Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes

Pasākums noteiktām personu grupām

 

 

 

  Aktīvais nodarbinātības pasākums „Pasākums noteiktām personu grupām”

Pasākums „Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)”


 Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA) sadarbībā ar fiziskām un juridiskām personām organizē subsidēto darba vietu izveidi, kurās ievērojot vienlīdzīgu tiesību principu, tiek iesaistīti mērķa grupas bezdarbnieki.

 

1. Pasākuma mērķi:

 • Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākums noteiktām personu grupām” (turpmāk – Pasākums) mērķis ir bezdarbnieku nodarbināšana subsidētajās vai valsts līdzfinansētajās darba vietās, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā. Pasākumu īsteno ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 un Nodarbinātības speciālā budžeta ietvaros.
 • Pasākuma “Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)” (turpmāk – Pasākums) mērķis ir sekmēt mērķa grupas iekļaušanos sabiedrībā, konkurētspēju un iekārtošanos pastāvīgā darbā, pilnveidojot jauniešu darba prasmes un iemaņas. Pasākumu īsteno ESF projekta “Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 ietvaros.

2. Darba devēji, kuri var pieteikties Pasākuma īstenošanai:

 • Komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50%, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana);
 • Pašnodarbinātas personas;
 • Biedrības (izņemot politiskās partijas) vai nodibinājumi;
  Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības.

3. Informācija par bezdarbnieku mērķgrupām, to nodarbināšanas ilgumu Pasākumā un finansiālā atbalsta nodrošinājumu darba devējiem Pasākuma īstenošanas laikā:

 
Mērķgrupa   
Nodarbināšanas ilgums

Finansiālā atbalsta 

nodrošinājums   

NVA filiāles, kurās no 17.08.2018.-27.08.2018. var pieteikties subsidēto darba vietu izveidei mērķgrupām

 • Persona, kura bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus*
 • Persona, kura ir vēcāka par 55 gadiem
 • Persona, kura ieguvusi bēgļa vai alternatīvās personas statusu
12 mēneši
 • Dotācija bezdarbnieka darba algai 50% apmērā no bezdarbnieka ikmēneša darba algas, nepārsniedzot valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru;
 • Dotācija darba vadītāja atlīdzībai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;
 • Dotācija VSAOI no bezdarbnieka algas dotācijas daļas**.
Alūksnes, Cēsu, Daugavpils,
Jelgavas, Jūrmalas, Liepājas, Limbažu, Madonas, Ogres,
Rēzeknes, Rīgas reģionālā,
Siguldas, Talsu, Valmieras,
Ventspils.


 • Persona, kura bijusi bez darba vismaz 24 mēnešus*
 • Persona, kura bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus* un ir pieaugušais ar vienu vai vairākiem apgādājamiem;
 • Persona, kura bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus* un ir vecāka par 55 gadiem
24 mēneši
 • Dotācija bezdarbnieka darba algai 50% apmērā no bezdarbnieka ikmēneša darba algas, nepārsniedzot valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru;
 • Dotācija darba vadītāja atlīdzībai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;
 • Dotācija VSAOI no bezdarbnieka algas dotācijas daļas**.

 

* šajā periodā nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma.
** NVA sedz VSAOI no bezdarbnieka darba algas dotācijas daļas, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti, un kurš nodarbina bezdarbniekus šādās profesijās – asistents vai pavadonis personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs un speciālais pedagogs vai profesijā, kas ietverta sarakstā, ko apstiprinājusi MK noteikumu Nr.75. 22.punktā minētā komisija, vai, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura statūti paredz atbalsta sniegšanu personām ar redzes invaliditāti. Kopējais pie darba devēja nodarbināto bezdarbnieku skaits, par kuriem NVA sedz VSAOI, nepārsniedz 50% no kopējā biedrībā vai nodibinājumā nodarbināto skaita.4. Kā darba devējam pieteikties Pasākuma īstenošanai?

 


 
• Darba devējam, iesniedzot PIETEIKUMU Pasākuma īstenošanai ir jānorāda plānotais bezdarbnieka nodarbināšanas ilgums Pasākumā.
• Katram Pasākumā iesaistītajam bezdarbniekam darba devējs nodrošina kvalificētu darba vadītāju, kas palīdz bezdarbniekam apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas.


5. Pretendentu iesniegtos pieteikumus komisija izvērtē saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju komisijas nolikumu.

 

6. Papildu informāciju par Pasākuma organizēšanu un prasībām pretendentiem var saņemt NVA filiālēs.


7. Saistošie dokumenti:


1) Pieteikums Pasākuma īstenošanai
2) Nomenklatūras pozīciju un tām atbilstošo produktu saraksts
3) PARAUGS pieteikuma Pasākuma īstenošanai aizpildei

4) Rokasgrāmata de minimis atbalsta piešķiršanai;

5) Metodika de minimis atbalsta pretendenta pārbaudei viena vienota uzņēmuma izpratnē .

 • Dokumentu formas, kuras jāizmanto, ja darba devējs nodarbina mērķa grupas bezdarbnieku:

6) Līgums par mērķa grupas bezdarbnieku iesaistīšanu Pasākumā (ja izvēlēts bezdarbnieks, kas atbilst ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” mērķa grupai); 
7) Akts par mērķa grupas bezdarbnieku nodarbināšanu
8) Informācija par mērķa grupas bezdarbnieku un darba vadītāju darba laiku un aprēķināto atlīdzību;
9) Informācija par mērķa grupas bezdarbnieku bruto darba algas aprēķinu
10) APLIECINĀJUMS neatbilstībai maksātnespējas pazīmēm (ja izvēlēts bezdarbnieks, kas atbilst ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” mērķa grupai).

 • Paraugi dokumentu aizpildei, ja darba devējs nodarbina mērķa grupas bezdarbnieku:

1) PARAUGS „Akts par mērķa grupas bezdarbnieku nodarbināšanu” aizpildei (iesniedzot 1.mēneša aktu); 
2) PARAUGS „Akts par mērķa grupas bezdarbnieku nodarbināšanu” aizpildei (iesniedzot kārtējā mēneša aktu); 
3) PARAUGS „Informācija par mērķa grupas bezdarbnieku un darba vadītāju darba laiku un aprēķināto atlīdzību” aizpildei (iesniedzot 1.mēneša aktu); 
4) PARAUGS „Informācija par mērķa grupas bezdarbnieku bruto darba algas aprēķinu” aizpildei (iesniedzot 1.mēneša aktu); 
5) PARAUGS „Informācija par mērķa grupas bezdarbnieku un darba vadītāju darba laiku un aprēķināto atlīdzību” aizpildei (iesniedzot kārtējā mēneša aktu); 
6) PARAUGS darba līgumam.

 • Dokumentu formas, kuras jāizmanto, ja darba devējs nodarbina bezdarbnieku ar invaliditāti:

1) Līgums par bezdarbnieka ar invaliditāti iesaistīšanu Pasākumā (ja izvēlēts bezdarbnieks ar invaliditāti, kas atbilst ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” mērķa grupai); 
2) Pieprasījums (tāme) vienreizējās dotācijas saņemšanai, lai veiktu bezdarbnieku ar invaliditāti darba vietu pielāgošanu
3) Vienošanās par darba vietu pielāgošanu bezdarbniekiem ar invaliditāti
4) Akts par vienreizējās dotācijas izlietojumu bezdarbnieku ar invaliditāti darba vietu pielāgošanai; 
5) Akts par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanu
6) Informācija par bezdarbnieku ar invaliditāti un darba vadītāju darba laiku un aprēķināto atlīdzību
7) Informācija par bezdarbnieku ar invaliditāti bruto darba algas aprēķinu
8) APLIECINĀJUMS neatbilstībai maksātnespējas pazīmēm (ja izvēlēts bezdarbnieks, kas atbilst ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” mērķa grupai). 

 • Paraugi dokumentu aizpildei, ja darba devējs nodarbina bezdarbnieku ar invaliditāti:

1) Metodiskie ieteikumi Pieprasījuma (tāmes) vienreizējās dotācijas saņemšanai, lai veiktu bezdarbnieku ar invaliditāti darba vietu pielāgošanu aizpildei
2) PARAUGS „Akts par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanu” aizpildei (iesniedzot 1.mēneša aktu); 
3) PARAUGS „Akts par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanu” aizpildei (iesniedzot kārtējā mēneša aktu); 
4) PARAUGS „Informācija par bezdarbnieku ar invaliditāti un darba vadītāju darba laiku un aprēķināto atlīdzību” aizpildei (iesniedzot 1.mēneša aktu); 
5) PARAUGS „Informācija par bezdarbnieku ar invaliditāti bruto darba algas aprēķinu” aizpildei (iesniedzot 1.mēneša aktu); 
6) PARAUGS „Informācija par bezdarbnieku ar invaliditāti un darba vadītāju darba laiku un aprēķināto atlīdzību” aizpildei (iesniedzot kārtējā mēneša aktu); 
7) PARAUGS darba līgumam

 

< Atpakaļ

28 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Gulbene
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valka
Valmiera
Ventspils

SKOLĒNU VASARAS DARBS

Reģistrēto skolēnu skaits
pa reģioniem

KOPĀ:
 
12067
Rīgas reģ.:
 
5261
Vidzeme:
 
1189
Kurzeme:
 
2159
Zemgale:
 
1677
Latgale:
 
1781

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRS

atkrapies.lv
Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv