Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Privātuma atruna
Sīkdatnes

Bezdarbnieku un darba meklētāju aptauja (04.07.2009. - 31.08.2009.)

 

Lai izvērtētu bezdarbnieku un darba meklētāju apmierinātību ar Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumiem un nodrošinātu 2008.gada 10.marta noslēgtā Pārvaldes līguma izpildi, laika posmā no 2009.gada 4. jūlija līdz 31. augustam tika veikta bezdarbnieku un darba meklētāju apmierinātības aptauja.

 

Apmierinātības izvērtējums ir viens no pamatfaktoriem Aģentūras darbības pilnveidošanai klientu apkalpošanas jomā.  

Aģentūras Kvalitātes vadības sistēmas procesa 4.2.5. „Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija, uzskaite un pakalpojumu sniegšana” kvalitātes raksturotājs nosaka, ka bezdarbnieku un darba meklētāju apmierinātības līmenis ar Aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem nav zemāks par 80%.

 

2009.gada 3.jūnija rīkojumā Nr.158. ir noteikts, ka aptaujā iesaistāmo bezdarbnieku un darba meklētāju skaitam Nodarbinātības valsts aģentūras katrā filiālē jābūt 5% no reģistrētajiem bezdarbniekiem un darba meklētajiem uz 30.04.2009. Saskaņā ar minēto rīkojumu tika aptaujāti 6195 bezdarbnieki un darba meklētāji.

 

Pievienotie dokumenti:

Informatīvais ziņojums „Par darba tirgus īstermiņa prognozēm 2010.gadam un bezdarbnieku un darba meklētāju prioritārajiem apmācību virzieniem”

 


Informatīvais ziņojums „Par darba tirgus īstermiņa prognozēm 2010.gadam un bezdarbnieku un darba meklētāju prioritārajiem apmācību virzieniem”
Darba devēju aptauja (15.04.2009 - 15.05.2009)

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) no 2009.gada 15.aprīļa līdz 15.maijam veica kārtējo darba devēju aptauju, lai apzinātu uzņēmēju plānotās nodarbināto skaita izmaiņas 2009.gada otrajā pusgadā, šo izmaiņu iemeslus un darba devēju pieprasītās un nepieprasītās profesijas.

Tika aptaujāti 2499 visu reģionu darba devēji, kas pārstāvēja gan privāto, gan sabiedrisko sektoru. Darba devēju aptaujas dati tika apkopoti sadarbībā ar Centrālo statistikas pārvaldi (CSP). Rezultātā ir izstrādāts darba tirgū pieprasīto profesiju saraksts bezdarbnieku profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas organizēšanai atbilstoši darba devēju pieprasījumam. Kopumā pieprasījums pēc speciālistiem gaidāms 101 profesijā.

2009. gada 1. aprīlī salīdzinājumā ar 2008.gada 1.oktobri 14085 uzņēmumos nodarbināto skaits ir samazinājies, 10911 - palicis nemainīgs, 3131 - palielinājies. Kopumā strādājošo skaits uzņēmumos 2009.gada 1.aprīlī salīdzinājumā ar 2008.gada 1.oktobri pēc aptaujas datiem ir samazinājies par 95230 cilvēkiem.

Nodarbināto skaits ir mainījies visās nozarēs. Lielākie darbinieku skaita samazinājumi notikuši būvniecības, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, automobiļu un motociklu remonta, apstrādes rūpniecības nozarēs.

2009.gada 2.pusgadā lielākā aptaujāto darba devēju daļa (69%) neplāno mainīt darbinieku skaitu savā uzņēmumā, savukārt 10% uzņēmēju darbinieku skaitu plāno samazināt, 7% - palielināt. Visvairāk plāno palielināt darbinieku skaitu ieguves rūpniecības, citu pakalpojumu, veselības un sociālās aprūpes nozares uzņēmumi un iestādes, bet samazināt - profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu, valsts pārvaldes un aizsardzības, obligātās sociālās apdrošināšanas, ūdens apgādes, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošanas un sanācijas nozares uzņēmumi. Gandrīz nemainīgs nodarbināto skaits tiek prognozēts operāciju ar nekustamo īpašumu uzņēmumos.

Dalījumā pēc vēlamajiem izglītības līmeņiem darba devēji visvairāk plāno palielināt darbiniekus, kam nepieciešama vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība un kam ir iegūta vismaz viena gada darba pieredze. Kā darbiniekiem visvairāk nepieciešamās papildus prasmes darba devēji minējuši valsts valodas zināšanas un saskarsmes un komunikācijas prasmes.

NVA direktore B.Paševica: „Šī aptauja uzrāda jaunu tendenci – darba devēji pirmo reizi kā svarīgu darbinieku papildprasmi min māku strādāt pārmaiņu apstākļos. Daudzās Eiropas Savienības valstīs šīs prasmes nozīme bija uzsvērta jau agrāk, acīmredzot arī Latvijas darba devēji pašreizējās ekonomiskās situācijas apstākļos novērtējuši tās lomu.”

Izanalizējot starpību starp darba devēju prognozēto darbinieku skaita palielinājumu un samazinājumu, tika noteiktas 2009.gada 2.pusgadā darba devēju pieprasītās un nepieprasītās profesijas.

Uzņēmēju prognozētās pieprasītākās profesijas 2009.gada 2.pusgadā:
 • augļu audzēšanas laukstrādnieks,
 • telefonu komutatora operators,
 • apsargs,
 • klientu konsultants,
 • karjera palīgstrādnieks,
 • klientu pārdošanas konsultants,
 • namdaris,
 • programmētājs,
 • veikala kasieris,
 • bārmenis.

Nepieprasītākās profesijas, kurās plānotais darbinieku skaita samazinājums pārsniedz palielinājumu ir:
 • mazumtirdzniecības veikala pārdevējs,
 • celtnieks,
 • būvinženieris,
 • kravas automobiļa vadītājs,
 • siltumnīcas strādnieks,
 • arhitekts,
 • metālmateriālu metinātājs,
 • mežstrādnieks,
 • bruģētājs,
 • kūdras ieguves palīgstrādnieks.


Lai noskaidrotu kurās profesijās veicamas bezdarbnieku apmācības, NVA regulāri - 2 reizes gadā - veic darba devēju aptaujas, pēc kuru rezultātiem tiek sagatavots profesiju saraksts, kurās tiek īstenota profesionālā apmācība. Profesionālās apmācības apgūstamo profesiju saraksts tiek apstiprināts vienu reizi gadā, savukārt pēc otrās aptaujas rezultātiem tas tiek koriģēts.

Pievienotie dokumenti:Darba tirgus attīstības tendenču īstermiņa prognoze 2009.gadam (darba devēju aptauja)

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) 2008.gada novembrī un decembrī veica darba devēju aptauju, lai izanalizētu darba tirgus situāciju un attīstības tendences, izvērtētu darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma izmaiņas un sagatavotu darba tirgus attīstības īstermiņa prognozi. Tika aptaujāti 2392 visu reģionu darba devēji, kas pārstāvēja gan privāto, gan sabiedrisko sektoru. Darba tirgus īstermiņa prognoze tika sagatavota sadarbībā ar Labklājības ministrijas (LM), Ekonomikas ministrijas (EM), Centrālās statistikas pārvaldes (CSP), LDDK, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) un LZA Ekonomikas institūta ekspertiem.

Aptaujas apkopotie dati liecina, ka nodarbināto skaita izmaiņas 2009.gadā plānoja ceturtā daļa aptaujāto darba devēju, taču vairāk nekā puse (59,1 %) aptaujāto ziņoja, ka darbinieku skaitu mainīt neplāno. 15,2 % norādīja, ka darbinieku skaita izmaiņas nevar prognozēt, jo ir neskaidra ekonomiskās situācijas attīstība valstī, tāpēc darbinieku skaita izmaiņas būs atkarīgas no darba tirgus pieprasījuma pēc precēm un sniegtajiem pakalpojumiem. (Jāatzīmē, ka lielākais preču un pakalpojumu pieprasījuma samazinājums sagaidāms būvniecības un operāciju ar nekustamo īpašumu nozarēs, savukārt palielinājums - profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu, administratīvo un apkalpojošo dienestu darbības nozarēs.)

Pēc uzņēmumu īpašuma formas darbinieku skaitu vairāk plāno palielināt privātā sektora darba devēji, bet samazināt – sabiedriskā sektora darba devēji. Pēc profesiju pamatgrupām lielākais darbinieku skaita palielinājums plānots pakalpojumu un tirdzniecības darbiniekiem, savukārt samazinājums - kvalificētiem strādniekiem un amatniekiem, kā arī vienkāršās profesijās.

Lielākie darbinieku skaita samazinājumi plānoti tādās profesijās kā, piemēram, mazumtirdzniecības veikala pārdevējs, apkopējs, apsargs, celtnieks, palīgstrādnieks. Savukārt, lielākie darbinieku skaita palielinājumi plānoti mazumtirdzniecības veikala pārdevēja, apkopēja, klientu/pārdošanas konsultanta, veikala kasiera, programmētāja, kravas automobiļa vadītāja profesijā. Vērojama tendence, ka daļa uzņēmumu vienas profesijas pārstāvjus plāno samazināt, bet citi uzņēmumi šīs pašas profesijas pārstāvjus – palielināt. Tas novērojams tādās profesijās, kā mazumtirdzniecības veikala pārdevējs, apkopējs, autobusa vadītājs, kravas automobiļa vadītājs, būvstrādnieks.

Lai noteiktu darba tirgus pieprasījumu, tika aprēķināta starpība starp darba devēju plānotajiem darbinieku skaita palielinājumiem un samazinājumiem, rezultātā tika noskaidrotas 205 pieprasītākās profesijas. Pieprasītāko augstas kvalifikācijas profesiju vidū ir programmētāja, nodaļas vadītāja, tūrisma gida, nekustamā īpašuma aģenta, pamatdarbības struktūrvienības vadītāja mazumtirdzniecībā, pirmsskolas izglītības skolotāja profesija. Pieprasītāko zemas kvalifikācijas profesiju vidū ir krāvējs, dežurants, ceļa strādnieks, apkopējs, biļešu kontrolieris, trauku mazgātājs. Salīdzinot ar NVA 2008.gada sākumā veiktās darba devēju aptaujas rezultātiem, ir samazinājies pieprasījums pēc tādām profesijām kā apsargs, šuvējs un būvniecības nozares speciālists, bet pieprasījums palielinājies pēc traktortehnikas vadītājiem un apdrošināšanas aģentiem.

45% no darba devēju pieprasītākajām profesijām ir augstas kvalifikācijas profesijas, 9% profesiju ir zema kvalifikācija, tāpēc īpaša apmācība tajās nav nepieciešama. Toties 46% pieprasīto profesiju nepieciešams 2. vai 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis, un bezdarbnieku apmācību šīm profesijām var veikt NVA.

Kā zināms, Eiropas Komisija finanšu un ekonomikas krīzes apstākļos ir ieteikusi Eiropas Savienības dalībvalstu nodarbinātības dienestiem apmācību un pārkvalifikācijas jomā pastiprināti pievērsties uzņēmējdarbības apmācībām, tehniskajai izglītībai un dabaszinātnēm, domājot ne tikai par pārkvalifikāciju, bet arī par kvalifikācijas ievērojamu paaugstināšanu. Balstoties uz veiktās darba devēju aptaujas apkopotajiem datiem un izanalizējot situāciju darba tirgū, NVA Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācībai nepieciešamo profesiju (arī sociālo un profesionālo pamatprasmju) saraksta apstiprināšanas komisija sagatavojusi profesionālajai apmācībai nepieciešamo profesiju sarakstu 2009.gadam.

Pielikumi:
28 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Gulbene
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valka
Valmiera
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv