JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.KODOLFIZIĶIS


Kods: 2111 19


Darba saturs:
Kodolfiziķis strādā vienā no fizikas zinātnes mūsdienīgākajām apakšnozarēm – kodolfizikā. Viņa pētnieciskā un zinātniskā darbība ir saistīta ar dažādiem radiācijas mērījumiem un to analīzi, ar radiācijas ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēkiem. Kodolfiziķis mēra un nosaka apkārtējās vides vai kāda objekta radioaktivitāti, piemēram, ūdenim, augsnei vai kādam priekšmetam.
Vispirms viņš sagatavo paraugu mērījumu veikšanai, izdara mērījumus vai uzrauga, lai tos veiktu atbilstīgi kvalitātes prasībām. Kad mērījumu rezultāti ir iegūti, kodolfiziķis datus ievada datorprogrammās, kur tos var salīdzināt un nolasīt. Dažkārt kodolfiziķis sadarbībā ar citiem speciālistiem mērījumu rezultātu apstrādei izstrādā jaunas datorprogrammas. Viņš arī rūpējas, lai radioaktivitātes mēriekārtas darbotos precīzi, un vajadzības gadījumā pats tās apkopj un kalibrē.
Kad radioaktivitātes mērīšanu pasūta kāds klients, kodolfiziķis vispirms noformē pasūtījumu, tad saņem mērāmā priekšmeta paraugu un izdara mērījumus. Pēc tam izskaidro klientam iegūtos rezultātus un konsultē viņu radioaktivitātes un drošības jautājumos.
Kodolfiziķi izmanto datorus, speciālas programmatūras, nozares tehnoloģijai piemērotu aparatūru – gamma spektrometrus, šķidrās scintilācijas1 spektrometrus, radiometrus paraugu pārbaudei. Ja darbs saistīts ar radiāciju, tad noteikti jāvelk speciāls aizsargtērps, cimdi un brilles. Laboratorijas, kur strādā šie zinātnieki, ir speciāli iekārtotas un aprīkotas darbam ar radiāciju.Kodolfiziķis pētnieciskajā darbā un publikāciju izstrādē sadarbojas ar kolēģiem no Latvijas un arī no ārvalstīm.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Kodolfiziķi izmanto datorus, speciālas programmatūras, nozares tehnoloģijai piemērotu aparatūru – gamma spektrometrus, šķidrās scintilācijas1 spektrometrus, radiometrus paraugu pārbaudei. Ja darbs saistīts ar radiāciju, tad noteikti jāvelk speciāls aizsargtērps, cimdi un brilles. Laboratorijas, kur strādā šie zinātnieki, ir speciāli iekārtotas un aprīkotas darbam ar radiāciju.

1 Scintilācija – gaismas uzliesmojums, kas rodas dažās vielās, ja tās apstaro ar jonizējošu starojumu.


Darba apstākļi:
Pētījumu laboratorijās darbs ir saistīts ar radiāciju vai jonizējošiem avotiem, tādēļ kodolfiziķim vismaz reizi gadā pirms jauna darba uzsākšanas un pēc tā jāiziet medicīniskā kontrole. Analītiskais un datu apkopošanas darbs noris biroja telpās. Darba diena ir astoņas stundas.


Darba iespējas:
Kodolfiziķis var strādāt dažādos pētniecības institūtos, laboratorijās, kā arī uzņēmumu zinātniski pētnieciskās laboratorijās.


Nepieciešamā izglītība:
Šajā profesijā nepieciešama augstākā izglītība fizikā, ķīmijā vai dabas zinātnēs. Minimālais studiju ilgums ir trīs gadi.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē matemātika un fizika? Vai patīk risināt sarežģītus uzdevumus, pielietot formulas, atklāt likumsakarības? Vai tev patīk prognozēt un modelēt situāciju attīstību? Vai tevi interesē populārzinātniskā literatūra un raidījumi, kas pievēršas dabas likumu izpētei?
Kodolfiziķim ir nepieciešamas labas analītiskās spējas, lai viņš spētu iegūt, apstrādāt, novērtēt, salīdzināt un iegaumēt visu vajadzīgo informāciju. Jāprot plānot un organizēt savu darbu, paredzēt un novērtēt nepareizas darbības sekas. Attieksmei pret darbu un darba drošību jābūt ļoti nopietnai, jo kodolfiziķa pētījumi un pārējais darbs ir saistīts ar radiāciju.
Šai darbā nozīmīgas ir vairāku svešvalodu zināšanas (vismaz krievu un angļu valoda), lai varētu lasīt zinātniskās publikācijas nozarē, piedalīties starptautiskās konferencēs un starptautiskos pētniecības projektos. Kodolfiziķim jābūt mērķtiecīgam, ar augstu atbildības izjūtu, precīzam un radošam.
Ja esi skolnieks, tad pastiprinātu uzmanību pievērs matemātikas, fizikas, informātikas un programmēšanas pamatu apguvei. Mācies arī svešvalodas. Lasi skolēniem domātās dabas zinību grāmatas, risini uzdevumus un brīvajā laikā veic eksperimentus, kas atrodami dabas zinību grāmatās vai internetā. Piedalies interešu izglītības pulciņā fizikā vai informātikā un attīsti savas prasmes.
Ja esi students, tad individuālos pētnieciskos un laboratorijas darbus izstrādā atomfizikā, lai iegūtu padziļinātas zināšanas. Izmanto iespēju doties studentu apmaiņas programmā ERASMUS uz ārvalstu augstskolām, kuras piedāvā studiju kursus vai moduļus atomfizikā.


Interešu joma(s): Dabas, vides zinības


Radniecīgās profesijas:

FIZIĶIS

ĶĪMIĶIS

MEDICĪNAS FIZIKĀLO TEHNOLOĢIJU INŽENIERIS

RADIOLOGS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

matemātika un fizika mēriekārtas, laboratorijas ierīces
informācijas iegūšanas veidi un analīze TV raidījumi, filmas un grāmatas par dzīvās un nedzīvās dabas likumsakarībām
dators, programmēšana pētniecība un zinātne
vides aizsardzība kodolfizika

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskā domāšana neatkarība oriģinalitāte
komplicētība* rūpība radošums
kritiskums precizitāte intuīcija*****
zinātkāre praktiskums apzinīgums
intelektualitāte** materiālisms**** disciplinētība
sistemātiskums*** neatlaidība uzņēmība

*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

**intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

***sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

****materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

*****intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust.

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

strādāt ar datoru, programmēt sazināties vismaz divās svešvalodās
veikt aprēķinus matemātikā un fizikā plānot un organizēt savu darbu, veikt zinātniskos eksperimentus
izklāstīt savas idejas rakstveidā sadarboties komandā
uzstāties ar priekšlasījumu, prezentēt strādāt ar laboratorijas iekārtām un ievērot darba drošības noteikumus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv