JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.KONSTRUKTORS


Kods: 2145 37


Darba saturs:
Konstruktors gan rada un attīsta idejas par kāda produkta ražošanas uzsākšanu, gan arī izstrādā ražošanas procesa tehnoloģiju – šie pienākumi atkarīgi no jomas, kādā viņš strādā. Ja gadījumā ir jāizstrādā kāds jauns produkts, piemēram, mašīnbūvē jāizgatavo jauna mašīnas vai iekārtas detaļa, konstruktors saņem darba uzdevumu no inženiera un veic visus nepieciešamos detaļu rasējumus un aprēķinus.

Piemēram, strādājot uzņēmumā, kurā ražo būvniecības izstrādājumus, konstruktors konstruē nepieciešamos būvelementus, piemēram, alumīnija logus, durvis un to konstrukcijas, ņemot vērā to vēlamo izskatu un paredzamo lietojumu. Uzsākot darbu, konstruktors izpēta plānoto būvkonstrukcijas noslodzi. Piemēram, durvis sabiedriskā iestādē tiks noslogotas krietni vairāk nekā privātmājā, līdz ar to ir jāizmanto citas eņģes, lai nodrošinātu ilgāku to lietošanas laiku. Ņemot vērā šo informāciju, konstruktors apraksta, kādi materiāli jālieto konkrētās konstrukcijas izgatavošanai, kāds var būt tās augstums un platums, kādā leņķī un ar kādu stiprību konstrukcija ir jāstiprina pie pamata.

Izmantojot speciālas datorprogrammas, konstruktors konstruē iekārtu vai detaļu mezglus, sastāvdaļas, kā arī veic nepieciešamos aprēķinus. Visu nepieciešamo informāciju par izmantojamajām detaļām viņš meklē tehniskajās rokasgrāmatās, kurās apkopoti visi tehniskie dati par jau esošām dažādām mašīnu, iekārtu, konstrukciju detaļām un to savienojumiem. Vadoties pēc konstruējamās detaļas veida un plānotā lietojuma, konstruktors piemeklē iespējamos standarta risinājumus, izvēlas materiālus un nosaka darbības parametrus, kā detaļa strādās. Viņš arī veido detaļu kopsalikuma rasējumus un aprēķina detaļu stiprību un drošību. Ja konstruktors strādā ar, piemēram, būvkonstrukcijām, viņa uzdevums nereti ir arī optimizēt konstrukciju izgatavošanai nepieciešamos materiālus (aprēķināt materiālu patēriņu, lai pēc iespējas efektīvāk tiktu izmantoti arī materiālu atgriezumi).

Konstruktors strādā ciešā sadarbībā ar tehnologiem. Pastāv iespēja, ka tas, ko vēlas saražot konstruktors, nav iespējams uzņēmumam pieejamo ražošanas tehnoloģiju dēļ, tāpēc konstruktors ar tehnologu plāno un vienojas, kādā veidā plānotais produkts tiks ražots.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Konstruktors darbā lieto datoru un speciālas datorprogrammas (piemēram, Solidworks, AutoCAD), speciālas drukāšanas iekārtas – ploterus. Viņš izmanto arī speciālo literatūru un tehniskās rokasgrāmatas.


Darba apstākļi:
Konstruktors lielākoties strādā biroja tipa telpās. Reizumis, veicot apgaitu, lai pārbaudītu, kā praksē darbojas konstruētās ražošanas iekārtas un detaļas, viņš dodas uz ražošanas cehiem un laboratorijām (arī dažādām izmēģināšanas laboratorijām). Konstruktors strādā astoņu stundu darba dienu.


Darba iespējas:
Konstruktors var strādāt dažādos ražošanas uzņēmumos, konstruktoru birojos vai kā pašnodarbinātais, veicot līgumdarbus.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama profesionālā vidējā izglītība (mācību ilgums 4 gadi pēc pamatskolas) vai augstākā izglītība (mācību ilgums 4 gadi pēc vidusskolas) inženierzinātnēs.


Iespējamais atalgojums:
250 līdz 450 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no konstruktora profesionalitātes un darba pieredzes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē konstruēšana un dažādi izmēģinājumi? Vai tu vēlētos izgudrot kādu jaunu iekārtu vai ierīci? Vai tev patīk meklēt neordinārus un jaunus risinājumus veicamajiem darbiem?

Būtiskas īpašības konstruktora profesijā ir precizitāte, akurātums, radoša pieeja un loģika. Šīs īpašības veiksmīgi var attīstīt, apmeklējot dažādus ar tehniku un konstruēšanu saistītus pulciņus.

Konstruktoram būtiska ir māka labi zīmēt un rasēt. Izkopjot šīs prasmes, var trenēt šajā profesijā tik nozīmīgo telpisko un abstrakto domāšanu.

Konstruktoram svarīgi mācēt orientēties lielā informācijas apjomā, sakārtot un prast praktiski izmantot iegūto informāciju, kā arī spēt izteikt savas domas precīzi un strukturēti (īpaši svarīgas šīs mākas būs, sastādot tehniskos aprakstus). Šīs iemaņas var attīstīt, piemēram, lasot dažādu tehniska rakstura literatūru, būtiskāko konspektējot un cenšoties izprast cēloņsakarības kāda procesa vai problēmas izklāstā, kā arī diskutējot par uzzināto ar draugiem, kuriem ir līdzīgas intereses. Māku izklāstīt savu viedokli, sadzirdēt citu teikto var veicināt, piedaloties diskusiju grupās. Būtiska ir arī prasme strādāt komandā, saskaņot viedokļus un rast kompromisus – to var izkopt, sadarbojoties ar citiem, piemēram, projektu izstrādē skolā.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, fizika, loģika, tehniskā grafika un vizuālā māksla.


Interešu joma(s): Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Radniecīgās profesijas:

METROLOGS

PROJEKTĒŠANAS INŽENIERIS

TĀMĒTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

plānošana, tehnisko, tehnoloģisko un ekonomisko parametru aprēķini konstrukcijas elementu, detaļu, mezglu, iekārtu sastāvdaļu konstruēšana
matemātika, fizika ražošanas tehnoloģijas
tehniskā dizaina principi, metodes un formas mašīnbūves un būvmateriāli, to īpašības
tehniskas iekārtas un būvkonstrukcijas tehniskā grafika, vizuālā māksla

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums neatlaidība precizitāte
komplicētība* oriģinalitāte darbīgums
sistemātiskums** intelektualitāte**** stabilitāte
akurātums materiālisms***** apķērība
racionalitāte*** praktiskums vērīgums
piesardzība saimnieciskums savaldība

* komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

*** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

**** intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

***** materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

organizēt, noteikt prioritātes, vadīt un koordinēt cilvēku darbu kritiski izvērtēt alternatīvo risinājumu stiprās un vājās puses
kompleksi risināt problēmu, ņemot vērā vairākus faktorus izmantot matemātiskās metodes problēmas risināšanā
precīzi pildīt uzdevumu, veltot uzmanību detaļām izstrādāt detaļu, iekārtu, būvelementu rasējumus
veikt aprēķinus, prognozēt skaitliskos produkta rādītājus, kalkulēt radoši iztēloties iespējamās telpiskās konfigurācijas

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv