JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.FARMĀCIJAS TEHNOLOGS


Kods: 2146 19


Darba saturs:
Farmācijas tehnologs uzrauga ķīmisko vielu (zāļu) ražošanas tehnoloģisko procesu organizāciju, tas ir tehnologu vai ražošanas vadītāju darbu un seko līdzi, lai tas atbilstu noteikto likumu un normatīvu prasībām, piemēram, labas ražošanas prakses prasībām (striktu kvalitātes prasību ievērošana).

Farmācijas tehnologs pārbauda, vai ķīmiskās vielas ražo pēc stingri pieņemtas kārtības (tehnoloģiskās dokumentācijas, piemēram, standartpriekšrakstiem, instrukcijām, metodikām) un kvalitātes standartiem, vai šīs ķīmiskās vielas tiek pareizi uzglabātas, kā arī izplatītas jeb pārdotas. Viņš rūpējas par to, lai ražošanā būtu ievērotas normatīvos noteiktās prasības, kā arī sanitāri tehniskās normas, kas nodrošina saražoto zāļu ķīmisko un mikrobioloģisko tīrību. Farmācijas tehnologs lemj par turpmāko rīcību gadījumos, kad iegūtais produkts vai iepirktās izejvielas neatbilst kvalitātes prasībām vai ir saņemtas sūdzības no klienta, savukārt, ja ķīmiskā produkcija tiek pārdota citām valstīm, viņš uzmana, lai zāļu ražošanas process atbilstu šo valstu normatīvajām prasībām. Farmācijas tehnologs uzņēmumā ne tikai kontrolē un uzrauga, kā tiek ievērotas uz zāļu ražošanu attiecināmās normatīvās prasības, bet arī, ja tas nepieciešams, tās papildina. Viņš, pamatojoties uz tehnologu iesniegtajām atskaitēm, apkopo visas novirzes tehnoloģiskajos procesos.

Nereti farmācijas tehnologs ir atbildīgs par to, vai viņam pakļautie darbinieki pietiekami labi pārzina ražošanas normatīvās prasības un tehnoloģiskās kartes. Viņš izlases kārtā pārbauda jeb auditē darbiniekus un gadījumā, ja šīs kontroles rezultātā atklāj trūkumus viņu zināšanās, rūpējas par to novēršanu.

Bieži vien lielos farmācijas ražošanas uzņēmumos ierodas auditori (cilvēki, kuri pārbauda konkrētu procesu vai dokumentāciju) arī no citām valstīm, kurām ir iecerēts pārdot saražoto produkciju. Farmācijas tehnologs tad sagatavo nepieciešamo informāciju un rūpējas, lai auditori saņemtu precīzas ziņas. Ja gadījumā konstatētas kādas nepilnības, farmācijas tehnologs izstrādā un iesniedz vadībai priekšlikumus, kā konkrētos problēmjautājumus atrisināt.

Lai orientētos farmācijas un ķīmijas nozares jaunākajos atklājumos un tehnoloģiju attīstības tendencēs, farmācijas tehnologs regulāri seko informācijai medijos, speciālajā literatūrā un internetā.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Farmācijas tehnologs savā darbā lieto dažādu veidu biroja tehniku, piemēram, datoru, skeneri, printeri, kopēšanas iekārtu. Apmācot darbiniekus, farmācijas tehnologs darbā izmanto arī multimediju projektoru, kodoskopu, tāfeli.


Darba apstākļi:
Farmācijas tehnologs strādā gan biroja tipa telpās, gan ražošanas cehos, gan arī gatavo zāļu noliktavās. Bieži vien, lai iepazītos ar citu valstu likumdošanu, kā arī dalītos pieredzē ar citu valstu kolēģiem, farmācijas tehnologs dodas darba komandējumos. Farmācijas tehnologs stādā astoņu stundu darba dienu.


Darba iespējas:
Farmācijas tehnologi var strādāt farmācijas ražošanas uzņēmumos.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība ķīmijā, farmācijā vai bioķīmijā. Mācību ilgums 4 gadi. Lai strādātu lielajos farmācijas uzņēmumos, farmācijas tehnologam jābūt vismaz 3 gadu ilgai darba pieredzei ķīmisko vielu ražošanā.


Iespējamais atalgojums:
500 līdz 800 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no uzņēmuma lieluma, no farmācijas tehnologa darba pieredzes un profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi saista ķīmija un fizika? Vai tev patīk veikt dažādus eksperimentus un novērot, kas to rezultātā tiek iegūts? Vai proti ilgstoši koncentrēt uzmanību kādam darbam? Vai spēj organizēt un sekot līdzi citu cilvēku paveiktajam?

Farmācijas tehnologa profesijā būtiskas ir tādas īpašības kā rūpīgums, atbildības izjūta, precizitāte, kā arī māka plānot un paredzēt darbību galarezultātu, šādas prasmes var attīstīt, uzņemoties atbildīgus pienākumus dažādās sabiedriskās aktivitātēs un skolā realizējamos mācību projektos, vai mēģinot kādu interesantu pasākumu noorganizēt pašam. Tā kā lielu daļu šajā profesijā nepieciešamo praktisko iemaņu var iegūt tikai praksē, noteikti centies izmantot izdevību darboties ar ķīmiju saistītos interešu pulciņos un nometnēs gan skolā, gan ārpus tās. Varbūt ir iespēja iesaistīties kādu palīgdarbu veikšanā farmācijas uzņēmumos, tas sniegtu iespēju arī izjust potenciālo darba vides gaisotni.

Strādājot par farmācijas tehnologu, būtiskas tādas rakstura īpašības kā prasme organizēt savu un citu laiku, pašdisciplīna, spēja aizstāvēt savas intereses un viedokli. Šīs īpašības var attīstīt, ar atbildību pieejot dažādiem ikdienas darbiem, piemēram, cenšoties vienmēr iesākto paveikt līdz galam, izpildot solīto, esot precīzam.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā ķīmija, bioloģija, fizika, matemātika, informātika un svešvalodas.


Interešu joma(s): Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Radniecīgās profesijas:

ĶĪMIĶIS

ĶĪMISKO PROCESU TEHNOLOGS

FARMACEITS

PĀRTIKAS UN DZĒRIENU TEHNOLOGS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

farmācijas izstrādājumu ražošana zāļu kvalitātes standarti
zāļu ražošanas tehnoloģija jaunāko tehnoloģiju pielietošana ražošanā
zāļu izgatavošanas tehniskais aprīkojums organizatorisks un pētniecisks darbs
jaunumi farmācijas nozarē ķīmija, fizika

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums neatlaidība atbildīgums
zinātkāre lietišķums uzņēmība
kritiskums precizitāte mērķtiecība
sistemātiskums * izturība sabiedriskums
racionalitāte** prasmīgums izlēmība
neatkarība enerģiskums oriģinalitāte

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem strādāt ar biroja tehniku
koordinēt un pārraudzīt cilvēku darbu nodrošināt instrukciju ievērošanu
uzraudzīt zāļu ražošanas procesu uzturēt darba kārtībā tehnisko aprīkojumu
plānot darbu secību kārtot tehnisko dokumentāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv