JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.ĶĪMIĶIS


Kods: 2113 03


Darba saturs:
Ķīmiķis sintezē (rada) dažādus jaunus ķīmiskus savienojumus, izmantojot speciālas metodes un standartu aprakstus. Viņš pārbauda dažādas vielas, lai noteiktu to sastāvu un/vai kaitīgās sastāvdaļas tajās. Ja pārbaudāmais materiāls satur kaitīgas vielas, ķīmiķis pārbauda, vai šo vielu daudzums nepārsniedz pieļaujamās normas. Šādā veidā tiek pārbaudīti pārtikas produkti, ūdens un augsne. Ķīmiķis arī var izstrādāt metodes, kuras izmanto vielu pārbaudīšanā vai jaunu savienojumu sintēzē (radīšanā), par pamatu izmantojot speciālās literatūras aprakstus un savu pieredzi.

Ķīmiķis saņemto pārbaudāmā materiāla paraugu (piemēram, ūdeni) sadala vairākās daļās atkarībā no nosakāmo parametru skaita, pieraksta parauga vizuālo izskatu (vai, piemēram, ūdens ir dzidrs vai duļķains, ar vai bez nogulsnēm), ar termometru izmēra parauga temperatūru, ar lakmusa papīru vai elektronisko pH mērītāju nosaka parauga skābumu. Tālākajā pārbaudes procesā precīzu daudzumu vielas parauga ķīmiķis ar pipeti pārnes mērtraukā, pievieno nepieciešamos reaģentus (saskaņā ar katram materiālam noteikto daudzumu) un ar īpašām metodēm pārbauda parauga ķīmisko sastāvu. Bieži ķīmiķis pārbaudāmo paraugu pārveido no cietas vielas šķidrā, paraugu izšķīdinot skābē.

Ķīmiķa darba pienākumi var atšķirties atkarībā no tā, kādā ķīmijas nozarē viņš strādā.

Ķīmiķis analītiķis veic vielu, ķīmisko savienojumu un produktu kvalitatīvu (pēc īpašībām) un kvantitatīvu (pēc apjoma) analīzi, lai pārbaudītu vielu tīrību, atbilstību uzņēmumu vai starptautiskajiem kvalitātes standartiem un prasībām, piemēram, ūdens tīrību dzeramā ūdens standartu prasībām. Uzņēmumos ķīmiķis analītiķis veic izejvielu, starpproduktu un gala produktu analīzi, lai atzītu tos par derīgiem, izbrāķētu vai nosūtītu pārstrādāšanai. Ķīmiķis analītiķis atbilstoši metodikas/standartu prasībām var noņemt paraugu no liela apjoma ražošanas partijas. Ķīmiķis analītiķis strādā pēc stingri noteiktiem priekšrakstiem un, ievērojot prasības, kas minētas standartos. Ķīmiķis analītiķis var arī izstrādāt konkrētas metodes, ar kurām veikt ķīmisko analīzi un aprakstīt tās norises gaitu.

Ķīmiķis organiķis laboratorijās un ražošanas uzņēmumos rada jeb sintezē organiskos savienojumus (līdzīgus tiem, kas pastāv dabā, piemēram, citronskābe, vitamīni) un attīra tos. Zinātniskajos institūtos ķīmiķis organiķis bieži nodarbojas ar sintētisko medicīnisko preparātu radīšanu un to nodošanu tālākai izpētei un ietekmes pārbaudei uz dzīvniekiem. Ķīmiķis organiķis kontrolē starpproduktu kvalitāti, šajā procesā vai nu iesaistot, vai neiesaistot ķīmiķi analītiķi. Ķīmiķis organiķis cenšas atrast ātrāko un lētāko veidu beigu produkta iegūšanai. Viņš arī var izstrādāt metodes, ar kurām veikt dažādu organisko vielu sintēzi (parasti šīs metodes sastāv no vairākām pakāpēm).

Ķīmiķis neorganiķis laboratorijās un ražošanas uzņēmumos sintezē neorganiskos savienojumus. Zinātniskajos institūtos ķīmiķis neorganiķis pārsvarā nodarbojas ar dažādu jaunu kompozītmateriālu izstrādi, tas ir, novērtē dažādu piedevu pievienošanas, kā arī dažādu fizikālo parametru (piemēram, temperatūras, spiediena) ietekmi uz materiāla īpašībām. Ķīmiķa neorganiķa darbs lielākoties saistīts ar vielu fizikālo īpašību, temperatūras, spiediena un berzes radīto izmaiņu pētīšanu. Ķīmiķis neorganiķis var strādāt tiešā saistībā ar ķīmiķi analītiķi.

Ķīmiķis tehnologs laboratorijas ķīmiķu pētniecisko darbu rezultātus ievieš ražošanā, tas ir, ja laboratorijas apstākļos tiek izstrādāta kāda viela, tad ķīmiķis tehnologs veic visus iespējamos aprēķinus un procesa plānošanu, lai galarezultātā tiktu izpildīts darba uzdevums, piemēram, tiktu saražoti 100 kg produkta divu stundu laikā. Ķīmiķis tehnologs veic arī enerģētiskos un kinētiskos aprēķinus, kas veido ražošanas procesa pamatu, kā arī izstrādā ražošanas procesa shēmas.

Pārtikas ķīmiķis veic visus tos pašus darba uzdevumus, ko ķīmiķis analītiķis, tikai viņš ir specializējies pārtikas produktu analīzē.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Ķīmiķis darbā lieto stikla traukus, svarus, pipetes, biretes, termometrus, kā arī daudz un dažādas specifiskas ierīces un instrumentus – mikroskopus, elektriskās plītiņas, UV/VIS spektrometrus, šķidruma un gāzu hromatogrāfus, atomu absorbcijas un induktīvi saistītās plazmas spektrometrus, titratorus, rentgenfluorescences iekārtas, furjē transformācijas infrasarkanos spektrometrus (FTIR), tuvās infrasarkanās gaismas spektrometrus (NIR), ietvaicēšanas iekārtas, mufeļkrāsnis un žāvskapjus, rotācijas ietvaicētājus un paralēlās sintēzes iekārtas, mikroviļņu reaktorus un augstspiediena reaktorus. Viņš lieto arī aizsargapģērbu, parasti baltu kokvilnas halātu. Strādājot ar indīgām vielām, stiprām skābēm un sārmiem, ķīmiķis lieto aizsargmasku, brilles, cimdus un speciālus apavus. Lai dokumentētu ķīmisko pārbaužu un sintēzes rezultātus, ķīmiķis darbā izmanto datoru un citu biroja tehniku, dažādu normatīvo dokumentāciju, instrukcijas, standartus.


Darba apstākļi:
Ķīmiķis strādā laboratoriju telpās. Ķīmiķis pamatā strādā astoņu stundu darba dienu, bet, ja darbs norit nepārtrauktas ražošanas apstākļos, viņš var strādāt maiņās pēc iepriekš sastādīta grafika. Sakarā ar kaitīgiem darba apstākļiem, ķīmiķim var būt noteikta īsāka darba diena.


Darba iespējas:
Ķīmiķis var strādāt līgumu laboratorijās (laboratorijās, kuras pieņem vielu paraugus no ražotājiem, tirgotājiem vai valsts dienestiem un par samaksu veic to analīzi), ražošanas uzņēmumos, zinātniski pētnieciskos institūtos.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība ķīmijā. Mācību ilgums 3 – 5 gadi. Vienkāršāko pamatdarbu veikšanai (piemēram, parauga sagatavošanai) nepieciešama profesionālā vidējā izglītība, mācību ilgums 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
150 līdz 1500 LVL.
Atalgojums atkarīgs no uzņēmuma un darbinieka atbildības pakāpes. Strādājot valsts finansētā laboratorijā, ķīmiķa atalgojums būs mazāks, nekā strādājot ražošanas uzņēmumā vai zinātniski pētnieciskajā institūtā. Alga ir augstāka arī metožu izstrādātājiem un laboratoriju vadītājiem.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē ķīmija? Vai tu vēlētos pats radīt kādu jaunu vielu, kuru izmantojot būtu iespējams kāds jauns produkts, jaunas iespējas dabas aizsardzībā vai sadzīves priekšmetu lietošanā? Vai tev patiktu darbs laboratorijā, kur, ģērbies baltā virsvalkā, tu darbotos ar specifisku aparatūru un dažādiem sarežģītiem instrumentiem?

Lai strādātu par ķīmiķi, būtiska ir pacietība un precizitāte, prasme patstāvīgi domāt un izdarīt secinājumus un bieži arī intuīcija. Izvēlies nodarbes, kurās vari trenēt roku veiklību, pacietību un neatlaidību! Piedalies dažādās diskusiju grupās – tas palīdzēs tev attīstīt elastīgas un patstāvīgas domāšanas prasmes! Noderēs arī labas svešvalodu prasmes, jo speciālā literatūra bieži ir pieejama angļu vai vācu valodā.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā ķīmija, fizika, matemātika un svešvalodas.


Interešu joma(s): Dabas, vides zinības


Radniecīgās profesijas:

BIOĶĪMIĶIS

MIKROBIOLOGS

BIOTEHNOLOGS

ĶĪMISKO PROCESU TEHNOLOGS

ĶĪMIJAS TEHNIĶIS

ĶĪMIJAS INŽENIERIS

PĀRTIKAS ĶĪMIĶIS

MEDICĪNAS LABORANTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

vielu pārvērtības un sintēze metožu izstrāde, pilnveidošana, pielāgošana
ķīmija, fizika, matemātika radošs, atbildīgs, autonoms darbs
fizisko un ķīmisko apstākļu ietekme uz vielas īpašībām ķīmiskā sastāva, daudzuma un struktūras testēšana un pētīšana
ķīmiskā procesa norise un tā apraksti darbs laboratorijā

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums intraversija** pacietība
piesardzība sistemātiskums*** apķērība
kritiskums rūpība vērīgums
zinātkāre racionalitāte**** apzinīgums
neatkarība materiālisms***** savaldība
intelektualitāte* neatlaidība apdomība

*intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

**intraversija – uz savu iekšējo pasauli vērsts personības tips, kuram raksturīga noslēgtība, distancēšanās no apkārtējiem, pakāpeniska attiecību veidošana ar cilvēkiem, dodot priekšroku šauram lokam paziņu un dziļām attiecībām

***sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

****racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

*****materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

analizēt datus un informāciju veikt kontroles testus, interpretēt rezultātus
darboties ar sīkiem objektiem ātri un precīzi, labi koordinēt pirkstu kustības lietot ķīmijas laboratorijas instrumentus, aprīkojumu un aparatūru
prognozēt un modelēt situāciju ievērot drošības noteikumus
skaidri izklāstīt savas domas rakstveidā ilgstoši koncentrēties vienam darbam

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv