JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.VALSTS PILNVAROTAIS PĀRTIKAS INSPEKTORS1

1 PROFESIJU GRUPA „POLITIKAS PĀRVALDĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTI” 2422.

Darba saturs:
Valsts pilnvarotais pārtikas inspektors strādā Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) un rūpējas, lai valstī izmantotu cilvēka dzīvei un videi nekaitīgu pārtiku. Viņam ir trīs uzraudzības sektori – pārtikas vairumtirdzniecības, pārtikas ražošanas un pārtikas izplatīšanas.
Pārtikas inspektora darbība un tiesības ir noteiktas normatīvajos aktos: Eiropas Savienības regulās, LR likumos pārtikas jomā, LR Ministru kabineta noteikumos. Viņa uzdevums ir pārbaudīt, vai uzņēmumi zina un ievēro pārtikas uzraudzības likuma prasības.
Darbs ikdienā ir saplānots atbilstīgi pārtikas un veterinārā dienesta vadības dotiem uzdevumiem. Viņš veic plānveida vai ārpuskārtas (ja ir sūdzības vai citi gadījumi) pārbaudes, kontrolē un uzrauga izstrādājumus dažādos pārtikas uzņēmumos, sākot no to ražošanas līdz pat izplatīšanai uzņēmumos (veikalos, tirdzniecības vietās, tirgos, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos), pārbauda to atbilstību visām prasībām, kas noteiktas Pārtikas uzraudzības likumā. Pārbaudes nekad netiek iepriekš pieteiktas, tām jābūt negaidītām un tās lielākoties veic inspektors viens, tomēr uz lielveikaliem vai citiem objektiem, kur ir daudz cehu un telpu, dodas divi pilnvaroti valsts pārtikas inspektori.
Pirms doties uz pārbaudes objektu (uzņēmumu), inspektoram noteikti jāiepazīstas ar attiecīgo lietu, lai noskaidrotu, kas konkrētajā objektā tiek veikts, kādas neatbilstības ir konstatētas iepriekšējās pārbaudēs. Viņš izpēta objekta specifiku, izdrukā vajadzīgās veidlapas, apskata, kādus paraugus kādiem rādītājiem būs jāņem, un teorētiski atkārto konkrētā parauga noņemšanas procedūru. Tad ar visu nepieciešamo aprīkojumu dodas uz uzņēmumu.
Objektā noteikti jāievēro higiēnas prasības – roku mazgāšana un, ja nepieciešams, arī halātu, galvassegu un bahilu (uz apaviem uzvelkamu čībiņu) lietošana, lai maksimāli pasargātu vidi. Ja ražo specifiskus produktus, kur uzņēmuma darbinieki strādā maskās, to lieto arī inspektors.
Uzņēmumā inspektors pieaicina atbildīgo personu, kuram izstāsta savas vizītes mērķi, kādas inspekcijas metodes tiks pielietotas un ko tieši darīs – pārbaudīs dokumentāciju, higiēnas stāvokli, marķējumu, produktu derīgumu termiņus, intervēs darbiniekus, vērtēs, kā pārtikas produkti tiek uzglabāti, apstrādāti, transportēti. Tad pārbauda, vai darba vide – telpas, inventārs, darbinieki, apģērbs un pārējais, kas atrodas uzņēmumā, – var piesārņot pārtikas produktu. Inspektors ne tikai pievērš uzmanību higiēnai, bet arī tehnoloģijas procesiem, vai tos var veikt higiēniski, vai nav tehnoloģisko plūsmu krustošanās, kur var rasties pārtikas piesārņojums. Piemēram, lai izejvielas savā apritē nekrustojas jau ar gatavo produktu gan ražošanā, gan uzglabāšanā.
Tad inspektors pārbaudāmos objektos ņem paraugus un analīzes gan no produktiem, iekārtām (instrumenti, darba virsmas), gan no cilvēkiem (rokas, apģērbs), kuri saskaras ar pārtiku. Pēc tam paraugus iesaiņo, noplombē uzņēmuma pārstāvju klātbūtnē un nekavējoties nogādā akreditētā laboratorijā. Kad testēšanas pārskati un rezultāti no tās saņemti, inspektors izvērtē to atbilstību normatīvo aktu prasībām, ievada rezultātus PVD datu bāzē un sagatavo atbildi pārbaudītajam uzņēmumam.
Ja uzņēmumā tiek konstatēti pārkāpumi un kāda neatbilstība Pārtikas uzraudzības likumā noteiktajām prasībām, inspektors sastāda aktu par tiem un vienojas ar uzņēmuma vadību par termiņiem, kuros tie jānovērš. Valsts pilnvarotajam pārtikas inspektoram ir tiesības pieprasīt nepilnību novēršanu, uzlikt naudas sodu par pārkāpumiem un, ja ir konstatēti kādi bīstami pārkāpumi, viņam ir tiesības pat bez brīdinājuma apturēt uzņēmuma darbību uz laiku, kamēr tos novērsīs. Inspektors var arī konsultēt un sniegt atbildes uz uzņēmumus interesējošiem jautājumiem.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Darbā inspektors izmanto dažādus instrumentus, bet galvenokārt termometrus, speciālos instrumentus paraugu noņemšanai, laboratorijas izmeklējumiem un citus, kas saistīti ar pārtiku, piemēram, instrumenti produkta gatavības, sulas daudzumu noteikšanai produktā. Inspektors strādā arī ar datoru, jo jāizmanto dažādas datu bāzes, kurās jāievada pārbaužu dati.


Darba apstākļi:
Tā kā lielāko dienas daļu inspektors pavada pārbaudēs pārtikas ražošanas, uzglabāšanas un izplatīšanas uzņēmumos, tad darba apstākļi ir ļoti dažādi, tie atkarīgi no pārbaudāmiem objektiem (uzņēmumiem), var būt darbs gan telpās, gan ārā (noliktavas, izbraukuma tirdzniecība). Viņa pienākums ir objektā apskatīt visas telpas, ieskaitot arī saldētavas un noliktavas, kurās nereti ir –18°C vai lielāks aukstums. Darba laiks ir nenormēts, kas tiek aprēķināts pēc summētā stundu tarifa. Nepieciešamības gadījumā tas var sākties ļoti agri no rīta vai arī var nākties strādāt naktī.


Darba iespējas:
Valsts pilnvarotais pārtikas inspektors strādā Pārtikas un veterinārajā dienestā. Tā kā šis darbinieks ir valsts amatpersona (ierēdnis), tad viņam likumdošanā ir noteikti ierobežojumi, ar kādu darbu viņš drīkst savienot savu tiešo darbu, piemēram, viņam ir atļauts papildus strādāt par lektoru, skolotāju vai arī veselības aprūpē.


Nepieciešamā izglītība:
Šo darbu var strādāt personas, kuras ieguvušas augstāko izglītību medicīnā, veterinārmedicīnā, pārtikas tehnoloģijā, ķīmijā, bioloģijā vai viņām ir apstiprināta sabiedrības veselības speciālista vai agronoma kvalifikācija. Atkarībā no iegūtās izglītības inspektoram PVD tiek piešķirtas pilnvarojuma jomas – strādāt ar tiem procesiem un ražošanu, kurus zina (ir mācījies), piemēram, pārtikas ražošanas uzņēmumu pārbauda inspektors ar pārtikas tehnologa diplomu. Pirms darba uzsākšanas inspektoram ir mācības un tad jākārto teorētiskais un praktiskais eksāmens. Pēc tā tiek piešķirts pilnvarojums un izsniegta inspektora apliecība. Inspektoram katru gadu jāapmeklē mācības un kvalifikācijas paaugstināšanas kursi, par kuriem viņš saņem sertifikātu.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tu spēj strādāt patstāvīgi, uzņemties atbildību, strādāt ar cilvēkiem? Vai tevi interesē pārtikas drošības un higiēnas jautājumi? Vai esi pietiekami vērīgs, precīzs, domājošs, lai saskatītu pārkāpumus un izanalizētu, kas ir būtisks vai nebūtisks? Vai interesē likumdošana un esi gatavs visu laiku papildināt savas zināšanas profesijā? Vai vēlies rūpēties par drošu vidi pārtikas jomā?
Ja esi skolnieks, tad pievērs uzmanību ķīmijas, bioloģijas un svešvalodu apguvei. Piedalies mājas uzkopšanas darbos un uzzini, kādi uzkopšanas līdzekļi kādiem mērķiem ir domāti. Virtuvē pamēģini pagatavot kādu ēdienu pēc receptes un padomā, vai tev patīk ievērot un precīzi izpildīt norādījumus. Ēnu dienās piesakies Pārtikas un veterinārajā dienestā un izmanto iespēju uzzināt vairāk par valsts pilnvarotā pārtikas inspektora darbu.
Ja studē vai esi ieguvis augstāko izglītību medicīnā, pārtikas tehnoloģijā, ķīmijā, bioloģijā, vai tev jau ir sabiedrības veselības speciālista vai agronoma kvalifikācija, tad iepazīsties ar Pārtikas un veterinārā dienesta darbību un īpaši PVD Pārtikas uzraudzības departamenta aprakstu mājaslapā www.pvd.gov.lv, lai izvērtētu, vai tevi saista darbs šajā jomā. Apgūsti datorlietotāja prasmes, svešvalodas (angļu, vācu, krievu) vismaz pamatzināšanu līmenī, iegūsti autovadītāja apliecību B kategorijā. Izmanto iespēju papildināt zināšanas atbilstīgās nozares kursos un semināros.
Tā kā valsts pilnvarotā pārtikas inspektora darbā pārbaužu laikā nākas daudz sastapties ar dažādiem cilvēkiem, nereti arī paaugstināta stresa situācijās, tad attīsti saskarsmes un konflikta situāciju risināšanas prasmes, trenē asertīvas (pozitīva uzstājība) uzvedības prasmes, lasot atbilstīgu psiholoģisko literatūru vai piedaloties saskarsmes prasmju treniņa semināros.


Interešu joma(s): Ēdināšana, pārtikas rūpniecība


Radniecīgās profesijas:

VIDES TEHNOLOGS

PĀRTIKAS UN DZĒRIENU TEHNOLOGS

DARBA AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

ķīmija, mikrobioloģija medicīna, sabiedrības veselības jautājumi
uzturzinātne noteikumi, tiesību akti
kontrole un uzraudzība praktisks un precīzs darbs
pārtikas ražošana un aprite intervijas, konsultācijas

Man raksturīgas šādas īpašības:

praktiskums neatlaidība disciplinētība
vērīgums saimnieciskums apdomība
izpildīgums piesardzība analītiskums
godīgums prasīgums sistemātiskums**
materiālisms* savaldība zinātkāre
atturība akurātums intelektualitāte***

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

***intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

orientēties tiesību sistēmā, izprast tiesību aktus strādāt paaugstinātas psiholoģiskās spriedzes apstākļos, risināt konflikta situācijas
saprotami un lietišķi izteikties rakstiski ievērot higiēnas prasības un pārbaudīt to ievērošanu
plānot pārbaudes posmus un to norisi noņemt un sagatavot paraugus analīzēm
konsultēt cilvēkus strādāt individuāli un sadarbībā ar citiem

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv