JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.VALSTS BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS INSPEKTORS


Kods: 2351 05


Darba saturs:
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektors uzrauga bērnu tiesību un interešu ievērošanu atbilstīgi Bērnu tiesību aizsardzības likuma prasībām un citos tiesību aktos noteiktajam. Viņš palīdz bērniem līdz 18 gadu vecumam un bāreņiem līdz 24 gadu vecumam, kā arī bērnu vecākiem, pedagogiem, bērnu sociālās aprūpes iestāžu darbiniekiem un citu institūciju pārstāvjiem izprast un risināt ar bērnu tiesību ievērošanu saistītas problēmas. Inspektoram pienākumi ir ļoti dažādi, darbs ir daudzpusīgs, un katra diena ir atšķirīga.
Viens no inspektora pienākumiem ir bērnu tiesību ievērošanas uzraudzība, veicot gan plānotas pārbaudes, gan reaģējot uz saņemtajām sūdzībām. Nedēļas darba plānā ir noteikts, kurās iestādēs notiks pārbaudes. Inspektors plāno šīs pārbaudes, sagatavo jautājumus aptaujas anketai, kurā aicinās piedalīties gan speciālistus, gan bērnus, izvērtē, kurus speciālistus uzaicināt piedalīties pārbaudē, sagatavo un izsūta vēstules par tās veikšanu un noteiktajā dienā ierodas pārbaudes vietā – bērnudārzā, izglītības iestādē, cietumā, bērnunamā, nometnē, krīzes centrā, slimnīcā, rotaļlaukumā vai jebkurā citā vietā, kur uzturas bērni.
Tur inspektors pārbauda iestādes dokumentu atbilstību normatīvo aktu prasībām (kā iekārtotas bērnu personas lietas, kā veikta instruktāža par ugunsdrošību u.tml.), iztaujā darbiniekus, bērnus un viņu vecākus, veic anonīmo anketēšanu, bērnu personas lietās pievērš uzmanību ierakstiem un dokumentiem, kas raksturotu bāriņtiesas vai aprūpes iestādes darbību bērna nodošanai ģimenes (bioloģiskās vai citas ģimenes) aprūpē, izvērtē, vai amatpersonu neizdarības dēļ bērni pārāk ilgi neuzturas aprūpes iestādē, pārāk lēni netiek virzīti uz adopciju un nodoti audžuģimenē. Ja pārbaudē tiek konstatēta, piemēram, iestādes darbinieka fiziski vai emocionāli vardarbīga rīcība pret bērnu, inspektors sastāda administratīvo pārkāpumu protokolu un sagatavo visus lietas materiālus. Vecākie valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori ir tiesīgi paši izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un piemērot sodu.
Inspektora pienākumos ietilpst arī metodiskā palīdzība un sabiedrības izglītošana, dažādu publisku pasākumu, prezentāciju un semināru organizēšana par kādu noteiktu tēmu (savā praksē konstatēto, normatīvajos aktos noteikto, aktuālajām bērnu tiesību aizsardzības problēmām, palīdzības iespējām bērniem, pozitīvo disciplinēšanu u.c.), kuros pats arī izklāsta auditorijai svarīgākos attiecīgās tēmas jautājumus. Tāpat viņš plāno un vada radošās darbnīcas bērniem, māca risināt konfliktsituācijas, mediāciju1, izskaidro drošību internetā u.c.
Inspektors konsultē iedzīvotājus un speciālistus gan klātienē, gan pa tālruni, uzklausa cilvēkus, kuriem ir kādi neskaidri jautājumi, izvērtē informāciju un dod padomus. Sagatavo atbildes uz vēstulēm un iesniegumiem par jebkuriem bērnu intereses skarošiem jautājumiem. Ja, piemēram, ģimenei ar bērniem ir atslēgta ūdens un elektrības padeve, tad valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektora pienākums ir iesaistīties un palīdzēt risināt šo problēmu. Taču, lai sagatavotu atbildi un rastu katrai problēmai risinājumu, viņam jāveic normatīvo aktu analīze. Nereti viņš lūdz sociālo dienestu vai bāriņtiesu iesaistīties kādas problēmas risināšanā, sniegt papildu informāciju par ģimenes situāciju vai arī pats pārbauda faktus.
Ja ar bērnu ir notikusi kāda nelaime, piemēram, viņš ir gājis bojā vai ir cietis nelaimes gadījumā, inspektors kopā ar psihologiem un sociāliem darbiniekiem iesaistās krīzes komandā, kas sniedz psiholoģisko atbalstu un padomu ģimenei par tās tālāko rīcību, arī iestādes darbiniekiem, bērna draugiem un klasesbiedriem.

1 Mediācija jeb starpniecība ir konfliktu risināšana miermīlīgā ceļā, izmantojot īpaši sagatavotus mediatorus jeb starpniekus, kuri neitrāli vada konfliktu, palīdzot konfliktējošajām pusēm iespējami ātri un efektīvi atrisināt savas domstarpības.
Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Darbā inspektors izmanto galvenokārt biroja tehniku, projektoru, vadot seminārus un prezentācijas.


Darba apstākļi:
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektors galvenokārt strādā birojā vai veic pārbaudes iestādēs, kurās uzturas bērni. Darba laiks ir normēts (astoņu stundu darbadiena), atsevišķos gadījumos pārbaude var būt ilgāka, savukārt, ja jāveic padziļināta pārbaude, iespējams, jādodas komandējumā uz divām vai vairākām dienām.


Darba iespējas:
Inspektors strādā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā.


Nepieciešamā izglītība:
Šai darbā nepieciešama augstākā izglītība, vēlams, pedagoģijā, sociālajā darbā, psiholoģijā vai tiesību zinātnēs, jo studijas šajās jomās sniedz zināšanas par bērnu tiesībām.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tu māki saprasties ar cilvēkiem, spēj uzklausīt viņus un tev patīk risināt problēmas? Vai tev piemīt taisnīguma izjūta un vēlies palīdzēt bērniem un jauniešiem? Vai tevi interesē darbs ar dokumentiem un likumdošanas normu ievērošanas kontrole? Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoram jāprot plānot un vadīt interesantus pasākumus dažāda vecuma bērniem. Pārbaudēs viņš nedrīkst pakļauties provokācijām, zaudēt savaldību un nonākt konfliktsituācijā. Inspektoram jāprot ātri orientēties situācijā un pieņemt lēmumu, jābūt atvērtam, atsaucīgam, atbildīgam, precīzam, iejūtīgam, tolerantam, jāspēj pārvaldīt savas emocijas. Ļoti svarīga ir prasme saglabāt mieru stresa situācijās un risināt konfliktus.
Ja esi skolnieks, apmeklē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju Ēnu dienās, piedalies tās radošajās darbnīcās un semināros skolēniem. Kopā ar klasesbiedriem vari pieteikties un apmeklēt šīs radošās darbnīcas vai arī lūgt tās novadīt skolā. Uzdod tevi interesējošos jautājumus valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoram pa tālruni, e-pastā vai rakstot vēstuli. Vairāk par šo tēmu vari uzzināt bērnu tiesību aizsardzību inspekcijas mājaslapā www.bti.gov.lv. Iesaisties skolas pašpārvaldē, piedalies pasākumos, kas saistīti ar bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem. Skolā pievērs īpašu uzmanību latviešu valodai, psiholoģijai, svešvalodām, politikai un tiesībām.
Ja esi students, tad īpašu uzmanību pievērs studiju kursiem tiesību zinātnēs un psiholoģijā, arī lietvedībā. Ja atbilstīgus kursus tava studiju programma nepiedāvā, izvēlies tos kā brīvās izvēles kursus vai noklausies tos klausītāja statusā. Darbojies kā brīvprātīgais darbinieks kādā no sociālajiem centriem vai nevalstiskajām organizācijām, kas savu darbu veic bērnu tiesību aizsardzības jomā.
Ja vēlies pārkvalificēties un tev ir augstākā izglītība atbilstīgā jomā, iepazīsties ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu, ar to saistītiem Ministru kabineta noteikumiem, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nolikumu, bērnu tiesību aizsardzības sistēmas institūcijām un to kompetenci.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, vari mācīties maģistrantūrā un savu maģistra pētījumu veltīt bērnu tiesību aizsardzības problēmām. Apsver iespēju maģistra grādu iegūt nevis savā profesijā, bet kādā no valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoram ieteicamajām zinātņu nozarēm, tādējādi paplašinot savu kompetenci. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoram noder zināšanas un izpratne par daudzām jomām, tāpēc apmeklē seminārus un konferences par dažādiem bērnu tiesību jautājumiem.


Interešu joma(s): Sociālās un tiesību zinātnes


Radniecīgās profesijas:

SOCIĀLAIS DARBINIEKS

JURISTS

BĀRIŅTIESAS LOCEKLIS

PENITENCIĀRĀ UN PROBĀCIJAS DARBA SPECIĀLISTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

bērnu problēmas un viņu tiesību aizsardzība palīdzības un aizsardzības nodrošināšana bērniem
pedagoģija, psiholoģija, sociālais darbs uzraudzības, kontroles, pārbaužu veidi
dokumenti un tiesību akti izglītojošs darbs ar bērniem
tiesību zinātne problēmu un konfliktu risināšanas veidi

Man raksturīgas šādas īpašības:

draudzīgums līdzjūtība zinātkāre
atbildīgums drosme prasīgums
izpalīdzība godkāre analītiskums
sabiedriskums uzstājība radošums
taktiskums uzņēmība rūpība
pacietība lietišķums precizitāte

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

rakstīt lietišķas vēstules, pārbaužu protokolus izvērtēt faktus, pieņemt lēmumus un pamatot tos
orientēties un pielietot tiesību aktus risināt konfliktus un problēmas
plānot un organizēt darbu, noteikt prioritātes uzklausīt un saprast cilvēku viedokli, viņu attieksmi un emocijas
uzstāties publikas priekšā, vadīt seminārus saprotami izskaidrot sarežģītu informāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv