JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.ATJAUNOJAMO ENERGORESURSU INŽENIERIS1

1 PROFESIJU GRUPA „VIDES INŽENIERI” 2143.

Darba saturs:
Atjaunojamo energoresursu inženieris projektē siltuma un elektroenerģijas ražošanas iekārtas, kurās izmanto kādu no atjaunojamiem enerģijas avotiem, piedalās to izgatavošanā, izbūvē un uzraudzībā. Galvenie šādi energoresursu veidi Latvijā ir biomasa (koksne) un hidroresursi, kā arī vēja enerģija, biogāze un salmi. Pie tiem pieder arī saules starojums, ģeotermālā enerģija jeb zemes siltums, viļņi, kā arī paisuma un bēguma procesi. Nozares galvenais mērķis ir rast veidus, kā optimāli izmantot Latvijas atjaunojamo energoresursu potenciālu, ņemot vērā ekonomiskās, ģeogrāfiskās un tehniskās iespējas.
Atjaunojamo energoresursu inženieris rūpējas, lai cilvēki taupītu enerģiju un līdzekļus, lai mazinātu resursu patēriņu, kā arī dzīvotu patīkamā, nepiesārņotā vidē. Viņš plāno pasākumus un projektē iekārtas, kas mazina kaitīgo izmešu nonākšanu apkārtējā vidē, uzrauga, piemēram, enerģētiskās koksnes sagatavošanu un biomasas izmantošanu siltuma un elektroenerģijas ražošanā.
Kopā ar pasūtītāju inženieris izvirza noteiktus mērķus ražošanas izmaksu un kaitīgo izmešu samazināšanai, ražošanas efektivitātes uzlabošanai un izvēlas piemērotākos līdzekļus to sasniegšanai. Atjaunojamo energoresursu inženiera darbs sākas ar resursu efektivitātes un pielietojamības, kā arī jaunu ražošanas sistēmu ieviešanas iespēju izvērtēšanu. Atjaunojamos resursus inženieris vērtē no siltumietilpības, ekoloģijas un arī no ekonomiskā viedokļa. Galvenais mērķis ir panākt lielāku energoefektivitāti, samazinot resursu patēriņu un ražošanas izmaksas. Pēc izpētes veikšanas atjaunojamo energoresursu inženieris rezultātus saskaņo ar pasūtītājiem, iekārtu projektētājiem un valsts iestādēm.
Ražošanas gaitā inženieris veic nepieciešamos mērījumus un aprēķinus, piemēram, mēra temperatūru un mitrumu ražošanas iekārtās, siltuma plūsmu un aprēķina enerģijas patēriņu, lietderības koeficientu, kā arī iekārtu slodzi. Iegūtos datus apstrādā un pēc tiem pieņem lēmumus par ražošanas plānošanu, darba optimizāciju un iespējamiem iekārtu uzlabojumiem.
Atjaunojamo energoresursu inženieris nemitīgi seko līdzi tehnoloģiju attīstībai, izlemj, kuras būs piemērotākās izvirzīto mērķu sasniegšanai, un pielāgo tās konkrēta uzņēmuma vajadzībām. Viens no viņa darba uzdevumiem ir plānot fosilā kurināmā aizstāšanu ar atjaunojamo enerģiju, tāpēc nepieciešamas plašas zināšanas arī par citu energoresursu īpašībām un izmantošanu.
Strādājot ar jau uzstādītām enerģijas ražošanas iekārtām, galvenais atjaunojamo energoresursu inženiera darba pienākums ir pārzināt iekārtas un nodrošināt to pilnvērtīgu darbību, laikus organizējot vajadzīgo apkopi un remontu. Inženieris atbild par siltuma vai elektroenerģijas saražošanu pietiekamā apjomā, meklējot arī iespējas uzlabot iekārtu darbu. Darbs noris sadarbībā ar iekārtu un to detaļu ražotājiem un remontētājiem, Valsts vides dienestu un citām valsts un pašvaldību iestādēm. Atjaunojamo energoresursu inženiera darba devēji vai pasūtītāji lielākoties ir pašvaldības, siltuma un elektroenerģijas ražošanas uzņēmumi, kā arī pētniecības institūti, kas izstrādā jaunas tehnoloģijas.
Inženieris atbild par normatīvo aktu izpildi un ar Valsts vides dienesta vides pārvaldi saskaņo izmešu daudzumu. Viņš veic aprēķinus, uzskaiti un gatavo atskaites par iekārtu darbību. Balstoties uz reglamentējošiem dokumentiem un ekonomiskiem aprēķiniem, atjaunojamo energoresursu inženieris koordinē iekārtu projektēšanu un izgatavošanu un, būdams speciālists, kurš vislabāk pārzina iekārtu uzbūvi, pārrauga arī visus uzstādīšanas un remonta darbus.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Atjaunojamo energoresursu inženieris izmanto datoru ar dažādām specializētām programmām aprēķinu veikšanai un iekārtu projektēšanai. Lai pārbaudītu iekārtu darbību, viņš izmanto dažādus mērinstrumentus.


Darba apstākļi:
Atjaunojamo energoresursu inženieris daļu darba veic kabinetā pie datora, bet daļu – objektā, kur izgatavo elektroenerģijas ražošanas iekārtu vai kur tā darbojas un tiek ražota enerģija, piemēram, katlumājā. Lielākoties inženieris strādā astoņu stundu darba dienu, tomēr jārēķinās, ka jaunu iekārtu uzstādīšana parasti notiek pēc projekta un tam neatkarīgi no sarežģījumiem darba gaitā ir svarīgi ievērot beigu termiņu, tāpēc brīžiem darbs var būt ļoti intensīvs. Tāpat viņam jābūt gatavam sniegt savu palīdzību jebkurā laikā, kad notikusi kāda kļūme enerģijas ražošanas iekārtu darbībā.


Darba iespējas:
Atjaunojamo energoresursu inženieris var strādāt lielos enerģijas ražošanas uzņēmumos, Vides ministrijā, arī Eiropas Savienības institūcijās. Var veidot privātuzņēmumu vai sadarboties ar dažādiem pētījumu institūtiem, piemēram, Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtu un citiem.


Nepieciešamā izglītība:
Atjaunojamo energoresursu inženierim ir nepieciešams vismaz profesionālā bakalaura grāds vides zinātnē vai vides pārvaldībā un inženierijā, bet izglītību vēlams turpināt, iegūstot maģistra grādu. Studiju ilgums ir četri gadi, maģistrantūrā – divi gadi.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev piemīt tehniskā domāšana un šķiet svarīgi rūpēties par vides aizsardzību un resursu lietderīgu izmantošanu? Atjaunojamo energoresursu inženierim jāprot sabalansēt iespējami kvalitatīvāku un videi draudzīgāku tehnoloģiju ieviešanu ar uzņēmuma ekonomiskajām iespējām, jāprot domāt gan kā zinātniekam, gan kā saimniekam. Tāpat viņam savi priekšlikumi un lēmumi jāprot izskaidrot pasūtītājiem, valsts iestāžu darbiniekiem un enerģijas patērētājiem. Šai darbā jābūt radošam, vērīgam, atvērtam jaunām lietām un pārmaiņām, mērķtiecīgam un neatlaidīgam.
Ja esi skolnieks, tad piedalies pasākumos, konkursos un spēlēs, kur risina ar energoresursu izmantošanu saistītus uzdevumus, piemēram, Latvenergo erudīcijas konkursā eXperiments. Papildināt savas zināšanas varēsi, izstrādājot zinātniski pētniecisko darbu par resursu ekonomēšanu un alternatīviem enerģijas iegūšanas veidiem. Skolā pastiprināti mācies matemātiku un fiziku, bet neaizmirsti apgūt arī valodas, strādāt ar datoru un tehnisko grafiku.
Ja esi students, tad meklē iespējas specializēties tieši atjaunojamo energoresursu jomā – interesējies par likumdošanu un valsts atbalstu to izmantošanai, seko līdzi jaunākajām tehnnoloģijām un to pielietošanas iespējām Latvijas apstākļos. Aktīvi meklē prakses vietas lielos enerģijas ražošanas uzņēmumos, kuros tiek nodarbināts atjaunojamo energoresursu inženieris, un nebaidies radīt jaunas idejas resursu izmantošanas tehnoloģijām. Labas idejas vari piedāvāt pētniecības institūtiem un kopīgi tās attīstīt.
Ja vēlies pārkvalificēties, to vari izdarīt, ja tev jau ir tehniskā izglītība kādā no inženierijas nozarēm, piemēram, būvniecībā vai enerģētikā, un tad papildus iespējams apgūt vides zinātni vai vides inženieriju maģistra līmenī.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, tad apmeklē seminārus par jaunākajiem tehniskajiem sasniegumiem, turpini augstāko izglītību maģistra līmenī vai iegūsti papildu zināšanas likumdošanā un vides aizsardzības plānošanā. Paplašini zināšanas ekonomikā un, sadarbojoties ar iekārtu ražotājiem, arī tehniskās zināšanas tehnoloģiju izstrādē.


Interešu joma(s): Elektrotehnika, elektronika, telekomunikācijas un enerģētika


Radniecīgās profesijas:

APSILDES, VENTILĀCIJAS UN SALDĒŠANAS /MEHĀNIKAS INŽENIERIS

ŪDENSSAIMNIECĪBAS UN ATKRITUMU SAIMNIECĪBAS SPECIĀLISTS

ENERĢĒTIĶIS

VIDES AIZSARDZĪBAS VECĀKAIS SPECIĀLISTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

vides aizsardzība jauni risinājumi, radošs darbs
tehnoloģijas un inovācijas, ražošanas līdzekļu optimizācija atjaunojamo energoresursu veidi un pielietojums
enerģijas ražošanas process projektu izstrāde
dabas zinības un matemātika pētniecisks darbs

Man raksturīgas šādas īpašības:

racionalitāte* neatlaidība enerģiskums
sistemātiskums** materiālisms**** radošums
zinātkāre praktiskums saimnieciskums
kritiskums mērķtiecība apdomība
komplicētība*** precizitāte vērīgums
analītiskums apķērība tālredzība

*racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

***komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

****materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

pārzināt dabas aizsardzības jomu skaidri izteikt savas domas, pamatot viedokli un pārliecināt
orientēties enerģijas ražošanas tehnoloģijās strādāt patstāvīgi, plānot un vadīt darbu
orientēties likumdošanā, pielietot tiesību aktus praksē izstrādāt projektu pieteikumus finansējuma iegūšanai
meklēt, atlasīt un apstrādāt informāciju strādāt ar datoru un projektēt

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv