Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
Noderīgas saites
Jaunumi e-pastā
Biežāk uzdotie jautājumi
Privātuma atruna
Sīkdatnes
Atbalsta pasākums “Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)”

 

ESF projekts „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001

 

Projekta mērķis - sekmēt jauniešu pāreju uz nodarbinātību, jo īpaši, īstenojot darba tirgus prasībām atbilstošu prasmju un iemaņu paaugstināšanas pasākumus un praktiskas pieredzes iegūšanu darbavietā

 

 
PROJEKTS LĪDZFINANSĒTS JAUNATNES NODARBINĀTĪBAS INICIATĪVAS IETVAROS 
 
ESF projekta „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 ietvaros tiek īstenots atbalsta pasākums "Subsidētās darba vietas  jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)" (turpmāk - pasākums).

 

Pasākuma mērķis: sekmēt jauniešu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā, konkurētspēju un iekārtošanos pastāvīgā darbā, pilnveidojot jauniešu darba prasmes un iemaņas.


Pasākuma mērķgrupa: jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18-29 gadiem, kuri neapgūst pilna laika studiju programmas Augstskolu likuma izpratnē un ir ieguvuši bezdarbnieka statusu (bet, kuri var mācīties vakarskolā vai piedalīties nepilna laika izglītības vai apmācības pasākumos) un vienlaikus nav atbalsta saņēmēji Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajā pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (turpmāk – jaunieši) un atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
1. persona, kura ir bijusi bez darba vismaz sešus mēnešus (nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu” ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma);
2. persona, kura nav ieguvusi vispārējo izglītību vai profesionālo kvalifikāciju (Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija) vai beigusi pilna laika izglītības programmu ne vēlāk kā pirms diviem gadiem (ieguvusi profesionālo vai augstāko izglītību) un vēl nav ieguvusi pirmo patstāvīgo algoto darbu (nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma);
3. personām ar invaliditāti.


Pasākumu var īstenot:
• komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana);
• pašnodarbinātas personas;
• biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas).

 

NVA darba devējam nodrošina šādu finanšu atbalstu pasākuma īstenošanai:
1. Dotāciju jaunieša darba algai 50 procentu apmērā no jaunieša ikmēneša darba algas, nepārsniedzot valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru;
2. Dotāciju darba vadītāju atlīdzībai (piemaksa vai ikmēneša darba alga, ja ir noslēgts darba līgums par darba vadītāja pienākumu izpildi) 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra;
3. Dotāciju VSAOI iemaksām, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti, un kurš nodarbina bezdarbniekus šādās profesijās – asistents vai pavadonis personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs un speciālais pedagogs personām ar invaliditāti, vai, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura statūti paredz atbalsta sniegšanu personām ar redzes invaliditāti. Kopējais pasākumā nodarbināto skaits nepārsniedz 50 procentus no kopējā biedrībā vai nodibinājumā nodarbināto skaita.

 

Finanšu atbalstu jauniešu nodarbināšanai nodrošina 6 vai 12 mēnešus.

 

Ja darba devējs nodarbina jaunieti ar invaliditāti, NVA darba devējam nodrošina šādu finanšu atbalstu pasākuma īstenošanai:
1. Darba algas dotāciju, kura nav lielāka par pusotru valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru vai ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, ja jauniešus plānots nodarbināt mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai);
2. Dotāciju darba vadītāju atlīdzībai (piemaksa vai ikmēneša darba alga, ja ir noslēgts darba līgums par darba vadītāja pienākumu izpildi) 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra;
3. Dotāciju VSAOI iemaksām, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti, un kurš nodarbina bezdarbniekus šādās profesijās – asistents vai pavadonis personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs un speciālais pedagogs personām ar invaliditāti, vai, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura statūti paredz atbalsta sniegšanu personām ar redzes invaliditāti. Kopējais pasākumā nodarbināto skaits nepārsniedz 50 procentus no kopējā biedrībā vai nodibinājumā nodarbināto skaita.
4. Vienreizēju dotāciju normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm noteikto veselības pārbaužu izmaksām;
5. Vienreizēju dotāciju iekārtu un aprīkojuma iegādes, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas un iegādes izmaksām, lai pielāgotu darba vietas bezdarbniekiem ar invaliditāti. Dotāciju piešķir atbilstoši darba devēja iesniegtajai darba vietas pielāgošanas tāmei, kura atbilst ergoterapeita atzinumam, bet ne vairāk kā 711 euro vienas darba vietas pielāgošanai (tai skaitā piegādes un uzstādīšanas izmaksas).

 

Finanšu atbalstu jauniešu ar invaliditāti nodarbināšanai nodrošina 12,18 vai 24 mēnešus.

 

Katram pasākumā iesaistītajam jaunietim darba devējs nodrošina kvalificētu darba vadītāju, kas palīdz jaunietim apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas.


Papildus informāciju par pasākuma organizēšanu un prasībām pretendentiem var saņemt NVA filiālēs.

 

Kā darba devējam pieteikties pasākumam?
1.solis
Aizpildi pieteikuma formu un pievieno prasīto informāciju. Ja rodas kādas neskaidrības, sazinies ar tuvāko NVA filiāli (pieteikuma veidlapu iespējams saņemt arī NVA filiālē un aizpildīt ar koordinējošā eksperta palīdzību).

2.solis
Aizpildīto pieteikumu iesniedz vai nosūta pa pastu filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānots veidot darba vietu. Visu NVA filiāļu kontaktinformāciju skatīt šeit.
3.solis
NVA filiāle pieņem darba devēja pieteikumu un ne retāk kā reizi divos mēnešos organizē Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kura izskata pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējam pasākuma īstenošanu.

4.solis
NVA filiāle paziņo darba devējam par pieņemto lēmumu un, pozitīvas atbildes gadījumā, aicina mēneša laikā no komisijas lēmuma pieņemšanas dienas, slēgt līgumu par darba vietas izveidi.

 

Pretendentu iesniegtos pieteikumus komisija izvērtē saskaņā ar:
Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu aktīvo nodarbinātības un atbalsta pasākumu īstenotāju izvēles komisijas nolikumu
 
Vēršam uzmanību, ka pretendentu pieteikšanās pasākumu īstenošanai izsludināta 14.04.2016. Plašāka informācija ŠEIT.
 

 

Vēršam uzmanību, ka iespēja gūt lielāku punktu skaitu ir tiem pretendentiem, kuri piedāvās veidot subsidētās darba vietas profesijās, kurās jaunieši bezdarbnieki ir izteikuši vēlmi strādāt pasākuma laikā (skatīt zemāk profesiju sarakstus ar apkopotajām jauniešu vēlmēm ESF projekta „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 atbalsta pasākumam ”Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)”.
 
Gadījumā, ja pretendentu skaits būs lielāks, kā iespējams izveidot valsts līdzfinansētās darba vietas, tiks izmantots kritērijs - pieteikumu dalībai pasākumā iesniegšanas secība.

 

Profesiju saraksti ar apkopotajiem bezdarbnieku pieteikumiem NVA filiālēs

Kontaktinformācija (kur pieteikties)

Aizkraukle

Aizkraukle, Lāčplēša iela 1, Sarmīte Paškeviča, tālr.: 65121115, mob.: 25685850

 Alūksne

Alūksne, Helēnas iela 52, Liene Ūbele, tālr.: 64339980, mob.: 26153723

 Balvi

Balvi, Bērzpils iela 2a; Iveta Ločmele, tālr.: 64587980; mob.: 27815158

 Bauska

Bauska, Rātslaukums 4, Lāsma Maikūne, mob.: 25685840

 Cēsis

Cēsis, Pļavas iela 3A, Karīna Zariņa, tālr.: 64122868, mob.: 27871790

 Daugavpils

Daugavpils, Varšavas iela 18, Svetlana Košmane,  Svetlana Kraveca, tālr.: 65484367 mob.: 25685858

 Dobele

Dobele, Zaļā iela 27, Sandra Vilgerte, tālr.: 63714101, mob.: 25685836

 Gulbene

Gulbene, Ābeļu iela 8, Inga Apsīte, tālr.: 64473021, mob.: 26670310

 Jelgava

Jelgava, Skolotāju iela 3, Dace Šmita-Stone, tālr.: 63083311, mob.: 25685833

 Jēkabpils

Jēkabpils, Jaunā iela 79e, Rita Ozoliņa, tālr.: 68300980, mob.: 25685871

 Jūrmala

Jūrmala, Viestura iela 6, Līga Rieksta, tālr.: 66222115, mob.: 25685832

 Krāslava

Krāslava, Grāfu Plāteru iela 9, Solvita Kātiņa, tālr.: 65622808

 Kuldīga

Kuldīga, Pilsētas laukums 4a, Sandis Japēņins, tālr.:63350554, mob.: 20236897

 Liepāja

Liepāja, Graudu iela 50, Indra Jansone, tālr.: 63422276, mob.: 26563840

 Limbaži

Limbaži, Vecā Sārmes iela 10, Ilze Trezune, tālr.:64023965, mob.: 25685854

 Ludza

Ludza, Stacijas iela 44, Lana Dombrovska, tālr.: 65714011, mob.: 26012244

 Madona

Madona, Upes iela 3, Līga Vestfāle, tālr.:64807096, mob.: 25685866

 Ogre

Ogre, Rīgas iela 14, Sandra Rudko, tālr.:65024807, mob.: 25685872

 Preiļi

Preiļi, Raiņa bulvāris 19, Natālija Golubicka, tālr.: 65324315, mob.: 20229351

 Rēzekne

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 155, Anatolijs Kairišs, tālr.: 64607811, mob.: 25685843

 Rīga

Rīga, Jēzusbaznīcas iela 11, Ieva Lesničenoka, tālr.: 67507866, mob.: 26619462, Ināra Jansone, mob.: 26153415, Elmīra Cacure mob.: 29198573

 Saldus

Saldus, Avotu iela 12, Agita Grauduša, tālr.: 63822326, mob.: 26632133

 Sigulda

Sigulda, Dārza iela 2a; Maija Kaņģīzere; tālr.:67870997; mob.: 25685857

 Talsi

Talsi, Kr.Valdemāra 2a, Gunta Pence, tālr.: 63224725, mob.: 25685834

 Tukums

Tukums, Šēseles iela 3, Agnese Matvejeva, tālr.: 63125227, mob.: 25685842

 Valka

Valka, Raiņa iela 16, Marika Biziļa, tālr.: 64723871, mob.: 28354992

 Valmiera

Valmiera, Meža iela 7, Vita Zandersone, tālr.: 64220763, mob.: 25685837

 Ventspils

Ventspils, Lakstīgalu ielā 1, Vaira Jansone, tālr.: 63624449, mob.: 25685865


 


  

Pielikumā:

 


 

 


< Atpakaļ

28 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Gulbene
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīga
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valka
Valmiera
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

APTAUJA

Jūsu viedoklis par NVA saņemtajām karjeras konsultācijām

  neesmu piedalījies/piedalījusies
  ļoti lietderīgas, pilnībā apmierina
  lietderīgas, apmierina
  vidēji lietderīgas, daļēji apmierina
  mazlietderīgas, neapmierina

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRS

FOTOGALERIJAS

Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2014. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv