JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.BŪVINSPEKTORS


Kods: 3112 24


Darba saturs:
Būvinspektors ir pašvaldības amatpersona, kura ir tiesīga kontrolēt būvdarbus, lai būvniecība pašvaldībā noritētu atbilstīgi normatīvo aktu prasībām. Būvinspektora pienākumi ir noteikti Būvniecības likumā un tam pakārtotajos normatīvajos aktos. Tajos ietilpst būvdarbu pārbaudes un iedzīvotāju konsultēšana būvniecības noteikumu un procedūru jautājumos. Būvinspektors to dara apmeklētāju pieņemšanas laikā, kad privātpersonas vai uzņēmuma pārstāvji, kuri vēlas ko būvēt, interesējas par normatīvajos aktos būvniecībai noteiktajām prasībām, kur un kādas ēkas pašvaldībā var būvēt, par dokumentiem, kādi jānoformē, un atļaujām, kādas jāsaņem, lai būvniecību uzsāktu, un citiem jautājumiem. Viņš pieņem arī iesniegumus būvatļaujas izsniegšanai un pieteikumus ēkas nodošanai ekspluatācijā (lietošanā).
Būvinspektors izskata būvatļauju pieprasītāju iesniegtos dokumentus – būves projektu, mērnieka izgatavotu būves asu nosprauduma plānu un būvfirmas sagatavotos dokumentus. Pārbauda, vai projektā paredzētais atbilst būvnormatīviem, vai ir veikti nepieciešamie saskaņojumi ar energoapgādes, ūdens apgādes un citām iestādēm. Ja viss nepieciešamais ir veikts, tad būvinspektors izsniedz būvatļauju.
Pārbaužu laikā būvinspektors apseko un pārbauda būves, pieprasa paskaidrojumus un 01.04.1997. MK noteikumos nr. 112 “Vispārīgie būvnoteikumi” paredzētos dokumentus, pārliecinās, vai būvniecība notiek atbilstīgi apstiprinātajam būvprojektam. Ja tā noris bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam būvprojektam, būvinspektors ir tiesīgs nekavējoties pārtraukt būvdarbus.
Būvinspektors pārbauda arī būvniecības dalībnieku darbības likumību, vai būvdarbus vada un uzrauga būvatļaujas pieteikumā norādītās personas, vai tiek pielietoti pareizie materiāli, pārbauda būvobjekta kvalitāti. Ja tajā atrod kādas bīstamas pazīmes, tad nākas pārbaudīt uzbūvēto konstrukciju. Būvinspektors pārbauda arī piegādāto būvmateriālu pavaddokumentus un, ja nepieciešams, organizē šo materiālu pārbaudi. Tajā konstatēto būvinspektors ieraksta pārbaudes 95 aktā, raksta atzinumu un, ja nepieciešams, norāda tajā, kādi pārkāpumi ir konstatēti un kā tos novērst. Būvinspektors var apturēt būvniecību līdz laikam, kad atzinumā dotie norādījumi tiek izpildīti. Ja pārbaudes laikā būvniecībā konstatētas kādas patvaļības, tad inspektors sastāda administratīvo pārkāpumu protokolu un sagatavo materiālus pārkāpuma izvērtēšanai pašvaldības administratīvajā komisijā, kas lemj par soda uzlikšanu.
Kad būve ir gatava un būvinspektors saņēmis apliecinājumu par tās gatavību ekspluatācijai, viņš izveido objekta pieņemšanas komisiju un vada tās darbu. Komisija izskata un izvērtē visus iesniegtos dokumentus. Ja tie ir pareizi, tad komisija dodas uz uzbūvēto ēku, novērtē tās atbilstību projektam un būvnormatīviem un arī tās kvalitāti. Pēc izvērtēšanas komisija pieņem lēmumu par objekta nodošanu ekspluatācijā.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Būvinspektors savā darbā galvenokārt izmanto biroja tehniku, bet objektā lieto arī fotoaparātu vai videokameru un ķiveri. Būvinspektora rīcībā atkarībā no pašvaldības var būt arī dienesta automašīna.


Darba apstākļi:
Būvinspektors strādā biroja telpās vai būvobjektos, kur veic pārbaudes. Būvlaukumā viņš ir pakļauts laika apstākļiem. Inspektors strādā astoņu stundu darba dienu.


Darba iespējas:
Būvinspektors var strādāt tikai pašvaldību būvvaldēs.


Nepieciešamā izglītība:
Būvinspektoram ir nepieciešama augstākā izglītība arhitektūras vai būvniecības jomā (mācību ilgums ir trīs līdz četri gadi) un piecu gadu darba pieredze būvniecības jomā. Ja ir vidējā profesionālā izglītība būvniecības jomā (mācību ilgums ir četri gadi pēc pamatskolas) un augstākā izglītība, tad jābūt desmit gadu pieredzei būvniecībā. 26.10.2010. MK noteikumi nr. 1009 “Noteikumi par būvinspektoriem” nosaka prasības personām, kuras vēlas kļūt par būvinspektoriem.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē būvniecība, tās norise un vēlies ieguldīt savu darbu drošu māju būvēšanā? Vai tev patīk precizitāte, salīdzināšana un neatbilstību meklēšana? Vai tu pats ievēro noteikumus un seko, lai arī citi to darītu? Būvinspektoram jāpārzina būvniecību reglamentējošie normatīvie akti un jāprot lasīt būvprojektu dokumentācija, lai varētu pārbaudīt, vai tas, kas ir „uz papīra”, ir arī dabā. Savā veidā būvinspektoram, lai atrastu pārkāpēju, jābūt izmeklētājam. Viņam jābūt precīzam, uzmanīgam, godīgam, neatkarīgam un ar labām saskarsmes spējām, jāprot izveidot labu saskarsmi ar dažādiem cilvēkiem, saprotami izskaidrot prasības un noteikumus, argumentēt savu viedokli un risināt konflikta situācijas.
Ja esi skolnieks, sāc interesēties par profesijām, kas saistītas ar būvniecību, piedalies Ēnu dienās vai apmeklē atvērto durvju dienas uzņēmumos, kuri nodarbojas ar būvniecību, un uzzini, ko dara būvnieki, būvuzraugi un būvinspektori. Palīdzi vecākiem remontēt māju, celt dārza mājiņu vai saviem spēkiem izremontē savu istabu. Skolā īpašu uzmanību pievērs fizikai, matemātikai, tehniskai grafikai un ķīmijai.
Ja vēlies pārkvalificēties un tev ir būvuzraugam nepieciešamā izglītība un pieredze, tad studē normatīvos aktus, iepazīsties ar aktualitātēm būvkontroles jomā Latvijas Būvinspektoru un būvuzraugu asociācijas mājaslapā http://buvkontrole.blogs.lv. Iesniedz Ekonomikas ministrijā iesniegumu par reģistrāciju būvinspektoru reģistrā un dokumentus, kas apliecina tavas izglītības un darba pieredzes atbilstību būvinspektoram izvirzītajām prasībām. Pašvaldība ir tiesīga slēgt darba līgumu par būvinspektora amata pienākumu pildīšanu tikai ar personu, kura ir reģistrēta Ekonomikas ministrijas būvinspektoru reģistrā.
Ja vēlies padziļināt zināšanas savā profesijā, turpini izglītoties, piemēram, iegūsti juridisko izglītību, jo būvinspektora darbs ir lielā mērā saistīts ar normatīvo aktu piemērošanu.


Interešu joma(s): Būvniecība


Radniecīgās profesijas:

BŪVDARBU VADĪTĀJS

CEĻU (TILTU) BŪVUZRAUGS

VALSTS DARBA INSPEKTORS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

būvniecība, arhitektūra precīzs un pētniecisks darbs
būvuzraudzība un kontrole būvmateriāli, to īpašības un pielietojums
dokumenti un tiesību akti būvkonstrukciju veidi
aktualitātes būvniecības jomā sadarbība ar cilvēkiem – intervijas, konsultācijas

Man raksturīgas šādas īpašības:

godīgums patstāvība analītiskums
materiālisms* disciplinētība zinātkāre
praktiskums rūpība racionalitāte**
saimnieciskums apdomība kritiskums
uzstājība neatlaidība drosme
izlēmība prasīgums uzņēmība

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

izprast tiesību aktus un būvprojekta dokumentāciju strādāt paaugstinātas psiholoģiskās spriedzes apstākļos, risināt konflikta situācijas
saprotami un lietišķi izteikties rakstiski izstrādāt pārbaudes aktus, atzinumus un ieteikumus
plānot pārbaudes posmus un to norisi pieņemt pamatotu lēmumu un aizstāvēt to
konsultēt cilvēkus strādāt individuāli un sadarbībā ar citiem

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv