Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes

Atbalsts ilgākam darba mūžam

 


Projekts Nr. 7.3.2.0/16/I/001 „Atbalsts ilgākam darba mūžam”


Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķis “Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbaspēju saglabāšanu un nodarbinātību”


1. Pasākuma mērķis:

Pasākuma mērķis ir veicināt gados vecāku nodarbināto darbaspēju saglabāšanu un nodarbinātību.

2. Darba devēji, kuri var pieteikties Pasākuma īstenošanai:
Komersanti un valsts vai pašvaldību institūcijas no visas Latvijas jeb darba devēji, kas nodarbina personas vecumā no 50 gadiem.


3. Projekta mērķa grupa ir darba devēji, kuri nodarbina personas vecumā no 50 gadiem, tai skaitā personas vecumā, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai personas, kurām valsts vecuma pensija nav piešķirta (tai skaitā priekšlaicīgi), kā arī bezdarba riskam pakļautas nodarbinātās personas vecumā no 50 gadiem, ja tās atbilst vismaz vienam no MK noteikumu Nr.504 punkta 3.1. apakšpunktos noteiktajiem kritērijiem:

 1. personai obligātajā veselības pārbaudē konstatēta veselības stāvokļa neatbilstība veicamajam darbam vai arodslimību pazīmes vai persona nosūtīta uz ārpuskārtas obligāto veselības pārbaudi, vai persona darbnespējas dēļ ir atradusies ilgstošā prombūtnē (pēdējā gada laikā darbnespēja vismaz vienu mēnesi nepārtraukti vai divus mēnešus ar pārtraukumiem), vai personai konstatēta saslimšana ar arodslimību, vai, veicot darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējumu (turpmāk – izvērtējums), ir konstatēta veselības stāvokļa neatbilstība veicamajam darbam vai arodslimību pazīmes, kas iepriekš obligātajā veselības pārbaudē netika konstatētas;
 2. personas izglītība nepārsniedz vidējo vispārējo vai profesionālo, vai arodizglītības līmeni vai arī personai ir augstākā izglītība, bet tā ir nodarbināta mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai);
 3. personai objektīvi apstākļi saistībā ar nepieciešamību aprūpēt kādu no ģimenes locekļiem kavē veikt darbu normāla darba laika ietvaros;
 4. persona nodarbināta nepilnu darba laiku un ar zemiem ienākumiem, kas ir mazāki par 80 procentiem no valstī noteiktās minimālās algas.

 

4. Informācija par pasākumiem pie darba devēja un atbalsta pasākumiem mērķgrupas nodarbinātajiem. Informācija par finansiālā atbalsta nodrošinājumu darba devējiem un darbiniekiem pasākuma īstenošanas laikā:
Pasākumi pie darba devējiem:
Projekta ietvaros pie Darba devēja sākotnēji tiks veikts darba vides, darba vietas un cilvēkresursu potenciāla izvērtējums, piesaistot speciālistu komandu, kuras sastāvā ir darba aizsardzības speciālists, arodveselības ārsts, ergoterapeits un personālvadības speciālists. Izvērtējuma rezultātā tiks izstrādāts katram darba devējam individuāls novecošanās pārvaldības plāns (turpmāk – plāns), kurā tiks sniegts:
 1. Uzņēmuma/iestādes vispārējā novērtējuma rezultātu apkopojums, kas ietver uzņēmuma stratēģijas analīzi, personāla vadības un organizācijas analīzi, darba vides un drošības analīzi;
 2. Priekšlikumi uzņēmumā/iestādē īstenojamiem pasākumiem novecošanās pārvaldībai;
 3. Individuālie mērķa grupas darbinieku darba vides, darba apstākļu, vajadzību un darbspēju potenciāla novērtējumi jeb individuālie novērtējumi, kuros tiks noteikti katram nodarbinātajam nepieciešamie atbalsta pasākumi. Atbilstošos atbalsta pasākumus noteiks minētā speciālistu komanda, analizējot nodarbinātā atbilstību mērķgrupas kritērijiem un atbalsta nepieciešamībai, var tikt noteikti viens vai vairāki atbalsta pasākumi.

 

Darba devēja iesaistītie nodarbinātie projekta ietvaros saskaņā ar individuālo izvērtējumu varēs saņemt šādus atbalsta pasākumus:

 1. karjeras konsultācijas, kuras sniegs Aģentūras karjeras konsultanti;
 2. informālā izglītība (prasmju nodošanas pasākumi un mentorings), tās ietvaros persona pilda darba vadītāja funkcijas, vai prasmju nodošanas pasākumos darba devējs personai nodrošina darba vadītāju. Dotāciju darba devējam darba vadītāja atlīdzībai piešķir proporcionāli prasmju nodošanas un mentoringa laikam (ne vairāk kā divas nedēļas), nepārsniedzot pusi no minimālās mēnešalgas apmēra, ja persona pilda darba vadītāja funkcijas, vai personai tiek nodrošināts darba vadītājs;
 3. konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, kas ietver arī individuālās un grupu nodarbības un ir vērsti uz personas prasmju pilnveidošanu vai veselības, fiziskā stāvokļa uzlabošanu, ietverot speciālistu (tai skaitā psihologu, psihoterapeitu, fizioterapeitu, uztura speciālistu, arodveselības un arodslimību ārstu) individuālas vai grupu konsultācijas un nodarbības. Atbalsta pasākumu nodrošinās projekta ietvaros piesaistīts pakalpojumu sniedzējs;
 4. darba vietu pielāgošana, atbalsta pasākums, kuru saskaņā ar ergoterapeita norādījumiem veic darba devējs, par to saņemot dotāciju. Dotāciju piešķir atbilstoši darba devēja iesniegtajai darba vietas pielāgošanas tāmei, kura atbilst plānam, bet ne vairāk kā 711 eiro vienas darba vietas pielāgošanai, tai skaitā piegādes un uzstādīšanas izmaksas;
 5. veselības uzlabošanas pasākumi, kuri nodarbinātajam noteikti individuālajā izvērtējumā. Nodarbinātie atbalsta pasākumu var saņemt pie pakalpojumu sniedzēja pēc savas izvēles, ievērojot nosacījumu, ka tas ir reģistrēts ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā un ārstniecības iestāžu reģistrā attiecīga pakalpojuma sniegšanai. Lai tiktu kompensētas veselības stāvokļa uzlabošanas pasākuma izmaksas, persona pēc attiecīgā pakalpojuma saņemšanas iesniedz finansējuma saņēmējam maksājumus apliecinošus dokumentus, ievērojot, ka kompensācijas izmaksu apmērs nepārsniedz 250 eiro vienai personai.

 

5. Papildu informāciju par Pasākumu un prasībām pretendentiem var saņemt pie projekta vecākajiem ekspertiem.
Īpaša uzmanība jāpievērš:

 1. Izvērtējot Darba devēja pieteikumu projektā Darba devēju atlases komisija saskaņā ar “Darba devēju, kas pretendē uz dalību atbalsta pasākumā “Darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējums” izvēles komisijas nolikuma” 19.punktu, izvērtēs vai pretendents ir kvalificējams kā valsts atbalsta saņēmējs pēc apstiprinātās “Metodikas valsts atbalsta regulējuma piemērošanas noteikšanai atbalsta saņēmējiem pasākuma “Darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējums.”” ietvaros.
 2. Ja Darba devējs tiek atzīts par valsts atbalsta saņēmēju un nodarbinātajam/iem saskaņā ar darba vides, darba vietas un cilvēkresursu potenciāla izvērtējumu, individuālajā novērtējumā tiek noteikti atbalsta pasākumi: informālā izglītība (prasmju nodošanas pasākumi un mentorings) un/vai darba vietu pielāgošana, tad Darba devējam pirms vienošanās noslēgšanas par šiem atbalsta pasākumiem ir pienākums iesniegt aizpildītu ANKETU ““Metodikai valsts atbalsta regulējuma piemērošanas noteikšanai atbalsta saņēmējiem pasākuma “Darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējums.””.
 3. Ja Darba devējs tiek atzīts par valsts atbalsta saņēmēju un nodarbinātajam/iem saskaņā ar darba vides, darba vietas un cilvēkresursu potenciāla izvērtējumu, individuālajā novērtējumā tiek noteikti atbalsta pasākumi: informālā izglītība (prasmju nodošanas pasākumi un mentorings) un/vai darba vietu pielāgošana, tad Darba devējam pirms vienošanās noslēgšanas par šiem atbalsta pasākumiem ir pienākums iesniegt aizpildītu Pieteikumu de minimis atbalstam saskaņā ar 2014. gada 2. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.740 “De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” 1.pielikumu.
 4. Ja Darba devēja nodarbinātajam/iem saskaņā ar darba vides, darba vietas un cilvēkresursu potenciāla izvērtējumu, individuālajā novērtējumā tiek noteikts atbalsta pasākums darbavietu pielāgošana, tad pretendentam pēc izvērtējuma veikšanas pie Darba devēja un plāna apstiprināšanas 10 (desmit) darba dienu laikā jāiesniedz Aģentūrā plānā noteiktā atbalsta pasākuma Pieprasījums (tāme) vienreizējās dotācijas saņemšanai, lai veiktu nodarbināto darba vietu pielāgošanu. Pieprasījumam jāpievieno darba vietu pielāgojumu piegādātāju izvēles pamatojošus dokumentus (trīs piedāvājumu salīdzinājums vai Publisko iepirkumu likuma procedūra), kuri ir atbilstoši ergoterapeita atzinumam.
 5. Darba devēja pienākums, uzsākot dalību pasākumā, ir nodrošināt Pakalpojumu sniedzēja speciālistu komandu ar nepieciešamo informāciju un dokumentiem Izvērtējuma kvalitatīvai veikšanai, kā arī sniegt atbalstu izvērtējuma procesā un neradīt šķēršļus.
 6. Darba devēja pienākums, iesaistoties pasākumā, ir piedalīties atbalsta pasākumu īstenošanā un ieviešanā, kā arī nodrošināt nodarbināto iesaisti atbalsta pasākumos. Ja nodarbinātajam/iem saskaņā ar darba vides, darba vietas un cilvēkresursu potenciāla izvērtējumu, individuālajā novērtējumā noteikti atbalsta pasākumi: konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, karjeras konsultācijas un/vai veselības uzlabošanas pasākumi, tad ar nodarbināto un Darba devēju tiek noslēgta trīspusēja vienošanās par atbalsta pasākumu īstenošanu, kuru laikā tiek sagaidīts atbalsts no Darba devēja puses.


Darba devējam ir pienākums atlīdzināt Aģentūrai visu darba vides, darba vietas un cilvēkresursu potenciāla izvērtējuma un individuālo izvērtējumu apmēru, kā arī atbalsta pasākumu laikā saņemto finanšu atbalstu, ja Aģentūra ir konstatējusi Līguma pārkāpumus, ja Līgums noslēgts uz nepatiesas informācijas pamata, vai tiek konstatēts, ka Darba devējs liedz Nodarbinātajam vai Nodarbinātajiem dalību kādā vai visos no noteiktajiem atbalsta pasākumiem!

 

 

 


28 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Gulbene
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valka
Valmiera
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRS

atkrapies.lv

www.knab.gov.lv
Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv