JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.SILTUMENERĢIJAS UN SILTUMTEHNIKAS INŽENIERIS


Kods: 2144 43


Darba saturs:
Siltumenerģijas un siltumtehnikas inženieris vada un koordinē katlumāju darbību, organizē gan plānotos, gan avārijas remontdarbus, pārrauga jaunu objektu nodošanu ekspluatācijā un jau esošo katlumāju rekonstrukciju. Plāno arī iekārtu modernizāciju, pārzina visus siltuma ražošanas procesa posmus un iekārtas un izprot to nepareizas darbības cēloņus. Māca tehniskos darbiniekus, ja tas ir nepieciešams, un vada viņu darbu.
Inženiera klienti un sadarbības partneri pārsvarā ir juridiskas personas – namu pārvaldes un uzņēmumi. Ikdienā viņš ne vien rūpējas par iekārtu tehnisko stāvokli, bet arī sarakstās ar klientiem un uzņēmuma vadību un veic dažādas administratīvas funkcijas, piemēram, sagatavo un iesniedz gāzes un siltuma atskaites, plāno regulāri veicamos apkopes darbus. Pasūta jaunas iekārtas vai rezerves daļas un sagatavo visu nepieciešamo dokumentāciju – gatavo defekta aktus, kas tehniskajai komisijai pierāda jauno detaļu iegādes nepieciešamību.
Ja siltumenerģijas un siltumtehnikas inženieris strādā objektā, piemēram, siltumcentrālē vai katlumājā, tad viņš veic apgaitu un apskata iekārtas, uzzina nepieciešamo informāciju no dežurējošiem inženieriem un maiņas personāla. Par novirzēm siltumenerģijas ražošanas procesos tehniskie darbinieki jebkurā diennakts laikā informē inženieri ar īsziņām. Ārkārtas gadījumos viņš pats ierodas darba vietā un organizē bojājumu novēršanas darbus.
Siltumenerģijas un siltumtehnikas inženiera pienākums ir rūpēties, lai iekārtas darbotos energoefektīvi, ar augstiem lietderības koeficientiem un labiem ražošanas rādītājiem, kas atbilst noteiktajām prasībām. Viņš pārbauda iekārtu tehnisko stāvokli, veic siltuma zudumu mērījumus, reģistrē gaisa un ūdens temperatūru, izvērtē šo rādītāju atbilstību prasībām un pārbauda konstrukciju efektivitāti un kvalitāti. Ar dažādu specifisku ierīču palīdzību kontrolē arī izvadīto dūmgāzu saturu, ražošanas izmešu sastāvu un to atbilstību vides aizsardzības normām. Siltumenerģijas un siltumtehnikas inženierim jāgatavo arī atskaites, kā katra gada laikā darbojas siltuma avoti, kādi pasākumi tiek plānoti to lietderības paaugstināšanai.
Viņa uzdevums ir izstrādāt tehniski ekonomiskos aprēķinus modernu iekārtu uzstādīšanai, aprēķināt to izdevīgumu, lai zinātu, cik ilgā laikā tie atmaksāsies. Šim nolūkam inženieris izvērtē uzņēmuma tehniskās vajadzības un iespējas, ievāc informāciju un sazinās ar iekārtu vai to detaļu ražotājiem, noskaidro cenas. Lai varētu rīkot konkursus jaunu iekārtu iegādei, viņš apkopo tehniskās prasības un izstrādā konkursu nolikumus, bet vēlāk izvērtē iesniegtos konkursu pieteikumus, no piedāvātajām iekārtām izvēloties ekonomiskāko.
Siltumenerģijas un siltumtehnikas inženieris, kurš strādā ar dokumentiem uzņēmumu adiministrācijā, ikdienā mazāk saskaras ar aparatūru un iekārtām, bet darbojas ar uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanas, vides piesārņojuma mazināšanas un iekārtu modernizācijas projektiem, kā arī piedalās finanšu plānu izstrādē.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Siltumenerģijas un siltumtehnikas inženiera darbarīki ir tālrunis un dators ar īpašām uzņēmuma iekšējām programmām, vienotu datu sistēmas tīklu. Objektā strādājošajiem inženieriem nepieciešami arī celtniecības un citi specifiskie instrumenti, piemēram, termovizors1 un termogrāfs2, gāzu un dūmgāzu analizatori, elektrības mēraparatūra sprieguma un strāvas stipruma noteikšanai, spiediena mērītāji u.c.

1 Iekārta virsmas temperatūras sadalījuma bezkontakta iegūšanai, novērošanai, analīzei.

2 Pašrakstītāja ierīce nepārtrauktai vides temperatūras reģistrēšanai.


Darba apstākļi:
Siltumenerģijas un siltumtehnikas inženiera darba apstākļi ir atkarīgi no darba specifikas – ja tas saistīts ar jaunu objektu būvēšanu, tad noris ārā, taču parasti ir telpās. Lai izvērtētu siltuma ražošanas iekārtu efektivitāti, regulāri jāapmeklē katlumājas un siltumcentrāles, izdarot siltuma zudumu mērījumus, jāapseko arī siltumtrases. Dažkārt jādodas arī komandējumos. Strādājot katlumājās, darbs var būt saistīts ar lieliem spiedieniem, augstām temperatūrām, neparedzētām šķidrumu noplūdēm. Šis risks pastāv arī siltumtrasēs. Darbs ir tehnisks, tāpēc jārēķinās ar iespēju nosmērēties un jāievēro darba drošības noteikumi. Siltumenerģijas un siltumtehnikas inženieris strādā astoņu stundu darba dienu, tomēr neparedzētu apstākļu gadījumā, kad vajadzīga viņa klātbūtne vai konsultācija, jāstrādā arī ārpus darba laika.


Darba iespējas:
Siltumenerģijas un siltumtehnikas inženieris var strādāt spēkstacijās, namu apsaimniekošanas uzņēmumos, namu pārvaldēs, siltumapgādes un enerģētikas uzņēmumos, piemēram, Latvenergo, Rīgas siltums, Latvijas gāze, arī siltumcentrālēs, kurām parasti pakļauti vairāki desmiti automātisko gāzes katlumāju visā pilsētā. Tāpat šie inženieri strādā lielos uzņēmumos, kas lielu daudzumu siltumenerģijas patērē ražošanai. Vēl var strādāt uzņēmumos, kas uzstāda un remontē visu veidu siltumapgādes iekārtas, siltumapgādes sistēmas, individuālos siltummezglus, projektē, ceļ vai rekonstruē katlumājas. Ja siltumenerģijas un siltumtehnikas inženieris strādā kā pašnodarbinātais, viņš var sniegt konsultatīvos pakalpojumus.


Nepieciešamā izglītība:
Siltumenerģijas un siltumtehnikas inženierim ir nepieciešama augstākā profesionālā izglītība siltumenerģētikā vai siltumtehnikā. Studiju ilgums ir četri gadi.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē enerģētika, siltumsistēmas un to jaunākās tehnoloģijas? Vai tev piemīt tehniskā domāšana, padodas fizika un matemātika? Siltumenerģijas un siltumtehnikas inženierim jāprot vadīt citu cilvēku darbs, kā arī ļoti precīzi un atbildīgi jāveic savi pienākumi. Jāprot ātri reaģēt neierastās situācijās un jāmeklē labākie tehniskie risinājumi, kā arī jābūt gatavam doties palīgā kolēģiem jebkurā diennakts laikā. Šajā profesijā nozīmīgas īpašības ir precizitāte, sistemātiskums un spēja sadarboties.
Ja esi skolnieks, tad apsver iespēju turpināt mācības kādā tehniskās ievirzes koledžā, kas ļaus kvalitatīvāk turpināt mācības augstskolā. Apmeklē gan koledžu, gan augstskolu atvērto durvju dienās, lai izprastu, ko vari apgūt un vai tas tevi interesēs. Dodies uz ikgadējām enerģētikas izstādēm, kur piedalās lielākie uzņēmumi. Tur tev būs iespēja parunāt ar uzņēmumu pārstāvjiem un uzdot jautājumus par darba specifiku. Izmanto iespēju apmeklēt AS Rīgas siltums mācību centru, kur sīkāk uzzināsi, ar ko nodarbojas siltumenerģijas un siltumtehnikas inženieris. Skolā īpašu uzmanību pievērs matemātikas, fizikas, ķīmijas, arī informātikas un svešvalodu apguvei.
Ja esi students koledžā vai augstskolā, vari jau laikus meklēt prakses vietu kādā siltumapgādes uzņēmumā, kur varēsi tuvāk iepazīt gan šo, gan citas radniecīgas profesijas un izvēlēties sev piemērotāko. Tā kā siltumenerģijas un siltumtehnikas inženiera darbības joma ir visai plaša, jau laikus apdomā, kurā virzienā vēlies specializēties. Paralēli mācībām vari meklēt iespēju doties uz AS Rīgas siltums mācību centra piedāvātajiem kursiem.
Ja vēlies pārkvalificēties, aplūko Rīgas Tehniskās universitātes mājaslapā pieejamo informāciju par kvalifikācijas celšanas kursiem gan siltumstaciju un energocentrāļu operatoriem, gan energoauditoriem. Ja augstākās tehniskās izglītības tev nav, vispirms vari iegūt pirmā līmeņa tehnisko izglītību koledžā un sākumā strādāt amatā, kur pietiek ar šādu kvalifikāciju, bet paralēli studēt augstskolā. Siltumenerģijas un siltumtehnikas inženiera darbā labi noder arī darba pieredze citās jomās, piemēram, ekonomikā.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, pēc maģistra grāda iegūšanas vari turpināt mācības doktorantūrā un arī dažādos profesionālās pilnveides kursos. Vari iegūt papildu kvalifikāciju, piemēram, energoauditora sertifikātu, kas pavērs papildu vai jaunas darba iespējas. Par to vairāk uzzini inženiera energoauditora profesijas aprakstā. Aktīvi seko līdzi jaunākajām tehnoloģijām enerģētikā, apmeklē starptautiskas izstādes un dodies pieredzes apmaiņas braucienos.


Interešu joma(s): Elektrotehnika, elektronika, telekomunikācijas un enerģētika


Radniecīgās profesijas:

ENERĢĒTIĶIS

SILTUMTĪKLU OPERATORS

ENERGOAUDITORS INŽENIERIS

SILTUMENERĢĒTIKAS TEHNIĶIS

SILTUMFIZIĶIS

SILTUMIEKĀRTU APKALPOŠANAS ATSLĒDZNIEKS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

fizika, termodinamika tehnisks un praktisks darbs
matemātika, ķīmija kurināmā veidi, kurtuvju un katlu uzbūve
tehnoloģijas un inovācijas tēlotājģeometrija un inženiergrafika
siltumapgādes sistēmas, siltumtehnika projektēšana

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums racionalitāte** materiālisms***
zinātkāre praktiskums disciplinētība
patstāvība neatlaidība atbildība
komplicētība* lietišķums apdomība
kritiskums stabilitāte enerģiskums
piesardzība precizitāte uzņēmība

*komplicētība – spēja uztvert pasauli dauzveidīgāk, komplicētāk un sarežģītāk

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

***materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

izprast siltumiekārtu uzbūvi un darbības principus novērtēt kurināmā veidus, šķirnes un to kvalitāti
mērīt siltumenerģijas un siltumnesēju patēriņu meklēt, atlasīt, izvērtēt un lietot jaunāko tehnisko un zinātnisko literatūru un dokumentāciju
veikt mērījumus un aprēķinus pielietot tiesību aktu normas
plānot, organizēt savu un citu darbu izstrādāt projektus, konkursu nolikumus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv