Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Privātuma atruna
Sīkdatnes

Pasākums noteiktām personu grupām

 

 

 

  Aktīvais nodarbinātības pasākums „Pasākums noteiktām personu grupām”

Pasākums „Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)”


Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA) sadarbībā ar fiziskām un juridiskām personām organizē subsidēto darba vietu izveidi, kurās ievērojot vienlīdzīgu tiesību principu, tiek iesaistīti mērķa grupas bezdarbnieki.

 

1. Pasākuma mērķi:

 • Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākums noteiktām personu grupām” (turpmāk – Pasākums) mērķis ir bezdarbnieku nodarbināšana subsidētajās vai valsts līdzfinansētajās darba vietās, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā. Pasākumu īsteno ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 un Nodarbinātības speciālā budžeta ietvaros.
 • Pasākuma “Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)” (turpmāk – Pasākums) mērķis ir sekmēt mērķa grupas iekļaušanos sabiedrībā, konkurētspēju un iekārtošanos pastāvīgā darbā, pilnveidojot jauniešu darba prasmes un iemaņas. Pasākumu īsteno ESF projekta “Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 ietvaros.

2. Darba devēji, kuri var pieteikties Pasākuma īstenošanai:

 • Komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50%, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana);
 • Pašnodarbinātas personas;
 • Biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas);
  Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības.

3. Informācija par bezdarbnieku mērķgrupām, to nodarbināšanas ilgumu Pasākumā un finansiālā atbalsta nodrošinājumu darba devējiem Pasākuma īstenošanas laikā:

 
Mērķgrupa   
Nodarbināšanas ilgums

Finansiālā atbalsta 

nodrošinājums   

NVA filiāles, kurās no 06.02.2018.-15.02.2018. var pieteikties subsidēto darba vietu izveidei mērķgrupām***

• Persona, kura bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus persona
• Persona, kura ir vēcāka par 55 gadiem;
• Persona, kura ieguvusi bēgļa vai alternatīvās personas statusu
12 mēneši• Dotācija bezdarbnieka darba algai 50% apmērā no bezdarbnieka ikmēneša darba algas, nepārsniedzot valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru;
• Dotācija darba vadītāja atlīdzībai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;
• Dotācija VSAOI no bezdarbnieka algas dotācijas daļas**.
Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, Bauskas, Cēsu, Daugavpils, Dobeles, Gulbenes, Jēkabpils, Jelgavas, Jūrmalas, Krāslavas, Kuldīgas, Liepājas, Limbažu, Ludzas, Madonas, Ogres, Preiļu, Rēzeknes, Rīgas reģionālā, Saldus, Siguldas, Talsu, Tukuma, Valkas, Valmieras, Ventspils.
• Persona, kura bijusi bez darba vismaz 24 mēnešus;
• Persona, kura bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus un ir pieaugušais ar vienu vai vairākiem apgādājamiem;
• Persona, kura bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus un ir vecāka par 55 gadiem
24 mēneši• Dotācija bezdarbnieka darba algai 50% apmērā no bezdarbnieka ikmēneša darba algas, nepārsniedzot valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru;
• Dotācija darba vadītāja atlīdzībai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;
• Dotācija VSAOI no bezdarbnieka algas dotācijas daļas**.
• Persona ar invaliditāti
24 mēneši
•Darba algas dotāciju, kura nav lielāka par pusotru valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru vai ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, ja bezdarbniekus plānots nodarbināt mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai). Ja bezdarbnieks ar invaliditāti Pasākumā tiek nodarbināts nepilnu darba laiku, proporcionāli tiek samazināts dotācijas bezdarbnieka ar invaliditāti darba algai apmērs;
• Dotāciju darba vadītāju atlīdzībai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra;
• Dotācija VSAOI no bezdarbnieka ar invaliditāti algas dotācijas daļas**;
• Vienreizēju dotāciju normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm noteikto veselības pārbaužu izmaksām;
• Vienreizēju dotāciju iekārtu un aprīkojuma iegādes, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas un iegādes izmaksām, lai pielāgotu darba vietas bezdarbniekiem ar invaliditāti. Dotāciju piešķir atbilstoši darba devēja iesniegtajai darba vietas pielāgošanas tāmei, kura atbilst ergoterapeita atzinumam, bet ne vairāk kā 711 euro vienas darba vietas pielāgošanai (tai skaitā piegādes un uzstādīšanas izmaksas).
Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, Bauskas, Cēsu, Daugavpils, Dobeles, Gulbenes, Jēkabpils, Jelgavas, Jūrmalas, Krāslavas, Kuldīgas, Liepājas, Limbažu, Ludzas, Madonas, Ogres, Preiļu, Rēzeknes, Rīgas reģionālā, Saldus, Siguldas, Talsu, Tukuma, Valkas, Valmieras, Ventspils.
• Jaunietis*, kurš bijis bez darba vismaz 6 mēnešus;
• Jaunietis*, kurš nav ieguvis vispārējo izglītību vai profesionālo kvalifikāciju vai ir beidzis pilna laika izglītības programmu ne vēlāk kā pirms diviem gadiem un vēl nav ieguvis pirmo pastāvīgo algoto darbu;
• Jaunietis*, kurš ieguvis bēgļa vai alternatīvās personas statusu
6 mēneši
• Dotācija bezdarbnieka darba algai 50% apmērā no bezdarbnieka ikmēneša darba algas, nepārsniedzot valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru;
• Dotācija darba vadītāja atlīdzībai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;
• Dotācija valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksām (VSAOI) no bezdarbnieka algas dotācijas daļas;**
Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, Bauskas, Cēsu, Daugavpils, Dobeles, Gulbenes, Jēkabpils, Jelgavas, Jūrmalas, Krāslavas, Kuldīgas, Liepājas, Limbažu, Ludzas, Madonas, Ogres, Preiļu, Rēzeknes, Rīgas reģionālā, Saldus, Siguldas, Talsu, Tukuma, Valkas, Valmieras, Ventspils.

 

* Bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot).
**NVA sedz VSAOI no bezdarbnieka darba algas dotācijas daļas, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti, un kurš nodarbina bezdarbniekus šādās profesijās – asistents vai pavadonis personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs un speciālais pedagogs vai profesijā, kas ietverta sarakstā, ko apstiprinājusi MK noteikumu Nr.75. 22.punktā minētā komisija, vai, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura statūti paredz atbalsta sniegšanu personām ar redzes invaliditāti. Kopējais pie darba devēja nodarbināto bezdarbnieku skaits, par kuriem NVA sedz VSAOI, nepārsniedz 50% no kopējā biedrībā vai nodibinājumā nodarbināto skaita.
*** Pēc saņemto pieteikumu izvērtēšanas tiks izsludināta atkārtota pieteikšanās subsidēto darba vietu izveidei. 


4. Kā darba devējam pieteikties Pasākuma īstenošanai?

 


 
• Darba devējam, iesniedzot PIETEIKUMU Pasākuma īstenošanai ir jānorāda plānotais bezdarbnieka nodarbināšanas ilgums Pasākumā.
• Katram Pasākumā iesaistītajam bezdarbniekam darba devējs nodrošina kvalificētu darba vadītāju, kas palīdz bezdarbniekam apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas.


5. Pretendentu iesniegtos pieteikumus komisija izvērtē saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju komisijas nolikumu.

 

6. Papildu informāciju par Pasākuma organizēšanu un prasībām pretendentiem var saņemt NVA filiālēs.


7. Saistošie dokumenti:


1) Pieteikums Pasākuma īstenošanai
2) Nomenklatūras pozīciju un tām atbilstošo produktu saraksts
3) PARAUGS pieteikuma Pasākuma īstenošanai aizpildei

 • Dokumentu formas, kuras jāizmanto, ja darba devējs nodarbina mērķa grupas bezdarbnieku:

4) Līgums par mērķa grupas bezdarbnieku iesaistīšanu Pasākumā (ja izvēlēts bezdarbnieks, kas atbilst ESF projekta “Jauniešu garantijas” mērķa grupai);
5) Līgums par mērķa grupas bezdarbnieku iesaistīšanu Pasākumā (ja izvēlēts bezdarbnieks, kas atbilst ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” mērķa grupai); 
6) Akts par mērķa grupas bezdarbnieku nodarbināšanu
7) Informācija par mērķa grupas bezdarbnieku un darba vadītāju darba laiku un aprēķināto atlīdzību;
8) Informācija par mērķa grupas bezdarbnieku bruto darba algas aprēķinu
9) APLIECINĀJUMS neatbilstībai maksātnespējas pazīmēm (ja izvēlēts bezdarbnieks, kas atbilst ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” mērķa grupai).

 • Paraugi dokumentu aizpildei, ja darba devējs nodarbina mērķa grupas bezdarbnieku:

1) PARAUGS „Akts par mērķa grupas bezdarbnieku nodarbināšanu” aizpildei (iesniedzot 1.mēneša aktu); 
2) PARAUGS „Akts par mērķa grupas bezdarbnieku nodarbināšanu” aizpildei (iesniedzot kārtējā mēneša aktu); 
3) PARAUGS „Informācija par mērķa grupas bezdarbnieku un darba vadītāju darba laiku un aprēķināto atlīdzību” aizpildei (iesniedzot 1.mēneša aktu); 
4) PARAUGS „Informācija par mērķa grupas bezdarbnieku bruto darba algas aprēķinu” aizpildei (iesniedzot 1.mēneša aktu); 
5) PARAUGS „Informācija par mērķa grupas bezdarbnieku un darba vadītāju darba laiku un aprēķināto atlīdzību” aizpildei (iesniedzot kārtējā mēneša aktu); 
6) PARAUGS darba līgumam.

 • Dokumentu formas, kuras jāizmanto, ja darba devējs nodarbina bezdarbnieku ar invaliditāti:

1) Līgums par bezdarbnieka ar invaliditāti iesaistīšanu Pasākumā (ja izvēlēts bezdarbnieks ar invaliditāti, kas atbilst ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” mērķa grupai); 
2) Pieprasījums (tāme) vienreizējās dotācijas saņemšanai, lai veiktu bezdarbnieku ar invaliditāti darba vietu pielāgošanu
3) Vienošanās par darba vietu pielāgošanu bezdarbniekiem ar invaliditāti
4) Akts par vienreizējās dotācijas izlietojumu bezdarbnieku ar invaliditāti darba vietu pielāgošanai; 
5) Akts par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanu
6) Informācija par bezdarbnieku ar invaliditāti un darba vadītāju darba laiku un aprēķināto atlīdzību
7) Informācija par bezdarbnieku ar invaliditāti bruto darba algas aprēķinu
8) APLIECINĀJUMS neatbilstībai maksātnespējas pazīmēm (ja izvēlēts bezdarbnieks, kas atbilst ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” mērķa grupai). 

 • Paraugi dokumentu aizpildei, ja darba devējs nodarbina bezdarbnieku ar invaliditāti:

1) Metodiskie ieteikumi Pieprasījuma (tāmes) vienreizējās dotācijas saņemšanai, lai veiktu bezdarbnieku ar invaliditāti darba vietu pielāgošanu aizpildei
2) PARAUGS „Akts par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanu” aizpildei (iesniedzot 1.mēneša aktu); 
3) PARAUGS „Akts par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanu” aizpildei (iesniedzot kārtējā mēneša aktu); 
4) PARAUGS „Informācija par bezdarbnieku ar invaliditāti un darba vadītāju darba laiku un aprēķināto atlīdzību” aizpildei (iesniedzot 1.mēneša aktu); 
5) PARAUGS „Informācija par bezdarbnieku ar invaliditāti bruto darba algas aprēķinu” aizpildei (iesniedzot 1.mēneša aktu); 
6) PARAUGS „Informācija par bezdarbnieku ar invaliditāti un darba vadītāju darba laiku un aprēķināto atlīdzību” aizpildei (iesniedzot kārtējā mēneša aktu); 
7) PARAUGS darba līgumam

 

< Atpakaļ

28 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Gulbene
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valka
Valmiera
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRSPēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv