JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.NOVĒRTĒTĀJS


Kods: 3315 05


Darba saturs:
Novērtētājs izvērtē un nosaka kustamo (pārvietojamo) mantu vērtību naudas izteiksmē. Novērtēšana kustamās mantas īpašniekam un citām darījumu pusēm ir nepieciešama, lai veiktu ar īpašumu dažādus darījumus – pirktu un pārdotu, iznomātu, ieķīlātu, privatizētu, piedzītu atlīdzību vai parādu un citos gadījumos. Kustamais īpašums ir automašīnas, traktori, kuģi, mājlopi, mākslas un juvelieru izstrādājumi, biroja mēbeles un tehnika, darbgaldi, ražošanas iekārtas un daudzas citas mantas.
Novērtētāja klienti (vērtējuma pasūtītāji) lielākoties ir juridiskas personas – iestādes un uzņēmumi, kas strādā dažādās jomās, piemēram, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, mašīnbūvē u.c., retāk – privātpersonas. Pirms darba uzsākšanas novērtētājs uzklausa klienta vajadzības, kas būtu jāvērtē un kādēļ novērtējums ir vajadzīgs. Pēc tam iepazīstas ar klienta iesniegto vērtējamā īpašuma tehnisko dokumentāciju, izanalizē neskaidros jautājumus un vajadzības gadījumā lūdz sniegt papildu informāciju.
Lai izvērtētu iesniegto dokumentu atbilstību īpašumam, novērtētājam ir nepieciešams to apskatīt, par ko viņš vienojas ar klientu. Norunātajā laikā vērtētājs dodas uz īpašuma atrašanās vietu, apskata to, ja tā ir tehniska ierīce, tad iedarbina un pārbauda, vai tā ir darba kārtībā. Novērtētājs ir tiesīgs intervēt arī tehniskos darbiniekus un tehnologus, kuri lieto un uztur iekārtu darba kārtībā. Remonta un tehniskās apkopes žurnālā atrod un izvērtē ierakstus par veiktajiem remontdarbiem. Iegūto informāciju vērtētājs pieraksta novērtējuma dokumentos ar sev zināmām atzīmēm. Ja kāda īpašuma novērtēšanai vērtētājam trūkst specifisku tehnisko zināšanu, tad šajos jautājumos viņš pieaicina ekspertu.
Visu iegūto informāciju novērtētājs ievada datorā un veic tehniskos aprēķinus, lai noteiktu kustamā īpašuma cenu. Savā darbā viņš var izmantot trīs Latvijas Īpašuma vērtēšanas standartiem atbilstīgas īpašuma cenu aprēķina metodes – izmaksas, salīdzināmais darījums un ieņēmumu aprēķins. Lai aprēķini būtu pēc iespējas precīzāki, vērtētājs noskaidro, ko iespējams saražot ar kustamā īpašuma palīdzību, kur, kādā apjomā un par kādu cenu attiecīgo ražojumu var pārdot. Katram priekšmetam, detaļai un darbgalda tehniskajam mezglam ir savi nolietojuma parametri, tādēļ novērtētājs sākotnēji aprēķina katras detaļas nolietojumu, tad šos datus apkopo parametru kopās, kas parāda, cik ilgi iekārta var strādāt. Pēc tam sastāda iespējamo gūstamo ienākumu dinamisko rindu un aprēķina īpašuma materiālās un ekspluatācijas izmaksas. Atņemot vienu naudas plūsmu no otras, novērtētājs iegūst kustamā īpašuma neto1 plūsmu, kas nosaka īpašuma cenu.
Vienlaikus ar interneta palīdzību vērtētājs noskaidro līdzīga jauna īpašuma cenu vai iegūst šīs ziņas no kustamā īpašuma (preču) ražotājiem.
Novērtētājs izvērtē arī īpašuma ekonomiskumu, piemēram, vai attiecīgā ražošanas iekārta saražo pietiekami daudz preču, un salīdzina jaunākās tendences konkrētu preču ražošanā. Ja novērtējuma veikšanas brīdī noteikto preču ražošanā citi izmanto modernākus kustamos īpašumus, piemēram, ražošanas iekārtas un tehnoloģijas, tad vērtējamā īpašuma cena samazinās. Novērtētājs izvērtē arī tirgus situāciju – konkrēto īpašumu, piemēram, ražošanas iekārtu, saražoto produktu piedāvājumu un pieprasījumu.
Kustamā īpašuma vērtētājs sagatavo atskaiti saskaņā ar Latvijas vērtēšanas standartiem, kurā tiek iekļauta visa iegūtā informācija, aprēķini un noteikta kustamā īpašuma cena.

1 Preces masa bez iesaiņojuma; preces cena, no kuras ir atskaitīta atlaide; ienākums, no kā ir atskaitīti visi izdevumi.
Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Novērtētājs ikdienā izmanto datoru, kurā ir instalētas īpašas Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas sastādītas datorprogrammas, printeri un skeneri. Reizēm nākas lietot mērlenti īpašuma izmēru noteikšanai.


Darba apstākļi:
Novērtētājs strādā birojā un izbraukumu vietās – objektos, kur atrodas vērtējamais kustamais īpašums, un strādā nenormētu darba laiku, jo īpašuma apsekošana ir jāpiemēro klientu darba grafikam un vēlmēm, kā arī līgumā noteiktais kustamā īpašuma novērtējuma iesniegšanas datums jāievēro neatkarīgi no darba noslodzes.


Darba iespējas:
Novērtētājs var strādāt apdrošināšanas kompānijās un vērtēšanas uzņēmumos, var būt pašnodarbinātais, ja ir sertificēts īpašuma vērtētājs.


Nepieciešamā izglītība:
Novērtētājam ir nepieciešama vidējā tehniskā izglītība (studiju ilgums ir četri gadi pēc pamatskolas beigšanas) vai augstākā tehniskā izglītība inženiertehnikā, mehānikā un mašīnbūvē (studiju ilgums trīs līdz četri gadi). Bez tam, lai strādātu par novērtētāju, jāiegūst Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas Vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts, ko izsniedz asociācijas vērtētāju sertifikācijas birojs. Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas apstiprinātā Kustamās mantas vērtētāju profesionālās kvalifikācijas sertifikāta saņemšanas kārtība nosaka, ka personai ar vidējo tehnisko izglītību sertifikāta iegūšanai ir nepieciešama piecu gadu pieredze darbā ar kustamo mantu, bet personai ar augstāko tehnisko izglītību jābūt apliecībai par profesionālās sagatavošanas kursu beigšanu kustamā īpašuma vērtēšanā. Vēl papildus jābūt viena gada pieredzei kustamās mantas vērtēšanas darbā kā vērtētāja asistentam.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Novērtētāja darbs ir dinamisks un daudzveidīgs, jo katrs vērtējamais īpašums ir unikāls. Ja tev patīk noteikt vērtību dažādiem priekšmetiem un pamatot to ar loģiskiem argumentiem, ja tev piemīt tēlaina domāšana un patīk veikt aprēķinus, tad jau tagad vari mēģināt prognozēt, kā dažādām precēm nākotnē varētu mainīties cena un kas to ietekmē. Tas palīdzēs pamanīt likumsakarības starp cenām un tās ietekmējošiem notikumiem tev apkārt.
Novērtētājam jābūt ar labām saskarsmes spējām un uzmanīgam klausītājam, lai precīzi saprastu klientu, tehnisko darbinieku un tehnologu teikto. Jāpiemīt čaklumam, neatlaidībai un pacietībai, jo īpašuma cenu izvērtēšana bieži vien prasa ilgu laiku. Jābūt patstāvīgam un neatkarīgam lēmumu pieņemšanā, ar augstām morālām vērtībām un spēju nepakļauties pasūtītāja vēlmei noteikt sev izdevīgu kustamā īpašuma cenu.
Ja esi skolnieks un vēlies strādāt ar dažādām tehniskām iekārtām, ja gribi saprast detaļu nozīmi iekārtas darbībā, tad meklē iespēju vērot, kā tiek veikti tehnikas remontdarbi un palīdzi tos veikt mājās, remontdarbnīcā, vai apmeklē tehniskās jaunrades pulciņus. Šīs zināšanas tev ļaus pievērsties daudz sarežģītāku tehnisku iekārtu, automašīnu un citu kustamu mantu darbības novērtēšanai. Lasi grāmatas un attēlu enciklopēdijas par dažādu tehnisku ierīču uzbūvi un darbību. Lasi rakstus masu medijos, kas analizē kādu preču cenu kāpumu vai kritumu un to iemeslus. Skolā padziļināti apgūsti matemātiku, fiziku, svešvalodas un ekonomiku.
Ja mācies vidējās vai augstākās tehniskās izglītības iestādē, tad īpašu uzmanību pievērs iekārtu darbības, to lietderības un nolietojuma vērtēšanas jautājumiem, iepazīsties ar iekārtu un to detaļu tirgu un cenām. Meklē iespējas apgūt arī ekonomikas un grāmatvedības pamatus, ja studiju programma to nepiedāvā. Iegūsti plašāku ieskatu novērtētāja darbā un sertifikācijas nosacījumos Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas mājaslapā www.vertetaji.lv.
Ja vēlies pārkvalificēties un tava iepriekšējā izglītība un darba pieredze ir bijusi saistīta ar inženierzinātni, mašīnbūvi vai ekonomiku, tad dodies uz Latvijas Īpašumu vērtētāju asociāciju un iesniedz savus izglītības dokumentus un CV darbam par sertificēta vērtētāja asistentu. Kursos papildus apgūsti novērtētāja darbam nepieciešamās zināšanas (piemēram, lietvedību, grāmatvedību, tirgus analīzi, tiesību aktu piemērošanu).
Ja vēlies padziļināt savas zināšanas, tad mācies Rīgas Tehniskās universitātes piedāvātajos tālmācības kursos un seko līdzi jaunākajai informācijai Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas mājaslapā. Lai iepazītos ar aktualitātēm kustamā īpašuma jomā, dodies uz nozaru izstādēm vai uzņēmumiem, kur strādā ar jaunākajām iekārtām, mašīnām, traktoriem u.c. Uzkrāj pieredzi novērtētāja darbā un pretendē uz eksperta (piecu līdz 10 gadu vērtēšanas prakse) vai vecākā eksperta (vairāk nekā 10 gadu vērtēšanas prakse) sertifikāta iegūšanu.


Interešu joma(s): Ekonomika, finanses un apdrošināšana


Radniecīgās profesijas:

EKONOMISTS

BROKERIS

FINANŠU TIRGUS ANALĪTIĶIS

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA VĒRTĒTĀJS

MUITAS EKSPERTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

jaunu un lietotu lietu vērtības aprēķini dažādu materiālo vērtību pielietojums, cena un tirgus vērtība
darbs ar dokumentiem un informāciju matemātika un fizika
tehnisku iekārtu un ierīču uzbūve, to darbība ekonomika, finanses un grāmatvedība
lietu īpašību vērtējums sarežģīti uzdevumi un to risinājumi

Man raksturīgas šādas īpašības:

vērīgums materiālisms* komplicētība**
disciplinētība sabiedriskums racionalitāte***
rūpīgums uzņēmība zinātkāre
neatlaidība uzstājība lietišķums
apķērība enerģiskums saimnieciskums
savaldība analītiskums precizitāte

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

organizēt savu laiku un ievērot laika grafiku noteikt īpašuma vērtību ietekmējošus faktorus
pamatot un aizstāvēt noteikto īpašuma cenu ar skaitļiem un matemātiskiem aprēķiniem saprasties ar sarunas partneri, uzklausīt un intervēt
formulēt jautājumus nepieciešamās informācijas iegūšanai aprēķināt īpašuma ekspluatācijas izmaksas un to nozīmi uzņēmējdarbībā
aprēķinos lietot matemātiskās metodes runāt un rakstīt lietišķas vēstules svešvalodā

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv