JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.BIOTEHNOLOGS


Kods: 3211 31


Darba saturs:
Biotehnologs pēta un izstrādā metodes dzīvo šūnu un audu audzēšanai un savairošanai, kā arī tautsaimniecībai vajadzīgu vielu un produktu iegūšanai. Biotehnologs veic pētījumus, izstrādā, organizē un vada biotehnoloģiskos procesus (piemēram, mikrobu, vīrusu vairošanu, dažādu bioloģiski aktīvu vielu izdalīšanu), raugās, lai šo procesu galarezultāts būtu kvalitatīvs, kā arī konsultē šo procesu veicējus. Viņš organizē un vada attiecīgo iekārtu izmantošanu, apkalpošanu un remontu atbilstoši noteikumiem, standartiem, instrukcijām, likumdošanai. Biotehnologs vada citus darbiniekus bioķīmiskās rūpniecības, zāļu ražošanas, pārtikas rūpniecības uzņēmumos, kā arī minēto uzņēmumu vai zinātniski pētniecisko iestāžu laboratorijās. Viņš pārzina un izprot biotehnoloģisko procesu būtību, nozīmi, tehnoloģijas, kā arī iegūto produktu raksturu, izmantojumu, uz tiem attiecinātās prasības un atbilstību tām.

Biotehnologs bioķīmiskajā rūpniecībā organizē rūpnīcas/attiecīgo cehu darbu, pēta tirgus pieprasījumu un konkurentu piedāvājumu un plāno tehnoloģiju stratēģiju (kā tehnoloģiski labāk veikt kāda produkta ražošanu). Viņš plāno un organizē konkrētos tehnoloģiskos procesus, nepieciešamās aparatūras iegādi un izmantošanu, produktu kvalitātes kontroli, nepieciešamās analītiskās metodes (paņēmienus). Šāda tipa rūpnīcās ražo produktus, ko izmanto lauksaimniecībā, pārtikas rūpniecībā, arī kā izejvielas un pirmproduktus farmaceitiskajā rūpniecībā.

Biotehnologs zāļu ražošanas rūpniecībā bez visa augšminētā pārzina zāļu ražošanas tehnoloģijas un likumdošanu, sterilo ražošanu, kā arī prasības, kas tiek izvirzītas šāda veida ražošanas uzņēmumiem. Šajos uzņēmumos ražo zāles, vakcīnas, asins produktus, antibiotikas, fermentus, hormonus.

Biotehnologs pārtikas rūpniecības uzņēmumos – piena pārstrādes uzņēmumos, alus un vīna darītavās, maizes un rauga rūpnīcās – plāno un organizē konkrēto produktu ražošanas biotehnoloģiskos procesus un uzrauga saražoto produktu kvalitāti. Viņš strādā ciešā saistībā ar pārtikas tehnologiem.

Biotehnologs zinātniski pētnieciskajās laboratorijās pēta jaunu produktu ieguves iespējas, izmantojot mikroorganismus, vīrusus, dzīvnieku un augu šūnu kultūras un lietojot mikrobioloģiskas, virusoloģiskas un molekulārbioloģiskas metodes.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Biotehnologs darbā lieto mikrobioloģijas un ķīmijas laboratorijas traukus, mikropipetes un pipetes, šūnu barotņu sagatavošanas un sterilizācijas aparatūru, termostatus un aukstumiekārtas, reaktorus, maisītājus, fermentācijas iekārtas, filtrēšanas un centrifugēšanas aparatūru, šo iekārtu vadības un kontroles iekārtas ar attiecīgo programmatūru. Biomedicīniskos un farmācijas uzņēmumos vai laboratorijās kā „instrumentus” biotehnologs izmanto arī mikroorganismu un dzīvnieku vai augu šūnu kultūras, laboratorijas dzīvniekus. Procesu un produktu kontrolei viņš izmanto mēriekārtas un dažādas analītiskās iekārtas: spektrofotometrus, elektroforēzes aparatūru, analizatorus. Strādājot ar sterilām vai organismam bīstamām vielām, biotehnologs lieto spectērpu, cimdus un sejas maskas vai respiratorus. Gan procesu, gan produktu kontrolei un dokumentēšanai biotehnologs izmanto datoru un citu biroja tehniku, normatīvo dokumentāciju, instrukcijas, standartus.


Darba apstākļi:
Biotehnologs strādā tīrās (atsevišķās jomās – pat sterilās) un labi apgaismotās, speciāli aprīkotās telpās – laboratorijās vai cehos. Biotehnologs strādā astoņu stundu darba dienu. Zinātniski pētnieciskajās laboratorijās, kā arī rūpniecībā, uzsākot jaunu tehnoloģiju izmantošanu, viņš kādu laiku var strādāt pagarinātu darba dienu vai pat visu diennakti. Biotehnologa darbs ir saistīts ar paaugstinātām temperatūrām un dažādām zem spiediena esošām aparatūrām, lieliem tilpumiem, atsevišķos gadījumos – arī ar bīstamām un veselībai kaitīgām vielām.


Darba iespējas:
Biotehnologs var strādāt bioķīmiskās rūpniecības, zāļu ražošanas, pārtikas rūpniecības uzņēmumos, kā arī minēto uzņēmumu vai zinātniski pētniecisko iestāžu laboratorijās.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība biotehnoloģijā. Mācību ilgums 3 – 5 gadi. Biotehnologa palīga profesija apgūstama profesionālās vidējās izglītības iestādēs. Mācību ilgums 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
150 līdz 1500 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no tā, vai biotehnologs strādā zinātniski pētnieciskā iestādē vai rūpniecībā, valsts vai privātā uzņēmumā, vai ir vadošs darbinieks vai tehnisks izpildītājs.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē viss jaunais, dzīvā daba un produkti, ko no tās iegūst? Vai tev piemīt patstāvīga domāšana un spriestspēja? Vai tu spēj ilgstoši koncentrēt uzmanību?

Biotehnologa darbs prasa lielu atbildības izjūtu, pacietību, rūpību un precizitāti. Izkop sevī šīs īpašības!

Biotehnologam būtiskas ir plašas zināšanas dabaszinātnēs, labas plānošanas spējas, māka skaidri izklāstīt savu viedokli un pārliecināt par to citus. Centies attīstīt spēju dinamiski pieņemt lēmumus! Svarīgi ir arī spēt labi orientēties lielā informācijas apjomā, kā arī pārzināt būtiskākos filozofijas un ētikas jautājumus, jo, piemēram, medicīniskajā biotehnoloģijā (šūnu terapijā, gēnu terapijā, vakcinoloģijā) nereti var rasties ētiskas dabas problēmas.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā bioloģija, ķīmija, fizika, veselības mācība, ētika, svešvalodas, informātika un matemātika.


Interešu joma(s): Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Radniecīgās profesijas:

BIOĶĪMIĶIS

MIKROBIOLOGS

FARMĀCIJAS TEHNOLOGS

ĶĪMISKO PROCESU TEHNOLOGS

ĶĪMIJAS TEHNIĶIS

PĀRTIKAS ĶĪMIĶIS

PĀRTIKAS UN DZĒRIENU TEHNOLOGS

BIOMEDICĪNAS LABORANTS

VIRUSOLOGS

ZĀĻU TEHNOLOGS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

mikrobioloģija, ķīmija, fizika zinātnisko darbu izstrāde
biotehnoloģijas medicīnā un rūpniecībā jaunāko tehnoloģiju pielietošana ķīmijas ražošanā
pētnieciskais darbs laboratorijā analītisks darbs
biotehnoloģijas iespējas dzīvo organismu klonēšanā, gēnu inženierijā eksperimenti dabaszinātnēs

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums neatlaidība atbildīgums
zinātkāre lietišķums uzņēmība
kritiskums precizitāte mērķtiecība
sistemātiskums * izturība sabiedriskums
racionalitāte** prasmīgums izlēmīgums
komplicētība*** enerģiskums pašapziņa

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

***komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem nodrošināt drošības tehnikas noteikumu ievērošanu komandas darbā
plānot un organizēt ražošanas biotehnoloģiskos procesus strādāt ar ķīmijas laboratorijas aprīkojumu
argumentēt savu viedokli ievērot kārtību darba vietā
koordinēt un pārraudzīt cilvēku darbu kārtot tehnisko dokumentāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv