Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Privātuma atruna
Sīkdatnes

Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošana

 


 PROJEKTS LĪDZFINANSĒTS JAUNATNES NODARBINĀTĪBAS INICIATĪVAS IETVAROS

ESF projekta „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 atbalsta pasākums

„Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana”

 

Pasākuma mērķis: paaugstināt jauniešu bezdarbnieku konkurētspēju, spēju pielāgoties mainīgajam darba tirgus pieprasījumam un palielināt iespēju integrēties darba tirgū.

Pasākuma mērķa grupa – jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri neapgūst pilna laika studiju programmas Augstskolu likuma izpratnē, pamatā ar īpašām pazīmēm (piemēram, bezdarbniekam ir bērni, maznodrošinātā statuss u.c.). Papildus Pasākumā var iesaistīt tādus bezdarbniekus, kuriem izvēlētā mācību iestāde atrodas vismaz 20 km attālumā no viņa deklarētās dzīvesvietas, gadījumā, kad Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA) nepiedāvā viņu izvēlēto apmācību programmu, kā arī citos gadījumos, kad viņus nevar iesaistīt VIAA piedāvātajā apmācību programmā.

 

Jaunietim bezdarbniekiem ir iespēja saņemt apmācību kuponu un iesaistīties:
1.    profesionālās tālākizglītības programmu apguvē, kas dod iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju. Pēc attiecīgās programmas apguves bezdarbnieks kārto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Bezdarbniekam, kurš nokārtojis profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, izsniedz profesionālās kvalifikācijas apliecību;
2.    profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvē, kas dod iespēju pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes. Bezdarbniekam, kurš apguvis pilnveides programmu, izsniedz profesionālās pilnveides izglītības apliecību.

Dalībai Pasākumā var pieteikties:
•    bezdarbnieks, kuram nav iepriekš iegūta profesionālā kvalifikācija;
•    bezdarbnieks, kura iepriekš iegūtā profesionālā kvalifikācija vai profesionālā pieredze nav pieprasīta darba tirgū;
•    bezdarbnieks, kura iepriekš iegūtā profesionālā kvalifikācija neatbilst attiecīgajai profesijai noteiktajām prasībām, piemēram, nav saņemts normatīvajos aktos noteikts profesionālās pilnveides dokuments (sertifikāts), kas apliecina tiesības turpināt strādāt iepriekš iegūtajā profesijā;
•    bezdarbnieks, kurš zaudējis profesionālās prasmes, jo nav strādājis iegūtajā profesijā vismaz trīs gadus vai veselības stāvokļa dēļ nevar turpināt būt nodarbināts iegūtajā profesijā.

Pamatnosacījumi, īstenojot Pasākumu:
•    Apmācību jomas un profesijas, kurās atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm nepieciešams veikt bezdarbnieku apmācību, nosaka Labklājības ministrijas izveidota komisija. Bezdarbniekam ir iespēja izvēlēties izglītības programmu no Labklājības ministrijas apstiprinātā Apmācību jomu un profesiju saraksta un izglītības iestādi.
•    Bezdarbniekiem ir iespēja izvēlēties profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides programmu un izglītības iestādi no Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – Aģentūra) piedāvātā:
o    profesionālās tālākizglītības programmu saraksta

o    profesionālās pilnveides programmu saraksta
o    vai izvēlēties izglītības iestādi patstāvīgi.

•    Bezdarbniekam tiek izsniegts kupons izvēlētās izglītības programmas apmaksai. Apmācību kuponu izvēlētajai apmācības programmai saņem rindas kārtībā atbilstoši vēlmes reģistrēšanas datumam Aģentūras datu bāzē.
•    Bezdarbnieka vēlmi dalībai apmācībai reģistrē ne agrāk kā divus gadus pēc iepriekšējās profesionālās tālākizglītības programmas, profesionālās pilnveides izglītības programmas vai profesionālās augstākās izglītības programmas apguves pabeigšanas Aģentūras organizēto aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros.
•    Bezdarbniekam ar invaliditāti noteiktas profesionālās izglītības programmas iespējams apgūt elektroniskās apmācības veidā.
•    Bezdarbnieki ar invaliditāti nepieciešamības gadījumā pasākuma laikā var saņemt ergoterapeitu, surdotulku, asistentu vai specializētā transporta pakalpojumus.
•    Nepieciešamības gadījumā jauniešiem bezdarbniekiem Pasākuma laikā ir iespēja saņemt atbalstu jauniešu reģionālajai mobilitātei   – saņemt finansējumu transporta izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz darba vietu un/vai dzīvojamās telpas īres vai dienesta viesnīcas dzīvošanas izdevumu kompensāciju (ja darba vieta atrodas vismaz 20 km attālumā no dzīvesvietas, kurā bezdarbnieks ir deklarējies vismaz gadu).
•    Apmācību laikā bezdarbniekam tiek nodrošināta stipendija EUR 100,00 apmērā par kalendāro mēnesi.
    

Ja bezdarbnieks bez attaisnojošiem iemesliem pārtrauc dalību apmācībā, bezdarbniekam ir pienākums atlīdzināt Aģentūrai visu apmācības laikā saņemto stipendiju un apmācībām izlietoto mācību maksu!Plašākas iespējas uzzināt par atbalsta pasākumu iegūsi tuvākajā Aģentūras filiālē

Atbalsts jauniešu reģionālajai mobilitātei

 


 

  PROJEKTS LĪDZFINANSĒTS JAUNATNES NODARBINĀTĪBAS INICIATĪVAS IETVAROS
 
ESF projekta „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 pasākums
„Atbalsts jauniešu reģionālajai mobilitātei”

 

Pasākuma mērķis: Atbalsts reģionālajai mobilitātei aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros paredz nodrošināt finanšu atlīdzību bezdarbniekiem, lai segtu transporta izdevumus braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz darba vai apmācību vietu un atpakaļ un kompensētu izdevumus par dzīvojamās telpas īri vai dzīvošanu dienesta viesnīcā, ja bezdarbnieks piedalās aktīvajos nodarbinātības pasākumos.

 

Pasākuma mērķa grupa: jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri piedalās Jauniešu garantijas atbalsta pasākumos atbilstoši mērķgrupām.

 

Pasākumu īsteno:
• visā Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā,
• izņemot Rīgu (ja jaunietis bezdarbnieks piedalās atbalsta pasākumā „Pirmā darba pieredze jaunietim” vai „Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)”).
Izņēmums attiecībā uz Rīgu netiek piemērots:
- ja darba devējs atbalsta pasākuma „Pirmā darba pieredze jaunietim” vai „Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)” ietvaros piedāvā vienlaikus uzsākt darba tiesiskās attiecības ar vismaz 10 Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk - Aģentūra) reģistrētiem jauniešiem bezdarbniekiem;
- jaunietis bezdarbnieks piedalās atbalsta pasākumos: „Neformālās izglītības programmu īstenošana” un „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošana”.

Galvenie nosacījumi:

1. Iesaistoties atbalsta pasākumos: „Pirmā darba pieredze jaunietim” un „Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)”:

 • darba vieta atrodas vismaz 20 km attālumā no jauniešu bezdarbnieku deklarētās dzīvesvietas (izņemot Rīgu) un jaunietis bezdarbnieks norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz sešus mēnešus vai šajā laikā ir mainījis deklarēto dzīvesvietu, un gan jaunā, gan iepriekšējā dzīvesvieta atrodas vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
 • jaunietim bezdarbniekam ir noteikts normālais darba laiks un jaunieša bezdarbnieka darba alga ir vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, bet ne lielāka par divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algu apmēru;
 • 10 darba dienu laikā no darba tiesisko attiecību uzsākšanas ir saņemts jaunieša bezdarbnieka Iesniegums ;
 • reģionālās mobilitātes atbalsts tiek nodrošināts pirmos četrus darba tiesisko attiecību mēnešus.


2. Iesaistoties atbalsta pasākumos „Neformālās izglītības programmu īstenošana”; „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošana” un "Darbnīcas jauniešiem":

 • apmācību vieta atrodas vismaz 20 km attālumā no deklarētās dzīvesvietas, un jaunietis bezdarbnieks norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz sešus mēnešus vai šajā laikā ir mainījis deklarēto dzīvesvietu, un gan jaunā, gan iepriekšējā dzīvesvieta atrodas vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
 • saņemts jaunieša bezdarbnieka Iesniegums ;
 • reģionālās mobilitātes atbalsts tiek nodrošināts atbilstoši apmācību ilgumam.

 


Līdz kārtējā mēneša 5. datumam jaunietis bezdarbnieks iesniedz finanšu atlīdzības pamatojumu ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem:
• transporta izdevumus apliecinošus dokumentus:
- sabiedriskā transporta braukšanas biļetes;
- degvielas izdevumu apliecinošus dokumentus;
• dzīvojamās telpas vai dienesta viesnīcas īres līguma un maksājumu apliecinoša dokumentu kopiju (dzīvojamās telpas īres vai dienesta viesnīcas īres līguma kopiju iesniedz otrajā mēnesī, kad tiek mainīta dzīvojamā telpa vai dienesta viesnīca).

Kopā ar finanšu atlīdzības pamatojumu par pēdējā mēneša izdevumiem, Filiālē jāiesniedz aizpildīta bezdarbnieka aptaujas anketa par dalību Pasākumā.


 

Saistošie dokumenti:

•    Iesniegums (ja piedalās nodarbinātības pasākumos)

•    Iesniegums (ja piedalās apmācību pasākumos)

•    Finanšu atlīdzības pamatojums

•    Aptaujas anketa

 

 

Plašākas iespējas uzzināt par atbalsta pasākumu iegūsi tuvākajā Aģentūras filiālē!


Darbnīcas jauniešiem

 

                 

 PROJEKTS LĪDZFINANSĒTS JAUNATNES NODARBINĀTĪBAS INICIATĪVAS IETVAROS

ESF projekta „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 atbalsta pasākums

„Darbnīcas jauniešiem”

Pasākuma mērķis: dot iespēju jauniešiem bezdarbniekiem izglītības iestādēs iepazīt trīs profesionālās izglītības programmas un katrā izglītības programmā iesaistīties divas nedēļas, lai iepazītos ar to specifiku un gūtu pirmo pieredzi, kas jauniešiem bezdarbniekiem ļautu izvēlēties izglītības un profesionālās darbības jomu.

 

Pasākuma mērķa grupa:
Jaunieši, vecumā no 15 līdz 24 gadiem (ieskaitot) *, kuri neapgūst pilna laika studiju programmas Augstskolu likuma izpratnē, nav atbalsta saņēmēji Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajā pasākumā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” un atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
• nav ieguvuši profesionālo izglītību;
• nav bijuši iepriekš nodarbināti vai bijuši nodarbināti mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbos atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai).

 

* Ja jaunietim, kurš iesaistījies pasākumā, paliek 25 gadi, jaunietis bezdarbnieks var pabeigt dalību pasākumā.

 

Jauniešu bezdarbnieku iesaistes ilgums Pasākumā:
• 6 nedēļas jeb 30 darba dienas.

 

Pasākuma saturs:
Lai veicinātu Pasākuma mērķa sasniegšanu, sniegt ieskatu teorijā un praksē, sadalot plānoto nodarbību skaitu atbilstoši proporcijai ne vairāk kā 40% teorija un ne mazāk kā 60% prakse:
• jauniešu iepazīstināšana ar izvēlētajai profesionālajai izglītības programmai nepieciešamajām teorētiskajām un praktiskajām pamatzināšanām (teorija) ietver mācības, lai sagatavotos apgūt izvēlētās profesionālās izglītības programmas profesijas, gūtu ieskatu par profesiju apguvei nepieciešamās teorijas vispārizglītojošo un profesionālo priekšmetu saturu, dalību būtiskāko profesionālo mācību priekšmetu tēmu mācībās u.c.;
• jauniešu praktiskai ievirzei izvēlētajā profesionālajā izglītības programmā (prakse) izglītības iestādes telpās ietver profesijā veicamo darbu vērošanu, praktisku mācīšanos veikt kādas atsevišķas darbības un/vai paņēmienus, dalību vienkāršu darbību izpildē, mācīties darot, piedaloties profesionālo mācību priekšmetu praktiskajos darbos un mācībās un citās nodarbībās, kas dod ievirzi prasmju veidošanā, un dod iespēju praktisko nodarbību ietvaros iepazīties ar izvēlēto profesiju pie darba devēja ne mazāk kā 3 akadēmiskās stundas katrā no profesionālās izglītības programmām.

• jauniešiem ir iespēja izvēlēties trīs izglītības programmas un izglītības iestādi no Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātā izglītības programmu un iestāžu saraksta.

 

Pasākuma īstenošana notiek Izglītības iestādē klātienē katru darba dienu laika posmā no plkst: 8:00 līdz 18:00, bet ne mazāk par 6 (sešām) akadēmiskajām stundām dienā. Pasākumu īsteno katram jaunietim bezdarbniekam individuāli vai arī iesaistot izveidotajā jauniešu grupā, ja ir saņemti vairāki Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – Aģentūra) filiāles Norīkojumi par jauniešu bezdarbnieku dalību.

 

Aģentūras filiāle jaunieti bezdarbnieku atkārtoti iesaistīt Pasākumā var tikai pēc 12 mēnešiem.

 

Pasākuma īstenošanai paredzētos finanšu līdzekļus izmanto izdevumu segšanai par:
• Jaunieša bezdarbnieka ikmēneša stipendiju 60,00 euro apmērā mēnesī proporcionāli iesaistes Pasākumā dienām (jaunietim bezdarbniekam ar invaliditāti – 90,00 euro apmērā);

• Izglītības iestādei dotāciju 570,00 euro par viena jaunieša iesaisti pasākumā 6 nedēļu (jeb 30 darba dienu) periodam.

 


Nepieciešamības gadījumā izglītības iestāde jauniešiem bezdarbniekiem Pasākuma laikā nodrošina izmitināšanu dienesta viesnīcā un ir iespēja saņemt atbalstu jauniešu reģionālajai mobilitātei - saņemt finansējumu transporta izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz mācību vietu un atpakaļ (ja apmācību vieta atrodas vismaz 20 kilometru attālumā no jaunieša deklarētās dzīvesvietas, un jaunietis norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz sešus mēnešus vai šajā laikā mainījis deklarēto dzīvesvietu, un gan jaunā, gan iepriekšējā dzīvesvieta atrodas vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā).  Plašākas iespējas uzzināt par atbalsta pasākumu iegūsi tuvākajā Aģentūras filiālē.

 

 

Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā

 


 PROJEKTS LĪDZFINANSĒTS JAUNATNES NODARBINĀTĪBAS INICIATĪVAS IETVAROS


ESF projekta „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 atbalsta pasākums

„Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”

 

Pasākuma mērķis: sniegt atbalstu jauniešu darbam sabiedrības labā, kas veicina biedrību un nodibinājumu statūtos noteikto funkciju nodrošināšanu un vērsta uz jauniešu aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā, neveicot saimniecisko darbību komerciāliem mērķiem, kas kvalificējama kā komercdarbības atbalsts, bez nolūka gūt peļņu.

Pasākuma mērķa grupa:

• jaunietis bezdarbnieks vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kurš neapgūst pilna laika studiju programmas Augstskolu likuma izpratnē un ir reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk - Aģentūra) kā bezdarbnieks;

• atrodas Aģentūras filiāles uzskaitē, kuras administratīvajā teritorijā tiks organizēts Pasākums;

• izteicis vēlmi dalībai Pasākumā un tā reģistrēta Informācijas sistēmā;

• atbilst biedrības vai nodibinājuma izvirzītajām vēlmēm attiecībā uz bezdarbnieka darba pieredzi un izglītību;

• atkārtota jaunieša bezdarbnieka iesaiste Pasākumā ne ātrāk kā 12 mēnešus pēc iepriekšējās dalības pabeigšanas.

 

Iesaistes ilgums Pasākumā - līdz sešiem mēnešiem.

Slēdzot līgumu Aģentūra ar biedrību vai nodibinājumu nodrošina, ka līgumā iekļauj šādus pienākumus:
•    noslēgt līgumu ar mērķa grupas bezdarbnieku par dalību Pasākumā;
•    nodarbināt mērķa grupas bezdarbnieku biedrībā vai nodibinājumā piecas dienas nedēļā ne mazāk kā 4 stundas un ne vairāk kā 8 stundas dienā, atbilstoši darba laika grafikam, kas noteikts līgumā ar jaunieti bezdarbnieku.

Pasākumam paredzētos finanšu līdzekļus izmanto:

•    jaunieša bezdarbnieka ikmēneša stipendijai proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām 90 euro apmērā;
•    nelaimes gadījumu apdrošināšanas izdevumu segšanai.

 

 

•    Līgums par jauniešu dalību.

 


   Plašākas iespējas uzzināt par atbalsta pasākumu iegūsi tuvākajā Aģentūras filiālē 
 
Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem

 

 

 

 

PROJEKTS LĪDZFINANSĒTS JAUNATNES NODARBINĀTĪBAS INICIATĪVAS IETVAROS 

ESF projekts „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 pasākums „Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)” 

 

Pasākuma mērķis: sekmēt jauniešu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā, konkurētspēju un iekārtošanos pastāvīgā darbā, pilnveidojot jauniešu darba prasmes un iemaņas.

 

Pasākuma mērķa grupa: jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18-29 gadiem, kuri neapgūst pilna laika studiju programmas Augstskolu likuma izpratnē un ir ieguvuši bezdarbnieka statusu (bet, kuri var mācīties vakarskolā vai piedalīties nepilna laika izglītības vai apmācības pasākumos) un vienlaikus nav atbalsta saņēmēji Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajā pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (turpmāk – jaunieši) un atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
1. persona, kura ir bijusi bez darba vismaz sešus mēnešus (nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu” ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma);
2. persona, kura nav ieguvusi vispārējo izglītību vai profesionālo kvalifikāciju (Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija) vai beigusi pilna laika izglītības programmu ne vēlāk kā pirms diviem gadiem (ieguvusi profesionālo vai augstāko izglītību) un vēl nav ieguvusi pirmo patstāvīgo algoto darbu (nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma);
3. personām ar invaliditāti.

 


Pasākumu var īstenot:
•    komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana);
•    pašnodarbinātas personas;
•    biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas).

 

Galvenie nosacījumi:
•    jauniešu iesaistes ilgums pasākumā ir 6 (seši) vai 12 (divpadsmit) mēneši, ja pasākumā iesaistīts jaunietis, kurš atbilst 1.-2.punktā minētajiem nosacījumiem un 12 (divpadsmit), 18 (astoņpadsmit) vai 24 (divdesmit četri) mēneši, ja pasākumā iesaistīts jaunietis, kurš atbilst 3.punktā minētajiem nosacījumiem;
•    darba devējs nodrošina no jauna izveidotu darba vietu (darba vieta ir izveidota no jauna speciāli dalībai šajā pasākumā, vai darba vieta ir vakanta vismaz 4 mēnešus pirms pasākuma uzsākšanas);
•    jaunieši ar invaliditāti nepieciešamības gadījumā pasākuma laikā var saņemt ergoterapeitu, surdotulku, atbalsta personas pakalpojumus;
•    nepieciešamības gadījumā pirmajos četros dalības pasākumā mēnešos, jauniešiem ir iespēja saņemt atbalstu jauniešu reģionālajai mobilitātei – finansējumu transporta izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz darba vietu un/vai dzīvojamās telpas īres vai dienesta viesnīcas dzīvošanas izdevumu kompensāciju (ja darba vieta atrodas vismaz 20 km attālumā no dzīvesvietas, kurā jaunietis bezdarbnieks ir deklarējies vismaz gadu).

Plašākas iespējas uzzināt par atbalsta pasākumu iegūsi tuvākajā NVA filiālē.
 

 

 

 

Jauniešu garantijas atbalsta pasākums „Karjeras konsultācijas”

 PROJEKTS LĪDZFINANSĒTS JAUNATNES NODARBINĀTĪBAS INICIATĪVAS IETVAROS
 
ESF projekta „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 pasākums
„Karjeras konsultācijas”

Mērķis ir nodrošināt atbalstu profesionālās piemērotības, pārkvalifikācijas un karjeras plānošanas jautājumu risināšanā reģistrētiem jauniešiem bezdarbniekiem.

Mērķa grupa: Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk – Aģentūrā) reģistrēti jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri neapgūst pilna laika studiju programmas Augstskolu likuma izpratnē.
 
Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātie karjeras pakalpojumu veidi:
•    individuāla karjeras konsultācija;
•    individuāla diagnosticējoša karjeras konsultācija;
•    grupas karjeras konsultācija;
•    grupas informatīvā karjeras konsultācija.

Karjeras konsultāciju laikā tiek noteikta profesionālā piemērotība, apmācības spēju izvērtējums pirms iesaistīšanās kursos un pārkvalifikācijas pasākumos. Karjeras konsultanta uzdevums ir arī sniegt psiholoģisko atbalstu un izglītot klientu karjera izvēles un plānošanas jautājumos. Jauniešu garantijas atbalsta pasākuma „Karjeras konsultācijas” ietvaros pēc nepieciešamības ir iespējams saņemt vidēji 3 karjeras konsultācijas.

Vairāk par Jauniešu garantijas atbalsta pasākuma „Karjeras konsultācijas”, personības testiem un citām iespējām variet uzzināt jebkurā no 28 Aģentūras filiālēm Latvijā, kā arī Aģentūras mājas lapā www.nva.gov.lv.

 
Pirmā darba pieredze jaunietim

 

Atbalsta pasākums "Pirmā darba pieredze jaunietim"

 

ESF projekts „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001

 

Projekta mērķis - sekmēt jauniešu pāreju uz nodarbinātību, jo īpaši, īstenojot darba tirgus prasībām atbilstošu prasmju un iemaņu paaugstināšanas pasākumus un praktiskas pieredzes iegūšanu darbavietā

 

 PROJEKTS LĪDZFINANSĒTS JAUNATNES NODARBINĀTĪBAS INICIATĪVAS IETVAROS

 

ESF projekta „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 ietvaros tiek īstenots atbalsta pasākums „Pirmā darba pieredze jaunietim” (turpmāk – pasākums).

 

Atbalsta pasākuma „Pirmā darba pieredze jaunietim” (turpmāk – Pasākums) mērķis:
Sekmēt jauniešu bezdarbnieku integrēšanu darba tirgū, vienlaikus veicinot pastāvīgas darba vietas izveidi un jauniešu bezdarbnieku pastāvīgu nodarbinātību.

Pasākuma mērķa grupa: jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri neapgūst pilna laika studiju programmas Augstskolu likuma izpratnē (bet kuri var mācīties vakarskolā vai piedalīties nepilna laika izglītības vai apmācības pasākumos) un vienlaikus nav atbalsta saņēmēji Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajā pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (turpmāk – jaunieši), un atbilst šādiem kritērijiem:
• ir iegūta arodizglītība, profesionālā vai augstākā izglītība;
• ir reģistrēti bezdarbnieka statusā vismaz vienu mēnesi vai ir reģistrēti bezdarbnieka statusā mazāk par vienu mēnesi, bet pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas vismaz 4 mēnešus nav strādājuši (nav uzskatāmi par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu”);
• pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas nav strādājuši (nav uzskatāmi par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu”) vai ir strādājuši, bet ne vairāk kā 12 mēnešus bez pārtraukuma.Pasākumu var īstenot:
•    komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana);
•    pašnodarbinātas personas;
•    biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas).

Galvenie nosacījumi:

•    dalībnieku iesaistes ilgums pasākumā 12 (divpadsmit) mēneši;
•    pasākumu neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai);
•    darba devējs nodrošina no jauna izveidotu darba vietu (darba vieta ir izveidota no jauna speciāli dalībai šajā pasākumā, vai darba vieta ir vakanta vismaz 4 mēnešus pirms pasākuma uzsākšanas);
•    jaunieši bezdarbnieki ar invaliditāti nepieciešamības gadījumā pasākuma laikā var saņemt ergoterapeitu un surdotulku pakalpojumus;
•    nepieciešamības gadījumā pirmajos četros dalības pasākumā mēnešos, jauniešiem bezdarbniekiem ir iespēja saņemt atbalstu jauniešu reģionālajai mobilitātei – finansējumu transporta izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz darba vietu un/vai dzīvojamās telpas īres vai dienesta viesnīcas dzīvošanas izdevumu kompensāciju (ja darba vieta atrodas vismaz 20 km attālumā no dzīvesvietas, kurā jaunietis bezdarbnieks ir deklarējies vismaz gadu);
•    darba devējam jānodrošina darba algas daļa tādā apmērā, lai kopā ar Nodarbinātības valsts aģentūras dotāciju jaunieša bezdarbnieka darba alga sasniegtu vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmēru, kā arī jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par pasākumā iesaistītajiem jauniešiem bezdarbniekiem.

 

Plašākas iespējas uzzināt par atbalsta pasākumu iegūsi tuvākajā NVA filiālē.


 

 

Plašākas iespējas uzzināt par atbalsta pasākumu iegūsi tuvākajā Aģentūras filiālē


 

DARBA VIETA JAUNIETIM

 

Aktīvais nodarbinātības pasākums tiek līdzfinansēts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projekta "Kompleksi atbalsta pasākumi" ietvaros.


Projekta mērķis:
 • integrēt jaunieti bezdarbnieku (vecumā no 18 līdz 24 gadiem) darba tirgū, vienlaikus veicinot pastāvīgas darba vietas izveidi un jauniešu pastāvīgu nodarbinātību.

Kas var piedalīties pasākumā?
NVA reģistrētie jaunieši - bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem:
 • kuriem bezdarbnieka statuss ir vismaz 4 mēnešus;
 • ir pēc bērna kopšanas atvaļinājuma (tēvs vai māte);
 • kuriem ir invaliditāte.

Kā pieteikties dalībai?
Jāpaziņo savā NVA filiālē par vēlmi tikt nodarbinātam pasākumā „Darba vietā jaunietim”, jāaizpilda uz vietas filiālē anketa un jāsaņem karjeras konsultanta atzinums par izvēlētās profesijas piemērotību.

Dalībnieku iesaistes ilgums aktivitātē:
 • 9 mēneši.

Kāds ir iesaistītā jaunieša ieguvums?
Jaunietis - bezdarbnieks, strādājot pie darba devēja un atrodoties viņa uzraudzībā, attīsta darba iemaņas un prasmes, iegūst darba pieredzi. Katru mēnesi tiek maksāta darba alga, kas nevar būt mazāka par valstī noteikto minimālo algu - 200 Ls mēnesī, par kuru darba devējs veic visas valstī noteiktās nodokļu iemaksas. Darba vieta jaunietim netiek organizēta nekvalificētos un mazkvalificētos darbos, piemēram, sētnieku, apkopēju un citos līdzīgos darbos.

Kāds ir darba devēja ieguvums?
 • Darba devēji saņem dotāciju jaunieša - bezdarbnieka algai -100 Ls mēnesī (par jaunieti ar invaliditāti – 150 Ls) pirmo sešu mēnešu laikā un 50 latus mēnesī (par jaunieti ar invaliditāti – 100 Ls) pēdējo trīs mēnešu laikā proporcionāli nostrādātajam laikam. Darba devējam jaunieša - bezdarbnieka darba algai ir jānodrošina papildu finansējums, jo darba samaksa nevar būt zemāka par valstī noteiktās minimālās algas apmēru.
 • Darba devējs saņem dotāciju 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas darba vadītāja atalgojumam, ja pie darba devēja būs nodarbināti pieci jaunieši - bezdarbnieki. Dotācija darba vadītāja atalgojumam par 1 nodarbināto jaunieti būs viena piektdaļa no valstī noteiktās minimālās darba algas apmēra.
 • Finanšu līdzekļi darba devējam par izdevumiem par veselības pārbaužu veikšanu, kas paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm.
 • Ir paredzēti finanšu līdzekļi (līdz 500 Ls) darba devējam par darba vietas pielāgojumu veikšanu tiem jauniešiem, kuriem ir invaliditāte, un pielāgojumu nepieciešamību apstiprinājis ergoterapeits.


Pieteikums:


 
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Papildu informāciju par Darba vietu jaunietim iegūsi tuvākajā NVA filiālē.

 

28 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Gulbene
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valka
Valmiera
Ventspils


ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv