Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes

Pasākums noteiktām personu grupām

 

 

 

  Aktīvais nodarbinātības pasākums „Pasākums noteiktām personu grupām” Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA) sadarbībā ar fiziskām un juridiskām personām organizē subsidēto darba vietu izveidi, kurās ievērojot vienlīdzīgu tiesību principu, tiek iesaistīti mērķa grupas bezdarbnieki.

 

1. Pasākuma mērķi:

 • Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākums noteiktām personu grupām” (turpmāk – Pasākums) mērķis ir bezdarbnieku nodarbināšana subsidētajās vai valsts līdzfinansētajās darba vietās, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā. Pasākumu īsteno ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 un Nodarbinātības speciālā budžeta ietvaros.

2. Darba devēji, kuri var pieteikties Pasākuma īstenošanai:

 • Komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50%, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana);
 • Pašnodarbinātas personas;
 • Biedrības (izņemot politiskās partijas) vai nodibinājumi;
  Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības.

3. Informācija par bezdarbnieku mērķgrupām, to nodarbināšanas ilgumu Pasākumā un finansiālā atbalsta nodrošinājumu darba devējiem Pasākuma īstenošanas laikā:

 
Mērķgrupa   
Nodarbināšanas ilgums

Finansiālā atbalsta 

nodrošinājums   
• Persona, kura bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus*
• Persona, kura ir vēcāka par 55 gadiem
• Persona, kura ieguvusi bēgļa vai alternatīvās personas statusu

12 mēneši

• Dotācija bezdarbnieka darba algai 50% apmērā no bezdarbnieka ikmēneša darba algas, nepārsniedzot valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru;


• Dotācija darba vadītāja atlīdzībai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;


• Dotācija VSAOI no bezdarbnieka algas dotācijas daļas**.

• Persona, kura bijusi bez darba vismaz 24 mēnešus*
• Persona, kura bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus* un ir pieaugušais ar vienu vai vairākiem apgādājamiem;
• Persona, kura bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus* un ir vecāka par 55 gadiem

24 mēneši

• Dotācija bezdarbnieka darba algai 50% apmērā no bezdarbnieka ikmēneša darba algas, nepārsniedzot valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru;


• Dotācija darba vadītāja atlīdzībai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;


• Dotācija VSAOI no bezdarbnieka algas dotācijas daļas**.

 • Persona ar invaliditāti 24 mēneši

 

•Darba algas dotāciju, kura nav lielāka par pusotru valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru vai ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, ja bezdarbniekus plānots nodarbināt mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai). Ja bezdarbnieks ar invaliditāti Pasākumā tiek nodarbināts nepilnu darba laiku, proporcionāli tiek samazināts dotācijas bezdarbnieka ar invaliditāti darba algai apmērs;


• Dotāciju darba vadītāju atlīdzībai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra;


• Dotācija VSAOI no bezdarbnieka ar invaliditāti algas dotācijas daļas**;


• Vienreizēju dotāciju normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm noteikto veselības pārbaužu izmaksām;


• Vienreizēju dotāciju iekārtu un aprīkojuma iegādes, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas un iegādes izmaksām, lai pielāgotu darba vietas bezdarbniekiem ar invaliditāti. Dotāciju piešķir atbilstoši darba devēja iesniegtajai darba vietas pielāgošanas tāmei, kura atbilst ergoterapeita atzinumam, bet ne vairāk kā 711 euro vienas darba vietas pielāgošanai (tai skaitā piegādes un uzstādīšanas izmaksas).

 

 

* šajā periodā nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma.
** NVA sedz VSAOI no bezdarbnieka darba algas dotācijas daļas, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti, un kurš nodarbina bezdarbniekus šādās profesijās – asistents vai pavadonis personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs un speciālais pedagogs vai profesijā, kas ietverta sarakstā, ko apstiprinājusi MK noteikumu Nr.75. 22.punktā minētā komisija, vai, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura statūti paredz atbalsta sniegšanu personām ar redzes invaliditāti. Kopējais pie darba devēja nodarbināto bezdarbnieku skaits, par kuriem NVA sedz VSAOI, nepārsniedz 50% no kopējā biedrībā vai nodibinājumā nodarbināto skaita.
4. Kā darba devējam pieteikties Pasākuma īstenošanai?

 


 
• Darba devējam, iesniedzot PIETEIKUMU Pasākuma īstenošanai ir jānorāda plānotais bezdarbnieka nodarbināšanas ilgums Pasākumā.
• Katram Pasākumā iesaistītajam bezdarbniekam darba devējs nodrošina kvalificētu darba vadītāju, kas palīdz bezdarbniekam apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas.


5. Pretendentu iesniegtos pieteikumus komisija izvērtē saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju komisijas nolikumu.

 

6. Papildu informāciju par Pasākuma organizēšanu un prasībām pretendentiem var saņemt NVA filiālēs.


7. Saistošie dokumenti:

 

Aktīvā nodarbinātības pasākuma “Pasākums noteiktām personu grupām” saistošie dokumenti
 Nr. p.k.
Dokumenta veidlapa
Dokumenta paraugs / sagatavošanas prasības (ja nav parauga), palīgmateriāli  Jāglabā pie darba devēja (atzīme X –jāglabā) 
 Pieteikums
 1 Pieteikums aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākums noteiktām personu grupām” īstenošanai   
 2 Nomenklatūras pozīciju un tām atbilstošo produktu saraksts
 • Nav jāiesniedz kopā ar pieteikumu.
 •  Pieteikuma pielikums darba devējam jāizmanto pieteikuma sagatavošanas procesā.
 
 Līgumi un to pielikumi
 Dokumentu veidlapas, kuras jāizmanto, ja darba devējs nodarbina mērķa grupas bezdarbnieku:
 4 Līgums par mērķa grupas bezdarbnieku iesaistīšanu aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām”
 •  Darba līgumam:
  • jāatbilst šajā Līgumā noteiktajam;
  • jāatbilst Darba likuma 40. pantā noteiktajam.
 • Darba līgumā jābūt norādītai atsaucei uz ESF projektu „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”, tā numuru - Nr.9.1.1.1/15/I/001 un Līguma noslēgšanas datumu un numuru.
 • Paraugs darba līgumam
X
 5 Apliecinājums neatbilstībai maksātnespējas pazīmēm
 •  Līguma pielikums, ir neatņemama tā sastāvdaļa

 X

(tikai gadījumos, kad tiek palielināta līgumsumma)

 6 Akts par mērķa grupas bezdarbnieku nodarbināšanu  X
 7 Informācija par mērķa grupas bezdarbnieku un darba vadītāju darba laiku un aprēķināto atlīdzību  X
 8 Informācija par mērķa grupas bezdarbnieku bruto darba algas aprēķinu  X
 Dokumentu veidlapas, kuras jāizmanto, ja darba devējs nodarbina bezdarbnieku ar invaliditāti:
 9 Līgums par bezdarbnieka ar invaliditāti iesaistīšanu aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām”
 • Darba līgumam:
  • jāatbilst šajā Līgumā noteiktajam;
  • jāatbilst Darba likuma 40. pantā noteiktajam.
 • Darba līgumā jābūt norādītai atsaucei uz ESF projektu „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”, tā numuru - Nr.9.1.1.1/15/I/001 un Līguma noslēgšanas datumu un numuru.
 • Skatīt paraugu.
 X
 10 Apliecinājums neatbilstībai maksātnespējas pazīmēm
 •   Līguma pielikums, ir neatņemama tā sastāvdaļa
 X
(tikai gadījumos, kad tiek palielināta līgumsumma)
 11 Akts par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanu  X
 12 Informācija par bezdarbnieku ar invaliditāti un darba vadītāju darba laiku un aprēķināto atlīdzību
 X
 13 Informācija par bezdarbnieku ar invaliditāti bruto darba algas aprēķinu  X
 Dokumenti darba vietas pielāgošanai
 14 Pieprasījums (tāme) vienreizējās dotācijas saņemšanai, lai veiktu bezdarbnieku ar invaliditāti darba vietu pielāgošanu  
 15 Vienošanās par darba vietu pielāgošanu bezdarbniekiem ar invaliditāti
 • Dokumentā norāda atsauci uz projekta nosaukumu un numuru
 X
 16

Akts par vienreizējās dotācijas izlietojumu bezdarbnieku ar invaliditāti darba vietu pielāgošanai

 

 •  Dokumentā norāda atsauci uz projekta nosaukumu un numuru
 X
 
 

< Atpakaļ

26 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valmiera (Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRS

atkrapies.lv

www.knab.gov.lv
Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv