Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Privātuma atruna
Sīkdatnes

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amata vietu – ES fondu projektu departamenta ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.2/15/I/001 koordinatora/-es amatu (1 amata vieta uz noteiktu laiku)

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: Plānot un organizēt ikdienas operatīvos darbus kvalitatīvai un savlaicīgai amata pienākumu izpildei. Nodrošināt iekšējo komunikāciju un dokumentu apriti starp Nodarbinātības valsts aģentūras struktūrvienībām un Projektu. Izstrādāt Projekta lietu nomenklatūru un nodrošināt tās aktualizāciju. Veikt Projekta dokumentācijas kārtošanu atbilstoši Projekta lietu sarakstam un tās nodošanu glabāšanai arhīvā, kā arī konsultēt un sniegt metodisku vadību Projekta personālam par lietvedības jautājumiem. Veikt Projekta ietvaros organizēto sanāksmju protokolēšanu, nodrošināt protokolu sagatavošanu un parakstīšanu un sekot uzdevumu izpildei. Gatavot informāciju Projekta personāla dalībai sanāksmēs, semināros u.c. pasākumos par Projekta īstenošanas gaitu. Sagatavot un iesniegt Projekta vadītājam atskaites par darbu Projektā, atbilstoši tā noteiktajām prasībām un termiņiem.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu Daugavpils filiālē - nodarbinātības aģents/-e (1 amata vieta uz noteiktu laiku)

 

Galvenie amata pienākumi: sniegt pakalpojumus bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām ar nodarbinātību saistītos jautājumos. Izdot administratīvus aktus. Noteikt bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām tiesības saņemt Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumus.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu Personāla nodaļā - juriskonsults/-e (1 amata vieta uz noteiktu laiku)

 

Amata mērķis: izvērtēt Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku un ierēdņu atbildību tiesību normu neievērošanas gadījumos, veikt dienesta pārbaudes un izmeklēt disciplinārlietas, kā arī sniegt juridisko atbalstu darba tiesība tiesisko attiecību vai civildienesta attiecību reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanā un nodrošināt interešu konflikta un korupcijas novēršanas procesu Aģentūrā.


Galvenie amata pienākumi: izvērtēt sadarbības un citu kompetentu iestāžu pieņemtos lēmumus par konstatētajiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem un sagatavot atzinumus un dienesta ziņojumus par disciplinārlietas ierosināšanu vai neierosināšanu pret atbildīgajām amatpersonām un darbiniekiem. Pārstāvēt Aģentūras intereses piemēroto disciplinārsodu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas procesos. Veikt valsts amatpersonu deklarāciju pārbaudes, mazinot interešu konflikta risku. Personāla nodaļas kompetences ietavors - izstrādāt un izvērtēt iekšējo normatīvo aktu projektus, rīkojumu, lēmumu, līgumu un citu juridiska rakstura dokumentu projektus, tai skaitā personālvadības dokumentus; izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus un sagatavot atbildes; sagatavot prasības pieteikumus un paskaidrojumus tiesām, kā arī sagatavot citus ar Aģentūras interešu pārstāvību saistītus dokumentus. Pārstāvēt Aģentūras intereses tiesā, prokuratūrā, valsts pārvaldes iestādēs un citās institūcijās.

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņu amata vietu – Personāla nodaļas vadītājs/-a (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: organizēt un vadīt Personāla nodaļas darbu, nodrošinot Personāla nodaļas procesu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi. Izstrādāt un aktualizēt Nodarbinātības valsts aģentūras personāla vadības politiku. Veikt personāla analīzi un plānošanu atbilstoši piešķirtajam finansējumam un apstiprināto amata vietu ietvaros t.sk. sniegt priekšlikumus ierēdņu un darbinieku amatalgu un darba samaksas noteikšanai. Nodrošināt personāla vadības procedūru izstrādi un aktualizēšanu t.sk. optimālu elektroniskās personāla vadības sistēmas izveidi un darbību. Organizēt ierēdņu un darbinieku rīcības dienesta izmeklēšanas un disciplinārlietu izskatīšanu un sagatavot rīkojumu projektus par disciplinārsodu piemērošanu.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto Valkas filiāles ESF projekta “Jauniešu garantijas” (Nr. 7.2.1.1/15/1/001) karjeras konsultanta/-es amatu (1 amata vieta uz noteiktu laiku, projekta norises laiku)

 

Amata mērķis: palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi projekta “Jauniešu garantijas” ietvaros. Sniegt karjeras konsultācijas un nodrošināt karjeras vadību jauniešiem bezdarbniekiem. Organizēt konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ES fondu projektu departamenta ESF projekta “Jauniešu garantijas” Nr. 7.2.1.1/15/1/001 Eksperta /-es amatu (1 amata vieta uz noteiktu laiku, projekta norises laiku)

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi:

Nodrošināt Projekta īstenošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, apstiprinātajiem rādītājiem un noteiktajiem rezultātiem. Plānot, organizēt un uzraudzīt Projekta aktivitāšu īstenošanu Aģentūras struktūrvienībās un Filiālēs, atbilstoši Projektā noteiktajam laika grafikam un prasībām. Koordinēt filiāļu darbu ar Projekta aktivitātēm un atbalsta pasākumiem saistītajos jautājumos, t.sk. sniegt metodisku palīdzību, konsultācijas Projekta personālam un filiālēm, problēmsituāciju gadījumā piedāvājot iespējamos risinājuma variantus. Piedalīties Projekta atskaišu un pārskatu sagatavošanā, t.sk. nodrošināt sagatavošanai nepieciešamo informāciju. Piedalīties Projekta iepirkuma dokumentācijas sagatavošanā.

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ES fondu projektu departamenta ESF projekta “Jauniešu garantijas” Nr. 7.2.1.1/15/1/001 Vecākā eksperta /-es amatu (1 amata vieta uz noteiktu laiku, projekta norises laiku)

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi:

organizēt un nodrošināt Projekta īstenošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, projekta mērķiem un uzdevumiem, apstiprinātajiem rādītājiem un noteiktajiem rezultātiem. Veikt Projekta aktivitāšu un atbalsta pasākumu īstenošanas pārraudzību Aģentūras filiālēs, periodiski izvērtēt un ziņot Projekta vadītājam par projekta īstenošanas gaitu. Sniegt priekšlikumus Projekta vadītājam par Projekta aktivitāšu un atbalsta pasākumu īstenošanas nodrošināšanai nepieciešamo Aģentūras iekšējo normatīvo aktu (rīkojumu, informatīvo, metodisko u.c. dokumentu, t.sk. to grozījumu) sagatavošanu un piedalīties to izstrādē. Piedalīties Projekta iepirkuma dokumentācijas sagatavošanā. Sniegt metodisku palīdzību, konsultācijas Projekta personālam un Aģentūras filiālēm ar Projekta aktivitātes saistītajos jautājumos. Izvērtēt progresu Projekta aktivitāšu īstenošanā (rezultatīvo rādītāju izpilde, finansējuma apguve), to kvalitāti, kompetences ietvaros organizējot pasākumus īstenošanas efektivizēšanai, t.sk. organizēt metodiskas un palīdzības sniegšanu Projekta īstenošanas personālam, problēmsituāciju gadījumā konsultējot un piedāvājot risinājuma variantus vai sniedzot priekšlikumus Projekta vadītājam. Nodrošināt atskaišu un pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu Sadarbības iestādei tās noteiktajā kārtībā.

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amata vietu – ES fondu projektu departamenta ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr. 7.1.1.0/15/I/001 vecākā eksperta/-es amatu (1 amata vieta uz noteiktu laiku, uz projekta norises laiku)

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: nodrošināt ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr. 7.1.1.0/15/I/001 ietvaros īstenojamo pasākumu īstenošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, projekta mērķiem un uzdevumiem, apstiprinātajiem rādītājiem un noteiktajiem rezultātiem. Piedalīties projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo iepirkumu dokumentācijas sagatavošanā, organizējamā iepirkuma izsludināšanai. Koordinēt Aģentūras filiāļu darbu ar projekta aktivitāšu īstenošanu saistītajos jautājumos, t.sk. sniegt metodisku un organizatorisku palīdzību, konsultācijas projekta personālam un filiālēm.

 

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņu amata vietu – Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centra nodarbinātības aģents/-e (1 amata vieta uz noteiktu laiku)

 

Galvenie amata pienākumi: sniegt pakalpojumus bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām ar nodarbinātību saistītos jautājumos. Izdot administratīvus aktus. Noteikt bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām tiesības saņemt Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumus.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņu amata vietu – Informācijas sistēmu uzturēšanas un attīstības nodaļas vadītājs/-a (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Amata mērķis: vadīt, plānot, organizēt un kontrolēt Informācijas sistēmu uzturēšanas un attīstības nodaļas reglamentā minēto uzdevumu, funkciju savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

Galvenie amata pienākumi: organizēt normatīvo aktu un citu dokumentu projektu t.sk. IT stratēģiju, IT resursu nepartrauktībasplāna, izstrādi un sagatavošanu; gatavot informāciju, atzinumus un analīzi par IT attīstību un TIK resursu pilnveidi, sekmējot e-pakalpojumu īstenošanu;piedalīties projektu īstenošanā, līgumu izstrādē un izpildē ar valsts, pašvaldību, sabiedrisko organizāciju un starptautiskajām institīcijam nodarbinātības jomā.

28 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Gulbene
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valka
Valmiera
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv