datu vizualizēšana, zemes ierīcības projekta robežu nospraušana, nekustamā īpašuma objekta kadastrālā vērtēšana, teritorijas plānojumu grafiskās daļas un zemes ierīcības projektu izstrādāšana, ģeodēziskā un topogrāfiskā izpēte būvniecības un teritorijas plānošanas vajadzībām, detālplānojuma un zemes ierīcības projekta robežas nospraušana apvidū un citi.
Zemes ierīcības inženieris, piemēram, lai izstrādātu topogrāfisko plānu, kas vēlāk būs pamats būvju projektēšanai arhitektiem, sākumā saņem robežu plānu un dažādus datus no būvvaldes, Valsts zemes dienesta un citiem dienestiem. Pēc tam viņš dodas mērīt objektu, izmantojot ģeodēziskos instrumentus. Iegūtie dati tiek ievadīti datorā un tiek zīmēts plāns. Pēc tam to saskaņo ar pasūtītāju, būvvaldi, Valsts zemes dienestu un citiem nepieciešamajiem dienestiem.
Pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas inženieris izstrādā kadastra karti, kurā attēlo kadastrālo teritoriju un kadastra grupu robežas, nosaukumus, kodus un numurus, zemes vienību robežas, robežpunktus un to kadastra apzīmējumus, būvju ārējās kontūras un to kadastra apzīmējumus. Visi šie darbi noteikti nav vienveidīgi, jo katrs objekts un katra situācija ir citādāka.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Zemes ierīcības inženieris izmanto ģeodēziskos instrumentus – nivelierus1, teodolītus2, tahometrus3, globālās pozicionēšanas (GPS) iekārtas u.c. Noteikti lieto arī datoru ar speciālu programmatūru (Microstation), rasēšanas un projekta izstrādes programmas (AutoCAD), specifiskās kadastra programmas, ĢIS (ģeogrāfiskās informācijas sistēmas) programmu, ģeodēzijas datu apstrādes programmas.

1 Ģeodēzisks instruments zemes virsas punktu augstuma starpības noteikšanai.

2 Optiski mehānisks instruments leņķu mērīšanai horizontālā un vertikālā plaknē, arī virziena noteikšanai.

3 Ierīce rotācijas frekvences mērīšanai.


Darba apstākļi:
Darbs norit gan telpās, gan dabā. Var gadīties arī bīstamos apstākļos, piemēram, uz šosejām, dzelzceļa.


Darba iespējas:
Zemes ierīcības inženieris var strādāt valsts un pašvaldības uzņēmumos un iestādēs par zemes ierīkotāju, plānotāju, ekspertu, Valsts zemes dienestā (lielākoties nodarbojas ar nekustamā īpašuma kadastru), Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūrā (izgatavo plānus, kartes, apkopojot tehnisko informāciju), Latvijas Valsts mērniekā, būvvaldēs, arī privātajā sektorā mērniecības un vērtēšanas uzņēmumos, kā arī būt pašnodarbinātais.


Nepieciešamā izglītība:
Sertifikāta saņemšanai ģeodēzisko un zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai zemes ierīcības inženierim ir nepieciešams vismaz akadēmiskā bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība zemes ierīcībā, ģeodēzijā, kartogrāfijā vai kādā no būvniecības zinātnes ģeodēzijas apakšnozarēm. Ja to vēlas saņemt zemes ierīcības darbiem, tad atbilst iepriekš norādītā izglītība, vai ar projektēšanu saistītā specialitātē vai nozarē, piemēram, teritorijas plānotāja vai arhitekta kvalifikācija. Studiju ilgums ir trīs līdz četri gadi. Otrs nosacījums sertifikāta saņemšanai ir vismaz divu gadu darba pieredze attiecīgā nozarē pēdējo piecu gadu laikā. Sertificēšanas prasības un kārtība ir noteiktas 01.11.2010. MK noteikumos nr. 1011 “Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā”.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk un padodas darbs ar cilvēkiem? Vai tu spēj strādāt patstāvīgi? Vai vēlies strādāt dabā, veicot lielus attālumus? Vai esi ļoti precīzs? Vai padodas arī matemātiski aprēķini un vai patīk ievērot noteikumus?
Zemes ierīcības inženiera profesija varētu interesēt tos, kuriem patīk ģeogrāfija, ceļojumi, orientēšanās, karšu lasīšana, uzturēšanās dabā un viss iepriekš nosauktais.
Šajā profesijā ir svarīgi būt precīzam, apzinīgam, atbildīgam, jo ikdienā jātiekas ar ļoti daudziem cilvēkiem – gan klientiem, gan valsts institūciju darbiniekiem. Teicamas saskarsmes spējas var palīdzēt risināt konfliktsituācijas, ātrāk un veiksmīgāk veikt darbu.
Ja esi skolnieks, tad īpašu uzmanību pievērs ģeometrijai, rasēšanai, matemātikai un fizikai, arī psiholoģijai un svešvalodām. Pēdējās var noderēt saskarsmē ar klientiem, jo viņi ir ļoti dažādi. Piedalīšanās orientēšanās sacensībās palīdzēs attīstīt prasmi lasīt karti, orientēties vidē un iegūt darbam nepieciešamo fizisko formu.
Ja esi students, tad apsver, kādā zemes ierīcības jomā vēlies specializēties, un atbilstīgi tam izvēlies studiju prakses vietu. Tas dos iespēju uzkrāt sertifikācijai nepieciešamo pieredzi, kā arī pārliecināties par izvēles atbilstību savām interesēm.
Ja tev ir augstākā izglītība zemes ierīcībā, ģeodēzijā, kartogrāfijā, kādā no būvniecības zinātnes ģeodēzijas apakšnozarēm vai ar projektēšanu saistītā specialitātē, tad piesakies darbā uzņēmumā, kur veic ģeodēziskos, zemes ierīcības vai zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus, strādā sertificēta zemes ierīcības inženiera uzraudzībā, lai uzkrātu darba pieredzi un pēc diviem gadiem iegūtu sertifikātu. Sertifikācija nozīmē eksāmena kārtošanu, tādēļ laikus iepazīsties ar prasībām un sagatavojies.


Interešu joma(s): Lauksaimniecība, zivsaimniecība


Radniecīgās profesijas:

AINAVU ARHITEKTS

TERITORIJAS PLĀNOTĀJS

ĢEOINFORMĀTIKAS INŽENIERIS

IZSTRĀDĀJUMU PROJEKTĒTĀJS

TRANSPORTSISTĒMU INŽENIERIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

ģeogrāfija, dabas un vides zinības ģeodēzija
instrumenti, ierīces datora programmas
topogrāfija matemātiski aprēķini
pētniecība ceļojumi, orientēšanās pēc kartes

Man raksturīgas šādas īpašības:

atbildīgums neatlaidība apdomība
centība saimnieciskums analītiskums
lietpratība disciplinētība komplicētība**
godīgums konkrētība zinātkāre
materiālisms* savaldība intelektualitāte***
atturība akurātums sistemātiskums****

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

***intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

****sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

lasīt karti, orientēties vidē veikt ģeodēzisko un topogrāfisko izpēti
iegūt, apkopot, sistematizēt un analizēt datus veikt nekustamā īpašuma objektu kadastrālo mērniecību
aprēķināt augstumu, dziļumu, relatīvo izvietojumu un citus teritorijas raksturlielumus izstrādāt teritorijas vai objektu plānojumu
lietot ģeodēziskos instrumentus sadarboties ar klientiem un kolēģiem

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv