JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.PROFESIONĀLS PATENTU PILNVAROTAIS1

1 PROFESIJU GRUPA „CITUR NEKLASIFICĒTI JURIDISKO LIETU VECĀKIE SPECIĀLISTI” 2619.

Darba saturs:
Profesionāls patentu pilnvarotais2 piesaka Latvijas Republikas Patentu valdē, Eiropas Patentu valdē un citu valstu patentu valdēs juridisku vai fizisku personu intelektuālo īpašumu – preču zīmes3, patentus4, dizaina paraugus5 – un raksta starptautiskus patentu pieteikumus. Patentu valde pieņem un izskata pieteikumus izgudrojumu, dizainparaugu un preču zīmju tiesiskajai aizsardzībai, veic izgudrojumu, dizainparaugu un preču zīmju ekspertīzi, izsniedz tos aizsargājošos patentus un apliecības. Ja preču zīme, izgudrojums vai dizaina paraugs ir patentēts, tad uzņēmējdarbībā to var lietot tikai tā īpašnieks. Ja šādu apstiprinātu patentu vēlas lietot kāds cits cilvēks, tad par attiecīgu samaksu par tā lietošanu vienojas ar patenta īpašnieku.
Profesionāla patentu pilnvarotā klienti ir juridiskas vai fiziskas personas, kuri ir gan Latvijas, gan citu valstu pastāvīgie iedzīvotāji, arī uzņēmumi var būt reģistrēti Latvijā vai ārzemēs. Bieži tie ir uzņēmumi, kas ražo jaunus produktus un tehnoloģijas, un tādi, kas vēlas reģistrēt savas preču zīmes. Reizēm uzņēmumu īpašnieki intelektuālo īpašumu reģistrē uz sava vārda, sevišķi tad, ja tiek patentēta viņu ideja. Ļoti daudz profesionāla patentu pilnvarotā klientu ir ārzemnieki.
Profesionāls patentu pilnvarotais uzklausa klienta vēlmes, noskaidro, ko viņš vēlas patentēt vai varbūt uzzināt informāciju par jau patentētiem izgudrojumiem nozarē u.c. Profesionāls patentu pilnvarotais izpēta klienta situāciju un paskaidro viņam, ko atbilstīgi likumdošanai var un ko nevar darīt. Pilnvarotais arī konsultē klientu, kā viņam aizsargāt savu intelektuālo īpašumu un kā ar to pēc tam rīkoties.
Profesionālu patentu pilnvaroto var pielīdzināt advokātam juridiskās lietās – arī viņš palīdz klientam sagatavot vai pats sagatavo un iesniedz patenta, preču zīmes vai dizainparauga pieteikumu Patentu valdē, pēc patentu valdes prasībām noformē arī zīmējumu vai izgudrojumu, kas ir svarīgākā un sarežģītākā darba daļa. Profesionāls patentu pilnvarotais kārto lietvedību, valsts nodevu samaksu, ceļ iebildumus un nodrošina klienta interešu pārstāvību strīdos. Pilnvarotais ir starpnieks starp personu, kurai pieder intelektuālais īpašums, un valsti. Viņš pārstāv klientu arī citās valsts un pašvaldību iestādēs – tiesā, muitā un policijā saistībā ar preču viltošanas gadījumiem, sarakstās arī ar Ženēvas vispasaules patentu iestādi. Klientam no Latvijas profesionāls patentu pilnvarotais palīdz reģistrēt intelektuālo īpašumu ārzemēs, patentu, dizaina paraugu vai preču zīmi piesakot tajā valstī, kurā klients to vēlas, un seko līdzi tam, lai citi neizmanto viņa iegūtās tiesības. Ārvalstu klientiem profesionāls patentu pilnvarotais nodrošina pārstāvību Latvijas Republikas Patentu valdē un citās valsts iestādēs.
Pēc klienta pieprasījuma profesionāls patentu pilnvarotais noskaidro, vai kāds jau neizmanto līdzīgu preču zīmi. Vai klienta intelektuālais īpašums ir pilnīgi jauns, pilnvarotais pārbauda tikai tad, ja klients to pieprasa. Tad pilnvarotais meklē patentu, kas palīdz noskaidrot klienta un tā konkurentu izgudrojumu patentspēju – vai izgudrojums ir pietiekami spēcīgs, lai iegūtu patentu. Profesionāls patentu pilnvarotais veic konkurentu monitoringu, lai noteiktu klienta izgudrojuma vai produkta brīvību pasaules tirgū (vai tas nepārkāpj kāda intelektuālā īpašuma tiesības).
Profesionāls patentu pilnvarotais klienta uzdevumā izstrādā autortiesību un blakustiesību līgumus, intelektuālā īpašuma pirkšanas vai pārdošanas darījumu dokumentus. Konsultē arī licencēšanas jautājumos, kopā ar klientu piedalās pārrunās ar iespējamiem licences pircējiem un sastāda licences līgumu.
Profesionāls patentu pilnvarotais apmeklē arī starptautiskas konferences, kur apspriež konkrētus ar intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību saistītus jautājumus un problēmas. Viņš izskaidro Latvijas nostāju vai Latvijā pieņemto praksi, pauž konkrēta patentu pilnvarotā viedokli.
Profesionāls patentu pilnvarotais lasa lekcijas par rūpniecisko īpašumu un citiem jautājumiem, lai uzņēmēji un zinātnieki iegūtu vajadzīgo informāciju un nepieciešamo izpratni par intelektuālā īpašuma aizsardzību, aktuālajām likumdošanas normām Latvijā un citās valstīs.

2 Persona, kurai ir piešķirtas pilnvaras noteiktā jomā un ir pilnas tiesības darboties citas personas vārdā.


3 Instruments (parasti tas ir vārds vai logotips), kas skaidri norāda uz izstrādājuma izcelsmi un īpašumtiesībām un kas juridiski nosaka īpašnieka kā izgatavotāja vai pārdevēja izņēmuma tiesības šā vārda izmantošanā; īpaša zīme uz noteikta zīmola preces, lai atšķirtu to no līdzīgām precēm, ko pārdod citi.


4 Izgudrojumu apliecinošs dokuments, ar kuru dokumenta turētājam valsts uz noteiktu laiku piešķir monopoltiesības ražot un pārdot attiecīgo izgudrojumu vai gūt no tā peļņu.


5 Izstrādājuma vai tā daļas ārējais veidols, kas parāda izstrādājuma vai tā rotājuma (ornamenta) īpatnības, it sevišķi līniju, apveida, krāsu, formas, virsmas struktūras vai izmantoto materiālu īpatnības, kas to padara individuāli atšķirīgu.
Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Profesionāls patentu pilnvarotais izmanto datoru un citu biroja tehniku.


Darba apstākļi:
Profesionāls patentu pilnvarotais strādā birojā un klienta uzdevumā dodas uz dažādām iestādēm. Pilnvarotā darba laiks pārsvarā ir astoņas stundas darbdienās, taču patentēšanas procesi ir stingri saistīti ar noteiktu termiņu ievērošanu, tāpēc reizēm jāstrādā virsstundas.


Darba iespējas:
Parasti profesionāls patentu pilnvarotais strādā patentu pilnvaroto vai juridiskajā birojā, kā arī var būt pašnodarbinātais.


Nepieciešamā izglītība:
Profesionālam patentu pilnvarotajam ir nepieciešama augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība. Jāiegūst arī vismaz triju gadu darba pieredze rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jomā starptautiskajās vai nacionālajās rūpnieciskā īpašuma iestādēs un jānokārto patentpilnvarotā kvalifikācijas eksāmens. Tā kārtošanas nosacījumi ir noteikti 26.04.2011. MK noteikumos nr. 317 “Noteikumi par profesionālo patentpilnvaroto reģistra saturu, reģistra uzturēšanas kārtību un patentpilnvaroto kvalifikācijas eksāmena kārtību”.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Profesionāla patentu pilnvarotā darbs ir interesants un daudzveidīgs, jo ikreiz jāstrādā ar jaunu intelektuālo īpašumu un jauniem klientiem. Liela daļa profesionāla patentu pilnvarotā klientu ir ārzemnieki, tādēļ šajā profesijā ļoti labi jāpārvalda svešvalodas, noteikti angļu valoda. Profesionāls patentu pilnvarotais ir starpdisciplināra profesija, kurā noderīgas ir juridiskās, tehniskās un ekonomikas zināšanas.
Profesionālam patentu pilnvarotajam nepieciešamās īpašības ir analītiskā domāšana, precizitāte, rūpīgums, zinātkāre, neatlaidība, atsaucība un nosvērtība. Viņam jāprot ļoti labi saprasties ar klientiem un valsts amatpersonām, lai risinātu sarežģītus un strīdīgus jautājumus. Jāspēj saglabāt vēss prāts un apvaldīt emocijas konflikta situācijās. Nepieciešama arī laba atmiņa, jo daudzus gadus jāatceras iepriekš veiktie darbi un procedūras, kā arī vajadzīga koncentrēšanās spēja, kas palīdzēs ātri uztvert lietas būtību.
Ja esi skolnieks, tad interesējas par ekonomiku, jurisprudenci. Lasi masu medijos par strīdiem intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā, to izskatīšanas gaitu un rezultātiem. Pilnīgāku priekšstatu iegūsi, lasot Patentu valdes oficiālo vēstnesi „Patenti un preču zīmes” Patentu valdes mājaslapā www.lrpv.lv. Skolā projektu dienā vari veidot projektu par šo profesiju. Ēnu dienās piesakies par ēnu Patentu valdē, kur labprāt uzņem skolēnus. Attīsti atmiņu, loģisko un analītisko domāšanu, spēlējot prāta un stratēģijas spēles. Mērķtiecīgi pilnveido savas saskarsmes prasmes, lasot literatūru praktiskajā psiholoģijā, pildot grāmatās norādītos uzdevumus vai izmēģinot ieteikumus. Skolā padziļināti apgūsti valodas, fiziku, ķīmiju, ekonomiku, politiku un tiesības, kā arī psiholoģiju.
Ja tev ir augstākā izglītība, tad mācies speciālos kursos par intelektuālā īpašuma aizsardzību, meklē materiālus un literatūru bibliotēkās un internetā. Iepazīsties ar Patentu likumā, Dizainparaugu likumā, Likumā par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kā arī citos tiesību aktos noteikto. Daudz informācijas vari iegūt Patentu valdes mājaslapā, arī par vietējiem un starptautiskiem semināriem un kursiem.
Paralēli meklē darba iespējas patentu pilnvaroto firmās, lai iegūtu nepieciešamo trīs gadu darba pieredzi. Profesionālu patentu pilnvaroto sarakstu vari apskatīt Patentu valdes mājaslapā. Daļa darbinieku karjeru sāk ar patentu tulkojumiem, pēc tam strādā uzņēmumā par patentu pilnvarotā palīgu. Tālāk, lai iegūtu sertifikātu, gatavojies profesionāla patentu pilnvarotā kvalifikācijas eksāmena kārtošanai Patentu valdē. Eksāmena programmu Patentu valde publisko savā mājaslapā internetā līdz 1. aprīlim (eksāmena kārtošana maijā) un līdz 1. oktobrim (eksāmena kārtošana novembrī).
Ja vēlies padziļināt savas zināšanas profesijā, piedalies kādā starptautiskā sadarbībā, pieredzes apmaiņas programmās, starptautiskos semināros, konferencēs un kursos. Sagatavojies un piesakies kvalifikācijas eksāmenam Eiropas Patentu valdē, kas paplašinās tavas darba iespējas.


Interešu joma(s): Tirgzinības


Radniecīgās profesijas:

JURISTS

ZVĒRINĀTS ADVOKĀTS

ZVĒRINĀTS NOTĀRS

ZVĒRINĀTS TIESU IZPILDĪTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumi sarežģītas problēmas un uzdevumi, to risināšana
tiesību zinātne un juridiskā prakse svešvalodas
dokumenti un tiesību akti psiholoģija, saskarsmes prasmes
ekonomika, uzņēmējdarbība radošs un pētniecisks darbs

Man raksturīgas šādas īpašības:

uzņēmība zinātkāre neatkarība
drosme komplicētība** disciplinētība
uzstājība kritiskums neatlaidība
ambiciozitāte precizitāte savaldība
mērķtiecība radošums sabiedriskums
materiālisms* intuīcija*** intelektualitāte****

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

***intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

****intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

orientēties lielā informācijas daudzumā, arī tiesību aktos pielietot svešvalodas, tai skaitā juridiskos un tehniskos terminus
analizēt un interpretēt informāciju un atsevišķus jēdzienus ātri un adekvāti reaģēt uz pārmaiņām situācijā
izstrādāt intelektuālā īpašuma reģistrācijas pieteikumu strādāt intensīvi un ievērot darba izpildes termiņus
veidot labu saskarsmi (uzklausīt, saprast, izskaidrot, argumentēt) konstruktīvi risināt konfliktus un panākt vienošanos

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv