Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
Noderīgas saites
Jaunumi e-pastā
Biežāk uzdotie jautājumi
Privātuma atruna
Sīkdatnes
Atbalsta pasākums "Pirmā darba pieredze jaunietim"

 

ESF projekts „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001

Projekta mērķis - sekmēt jauniešu pāreju uz nodarbinātību, jo īpaši, īstenojot darba tirgus prasībām atbilstošu prasmju un iemaņu paaugstināšanas pasākumus un praktiskas pieredzes iegūšanu darbavietā

 

PROJEKTS LĪDZFINANSĒTS JAUNATNES NODARBINĀTĪBAS INICIATĪVAS IETVAROS

 

ESF projekta „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 ietvaros tiek īstenots atbalsta pasākums "Pirmā darba pieredze jaunietim" (turpmāk - pasākums).


Pasākuma mērķis: sekmēt jauniešu bezdarbnieku integrēšanu darba tirgū, vienlaikus veicinot pastāvīgas darba vietas izveidi un jauniešu bezdarbnieku pastāvīgu nodarbinātību.


Pasākuma mērķa grupa: jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri neapgūst pilna laika studiju programmas Augstskolu likuma izpratnē (bet kuri var mācīties vakarskolā vai piedalīties nepilna laika izglītības vai apmācības pasākumos) un vienlaikus nav atbalsta saņēmēji Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajā pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (turpmāk – jaunieši), un atbilst šādiem kritērijiem:
• ir iegūta arodizglītība, profesionālā vai augstākā izglītība;
• ir reģistrēti bezdarbnieka statusā vismaz vienu mēnesi vai ir reģistrēti bezdarbnieka statusā mazāk par vienu mēnesi, bet pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas vismaz 4 mēnešus nav strādājuši (nav uzskatāmi par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu”);
• pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas nav strādājuši (nav uzskatāmi par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu”) vai ir strādājuši, bet ne vairāk kā 12 mēnešus bez pārtraukuma.

 

 

Pasākumu var īstenot:
• komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana);
• pašnodarbinātas personas;
• biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas).


NVA darba devējam nodrošina šādu finanšu atbalstu pasākuma īstenošanai:
1. dotāciju ikmēneša darba algas dotācijai jaunietim par pilnu darba laiku - pirmo sešu mēnešu periodā 200 euro proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām (jaunietim ar invaliditāti 300 euro proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām) - atlikušo sešu mēnešu periodā 160 euro proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām (jaunietim ar invaliditāti 240 euro proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām);
2. darba devējs saņem ikmēneša darba algas dotāciju par darba vadītāju, kas strādā ar darbā pieņemtajiem jauniešiem. Par jauniešu nodarbināšanu dotāciju piešķir 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra. Viens darba vadītājs var vadīt darbu ne vairāk kā diviem jauniešiem, attiecīgi par viena jaunieša darba vadīšanu saņemot vienu pusi no tam paredzētās darba algas dotācijas. Darba devējam jānodrošina kvalificēts darba vadītājs pirmajos trīs mēnešos no jaunieša iesaistes brīža (jaunietim ar invaliditāti kvalificēts darba vadītājs jānodrošina uz visu pasākuma īstenošanas laiku).

 

Nepieciešamības gadījumā:
• izdevumus par veselības pārbaužu veikšanu, kas paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm;
• vienreizēju dotāciju individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, uzsākot darbu, ne vairāk kā 50 euro;
• vienreizēju dotāciju iekārtu un aprīkojuma iegādei, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanai un iegādei, lai pielāgotu darba vietas jauniešiem ar invaliditāti ne vairāk kā 711 euro vienas darba vietas
pielāgošanai.

 

Finanšu atbalstu jauniešu nodarbināšanai nodrošina 12 mēnešus.

Pasākumu neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai).

Katram pasākumā iesaistītajam jaunietim darba devējs nodrošina kvalificētu darba vadītāju, kas palīdz jaunietim apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas.
 

Papildus informāciju par pasākuma organizēšanu un prasībām pretendentiem var saņemt NVA filiālēs.

 

 

 

Kā darba devējam pieteikties pasākumam?

1.solis
Aizpildi pieteikuma formu un pievieno prasīto informāciju. Ja rodas kādas neskaidrības, sazinies ar tuvāko NVA filiāli (pieteikuma veidlapu iespējams saņemt arī NVA filiālē un aizpildīt ar koordinējošā eksperta palīdzību).

2.solis
Aizpildīto pieteikumu iesniedz vai nosūta pa pastu filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānots veidot darba vietu. Visu NVA filiāļu kontaktinformāciju skatīt šeit.

 

3.solis
NVA filiāle pieņem darba devēja pieteikumu un ne retāk kā reizi divos mēnešos organizē Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kura izskata pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējam pasākuma īstenošanu.

4.solis
NVA filiāle paziņo darba devējam par pieņemto lēmumu un, pozitīvas atbildes gadījumā, aicina mēneša laikā no komisijas lēmuma pieņemšanas dienas, slēgt līgumu par darba vietas izveidi.

 

Pretendentu iesniegtos pieteikumus komisija izvērtē saskaņā ar:
Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu aktīvo nodarbinātības un atbalsta pasākumu īstenotāju izvēles komisijas nolikumu .  
 
Vēršam uzmanību, ka pretendentu pieteikšanās pasākumu īstenošanai izsludināta 11.04.2016. Plašāka informācija ŠEIT.
 

 

Vēršam uzmanību, ka iespēja gūt lielāku punktu skaitu ir tiem pretendentiem, kuri piedāvās veidot subsidētās darba vietas profesijās, kurās jaunieši ir izteikuši vēlmi strādāt pasākuma laikā (skatīt zemāk profesiju sarakstus ar apkopotajām bezdarbniekujauniešu vēlmēm ESF projekta „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 atbalsta pasākumam ”Pirmā darba pieredze jaunietim").

 

Gadījumā, ja pretendentu skaits būs lielāks, kā iespējams izveidot valsts līdzfinansētās darba vietas, tiks izmantots kritērijs - pieteikumu dalībai pasākumā iesniegšanas secība.

 

Profesiju saraksti ar apkopotajiem bezdarbnieku pieteikumiem NVA filiālēs

Kontaktinformācija (kur pieteikties)

Aizkraukle

Aizkraukle, Lāčplēša iela 1, Sarmīte Paškeviča, tālr.: 65121115, mob.: 25685850

 Alūksne

Alūksne, Helēnas iela 52, Liene Ūbele, tālr.: 64339980, mob.: 26153723

 Balvi

Balvi, Bērzpils iela 2a; Iveta Ločmele, tālr.: 64587980; mob.: 27815158

 Bauska

Bauska, Rātslaukums 4, Lāsma Maikūne, mob.: 25685840

 Cēsis

Cēsis, Pļavas iela 3A, Inguna Kaupuža, tālr.: 64122868, mob.: 27871790

 Daugavpils

Daugavpils, Varšavas iela 18, Alla Saveļjeva, tālr.: 65484367 mob.: 28649872

 Dobele

Dobele, Zaļā iela 27, Sandra Vilgerte, tālr.: 63714101, mob.: 25685836

 Gulbene

Gulbene, Ābeļu iela 8, Inga Apsīte, tālr.: 64473021, mob.: 26670310

 Jelgava

Jelgava, Skolotāju iela 3, Dace Šmita-Stone, tālr.:  63083311, mob.: 25685833

 Jēkabpils

Jēkabpils, Jaunā iela 79e, Rita Ozoliņa, tālr.: 68300980, mob.: 25685871

 Jūrmala

Jūrmala, Viestura iela 6, Līga Rieksta, tālr.: 66222115, mob.: 25685832

 Krāslava

Krāslava, Grāfu Plāteru iela 9, Solvita Kātiņa, tālr.: 65622808

 Kuldīga

Kuldīga, Pilsētas laukums 4a, Brigita Romanovska, tālr.:63350554, mob.: 20236897

 Liepāja

Liepāja, Graudu iela 50, Inta Burkevica, tālr.: 63422276, mob.: 26536373

 Limbaži

Limbaži, Vecā Sārmes iela 10, Ilze Trezune, tālr.:64023965, mob.: 25685854

 Ludza

Ludza, Stacijas iela 44, Lana Dombrovska, tālr.: 65714011, mob.: 26012244

 Madona

Madona, Upes iela 3, Līga Vestfāle, tālr.:64807096, mob.: 25685866

 Ogre

Ogre, Rīgas iela 14, Sandra Rudko, tālr.:65024807, mob.: 25685872

 Preiļi

Preiļi, Raiņa bulvāris 19, Vita Piskunova, tālr.: 65324315, mob.: 25685835

 Rēzekne

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 155, Veneranda Mežule, tālr.: 64607811, mob.: 25666389

 Rīga

Rīga, Jēzusbaznīcas iela 11, Solvita Raciborska, tālr.: 67507883, mob.: 29119120

 Saldus

Saldus, Avotu iela 12, Agita Grauduša, tālr.: 63822326, mob.: 26632133

 Sigulda

Sigulda, Dārza iela 2a; Eva Uzula; tālr.:67870997; mob.: 25685857

 Talsi

Talsi, Kr.Valdemāra 2a, Gunta Pence, tālr.: 63224725, mob.: 25685834

 Tukums

Tukums, Šēseles iela 3, Agnese Matvejeva, tālr.: 63125227, mob.: 25685842

 Valka

Valka, Raiņa iela 16, Marika Biziļa, tālr.: 64723871, mob.: 28354992

 Valmiera

Valmiera, Meža iela 7, Vita Zandersone, tālr.: 64220763, mob.: 25685837

 Ventspils

Ventspils, Lakstīgalu ielā 1, Vaira Jansone, tālr.: 63624449, mob.: 25685865


 

 

 

Pielikumā:

 


 

 

 

 

 


< Atpakaļ

28 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Gulbene
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīga
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valka
Valmiera
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

APTAUJA

Jūsu viedoklis par NVA saņemtajām karjeras konsultācijām

  neesmu piedalījies/piedalījusies
  ļoti lietderīgas, pilnībā apmierina
  lietderīgas, apmierina
  vidēji lietderīgas, daļēji apmierina
  mazlietderīgas, neapmierina

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRS

FOTOGALERIJAS

Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2014. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv