JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.BĀRIŅTIESAS LOCEKLIS


Kods: 3412 06


Darba saturs:
Bāriņtiesa ir pašvaldības izveidota aizbildnības1 un aizgādnības2 iestāde, kuras darbinieki prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas3 personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. Bāriņtiesas locekļa darbā ietilpst bērnu un vecāku attiecību jautājumu, kā arī rīcībnespējīgo personu personīgo interešu aizstāvības, aprūpes un materiālo jautājumu risināšana.
Bāriņtiesas loceklis ir atbildīgs par konkrētā teritorijā dzīvojošiem pilsoņiem, kuru problēmas un jautājumus viņam jārisina atbilstīgi bāriņtiesas kompetencei, ko nosaka Bāriņtiesu likums un kuras darbību regulē 19.12.2006.g. MK noteikumi nr. 1037 “Bāriņtiesas darbības noteikumi”, Bērnu tiesību aizsardzības likums un citi tiesību akti, un darbā stingri jāievēro tiesību aktos noteiktais.
Bāriņtiesas loceklis vismaz divas reizes nedēļā noteiktā laikā pieņem apmeklētājus – vecākus no sociālā riska ģimenēm, vecākus vai citus cilvēkus, kuri vēlas rīkoties ar bērna vai rīcībnespējīgas personas mantu, cilvēkus, kuri vēlas kļūt par adoptētājiem, audžuģimenēm vai aizbildņiem, kā arī iedzīvotājus, kuri vēlas ziņot par iespējami apdraudētiem bērniem. Bāriņtiesas loceklis no tiesas vai privātpersonām pieņem dokumentus un iesniegumus, kas skar jautājumus, kādi ir bāriņtiesas kompetencē.
Bāriņtiesas loceklis pārbauda ziņojumus par iespējami apdraudētiem bērniem, apmeklē viņus dzīvesvietās un par bērna situāciju ģimenē ievāc informāciju no kaimiņiem un citām personām.
Viņš arī pārbauda, vai ģimenēs tiek nodrošinātas bērnu primārās vajadzības – uzturs, apģērbs un mājoklis, fiziska un emocionāla drošība, veselības aprūpe, izglītošana –, novērtē bērna drošības risku un aizpilda attiecīgās anketas. Ja riski ir nelieli, bet bērnam un ģimenei nepieciešama palīdzība, tad bāriņtiesas loceklis lūdz pašvaldības sociālo dienestu izvērtēt ģimenes situāciju un sniegt nepieciešamo materiālo vai sociālā darbinieka palīdzību. Ja atklājas, ka bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos un ir apdraudēta viņa pilnvērtīga attīstība, bāriņtiesas loceklis drīkst izņemt bērnu no ģimenes un nogādāt viņu audžuģimenē (kas noteiktu laiku gādā par bērnu), bērnunamā, slimnīcā vai citos drošos apstākļos. Arī šajā situācijā bāriņtiesas loceklis informē bērna vecāku dzīvesvietas sociālo dienestu un lūdz sniegt nepieciešamo palīdzību viņa vecākiem. Ja bērna prombūtnes laikā vecāki situāciju ģimenē neuzlabo un viņiem tiek atņemtas tiesības bērnu aprūpēt, bāriņtiesas loceklis meklē iespēju augt viņam aizbildņa ģimenē (gādā par bērnu līdz 18 gadu sasniegšanai) vai tikt adoptētam (bērns iegūst pilntiesīga ģimenes locekļa tiesības).
Bāriņtiesas locekļa uzdevums ir izvērtēt personu atbilstību audžuģimenes, aizbildņa, aizgādņa pienākumu veikšanai un kļūšanai par adoptētāju, ja šīs personas ir paudušas šādu vēlmi. Arī šajos gadījumos tiek ievākta nepieciešamā informācija par attiecīgo personu, viņas materiālo situāciju un tiek apsekota šīs personas dzīvesvieta. Kad bērns no ģimenes ir izņemts un nodots audžuģimenei, aprūpes centrā vai aizbildņa aprūpē, bāriņtiesas loceklis seko līdzi tam, kā tiek nodrošināta viņa aprūpe tajās. Tāpat bāriņtiesas loceklis pieprasa pārskatus, kā aizbildnis vai rīcībnespējīgas personas aizgādnis izlieto un gādā par bērna vai rīcībnespējīgās personas mantu un finanšu līdzekļiem. Ja bāriņtiesa konstatē administratīvi vai krimināli sodāmu aizbildņa vai aizgādņa tiesību ļaunprātīgu izmantošanu, tā par notikušo sniedz ziņas tiesībaizsardzības iestādēm.
Bāriņtiesas loceklis sagatavo aktus par risinātajām sarunām un apsekošanās konstatēto, iekārto lietas, kurās uzkrāj visus ar bērnu saistītos dokumentus. Sagatavo arī dokumentus lietas izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai bāriņtiesas sēdēs.
Bāriņtiesas loceklis sadarbojas arī ar citām bāriņtiesām, bērnu aprūpes iestādēm un krīzes centriem, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm un Valsts probācijas dienestu, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību.

1 Bāriņtiesa ieceļ kādu personu par aizbildni bez vecāku gādības palikušam bērnam vai bārenim. Aizbildņa galvenais uzdevums ir aizvietot saviem aizbilstamajiem vecākus, pārstāvēt viņu personīgās un mantiskās tiesības.


2 Bāriņtiesa ieceļ personu par aizgādni, lai viņa nodrošinātu personīgo un mantisko aizsardzību citai personai, kura ir atzīta par rīcībnespējīgu, vai lai tā aizsargātu mantu (promesošas vai pazudušas personas mantu, mantojumu).


3 Rīcībspēja nozīmē personas spēju ar savām darbībām paust apzinātu gribu, iegūt tiesības un uzņemties pienākumus (tai skaitā slēgt tiesiskus darījumus). Rīcībspēju nav nepilngadīgajiem, personām, kurām iedibināta aizgādnība izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī garīgi slimām personām, kuras ar tiesas spriedumu atzītas par rīcībnespējīgām.
Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Bāriņtiesas loceklis darbā izmanto datoru, mobilo tālruni un citu biroja tehniku.


Darba apstākļi:
Bāriņtiesas locekļa darbs rit gan biroja tipa telpās, kur tiek sagatavoti dokumenti un pieņemti apmeklētāji, gan tiesās, gan apsekojamo ģimeņu mājās.


Darba iespējas:
Bāriņtiesas loceklis ir valsts amatpersona un strādā tikai bāriņtiesā. Bāriņtiesas loceklis tiek ievēlēts amatā uz pieciem gadiem.


Nepieciešamā izglītība:
Likumā noteikts, ka bāriņtiesas loceklim nepieciešama augstākā izglītība vienā no piecām jomām – psiholoģijā, pedagoģijā, medicīnā, sociālajā darbā, jurisprudencē. Lai strādātu par bāriņtiesas locekli, jābūt vismaz 25 gadus vecam, bāriņtiesas loceklis nedrīkst būt krimināli sodīts (sīkāk izvirzītās prasības skatīt Bāriņtiesu likumā). Pēc pirmās ievēlēšanas bāriņtiesas loceklim gada laikā jāiziet īpašas mācības Latvijas Pašvaldību mācību centrā.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Bāriņtiesas locekļa darbs ir ļoti atbildīgs, jo viņam jāpieņem lēmumi, kas var būtiski mainīt kāda cilvēka dzīvi. Bāriņtiesas loceklim nepieciešams būt ļoti precīzam, jo katra kļūda var pakļaut bērnu briesmām. Viņam jāspēj organizēt savu laiku tā, lai paspētu paveikt pilnīgi visu, arī gadījumos, kad darbu pārtrauc pēkšņs izsaukums uz kādu ģimeni. Bāriņtiesas loceklim jāizvērtē prioritātes, jo jāstrādā vienlaikus ar lielu informācijas daudzumu un daudzām citām lietām, jāspēj organizēt darbu, priekšroku dodot svarīgākajam.
Bāriņtiesas loceklim svarīga ir spēja distancēties no emocijām, jo daudzi bāriņtiesas lēmumi ir emocionāli smagi, tāpēc šai darbā jāsaglabā lietišķa pieeja. Tai pašā laikā jāspēj uzklausīt gan pieaugušos, gan bērnus, jābūt iejūtīgam un jāspēj uztvert vecāku un bērnu emocijas.
Ja esi skolnieks, tad uzzini vairāk par bāriņtiesas darbu savā pašvaldībā, izsaki priekšlikumu klases audzinātājai noorganizēt tikšanos, jo bāriņtiesas loceklis var sniegt nozīmīgu informāciju par bērnu drošību, iespējām vērsties pēc palīdzības kritiskās situācijās un citiem jautājumiem. Seko līdzi publikācijām masu medijos, kuros atspoguļota bāriņtiesu darbība un bērnu tiesību aizsardzības problēmas un jautājumi. Izvērtē, kurā no bāriņtiesas loceklim atbilstīgā augstākās izglītības jomā – psiholoģijā, pedagoģijā, medicīnā, sociālajā darbā, jurisprudencē – vēlies studēt. Arī skolā iegūsti padziļinātas zināšanas savai izvēlei atbilstīgos mācību priekšmetos – psiholoģijā, politikā un tiesībās, matemātikā, bioloģijā un ķīmijā. Par bāriņtiesu darbību vairāk vari uzzināt pašvaldību mājaslapās vai Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājaslapā www.bti.gov.lv.
Ja esi students kādā no iepriekš minētajām jomām, tad īpašu uzmanību pievērs studiju kursiem tiesību zinātnēs un psiholoģijā, arī lietvedības apgūšanai. Ja atbilstīgus studiju kursus tava studiju programma nepiedāvā, izvēlies tos kā brīvās izvēles kursus vai noklausies tos klausītāja statusā. Darbojies kā brīvprātīgais darbinieks kādā no sociālajiem centriem vai nevalstiskajām organizācijām, kas savu darbu veic bērnu tiesību vai rīcībnespējīgu personu aizsardzības jomā.
Ja vēlies pārkvalificēties un tev ir atbilstīga augstākā izglītība, vari pieteikties darbā par bāriņtiesas locekļa asistentu un pakāpeniski apgūt nepieciešamās zināšanas. Atbrīvojoties bāriņtiesas locekļa vietai, varēsi pretendēt uz ievēlēšanu amatā. Vari arī uzreiz pieteikties bāriņtiesas locekļa vakancei, jo vēlamo papildizglītību nodrošinās bāriņtiesa.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, tad izmanto iespēju piedalīties bāriņtiesu darbiniekiem organizētos semināros un kursos, kā arī pēc nepieciešamības mācies vispārējos pilnveidošanās kursos un apmeklē psihologu lekcijas.


Interešu joma(s): Sociālās un tiesību zinātnes


Radniecīgās profesijas:

SOCIĀLAIS DARBINIEKS

JURISTS

PENITENCIĀRĀ UN PROBĀCIJAS DARBA SPECIĀLISTS

VALSTS BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS INSPEKTORS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

sadarbības iespējas ar cilvēkiem un iestādēm cilvēku darbības uzraudzība
palīdzības un aizsardzības nodrošināšana sarežģītas problēmas, to risināšanas iespējas
juridiski jautājumi, tiesību akti bērnu tiesību un cilvēktiesību jautājumi
dokumentu aizpildīšanas, sastādīšanas un kārtošanas veidi psiholoģija, tiesības, pedagoģija, sociālais darbs vai medicīna

Man raksturīgas šādas īpašības:

draudzīgums līdzjūtība zinātkāre
atbildīgums drosme empātija*
izpalīdzība godkāre analītiskums
sabiedriskums uzstājība kritiskums
taktiskums uzņēmība akurātums
pacietība lietišķums precizitāte

*empātija – spēja iejusties un izprast citas personas emocionālo stāvokli un situācijas uztveri

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sagatavot lietišķas vēstules izvērtēt faktus, pieņemt lēmumus un pamatot tos
orientēties un pielietot tiesību aktus risināt konflikta situācijas
plānot un organizēt darbu, noteikt prioritātes uzklausīt un saprast cilvēku viedokli, attieksmi un emocijas
iegūt, sakārtot un analizēt daudzveidīgu informāciju saprotami izskaidrot sarežģītu informāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv