Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Privātuma atruna
Sīkdatnes

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu –Nodarbinātības valsts aģentūras Finanšu un attīstības departamenta Attīstības nodaļas Projektu vadītājs/-a (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Galvenie amata pienākumi: organizēt starptautisku sadarbības projektu sagatavošanu, kā arī koordinēt apstiprināto projektu īstenošanu, veicināt un attīstīt Nodarbinātības valsts aģentūras starptautisko sadarbību un partnerību, gatavot Nodarbinātības valsts aģentūras iekšējos normatīvos aktus un metodiskos materiālus, veikt tiesību aktu projektu izvērtēšanu un saskaņošanu Nodaļas kompetences jomā, sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskajām organizācijām, ārvalstu un starptautiskām institūcijām un organizācijām, citiem Nodarbinātības valsts aģentūras sadarbības partneriem darba tirgus izpētes jautājumos, bezdarba samazināšanas un nodarbinātības veicināšanas jautājumu risināšanā.

 

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu – nodarbinātības organizators/-e Nodarbinātības valsts aģentūras Saldus filiālē (1 amata vieta 0.5 slodze uz nenoteiktu laiku)

 

Galvenie amata pienākumi: īstenot bezdarbniekiem, darba meklētājiem un darba devējiem aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus, nodrošināt klientu apkalpošanu ar nodarbinātību saistītos jautājumos, sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, ka ari fiziskām un juridiskām personām, kontrolēt līgumu izpildi pasākumu ietvaros.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amata vietu – ES fondu projektu departamenta ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr. 7.1.1.0/15/I/001 eksperta/-es amatu (1 amata vieta uz noteiktu laiku, uz darbinieka prombūtnes laiku)

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: nodrošināt ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr. 7.1.1.0/15/I/001 ietvaros īstenojamo pasākumu īstenošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, projekta mērķiem un uzdevumiem. Piedalīties projekta ietvaros atbalstāmās darbības atbalsts reģionālajai mobilitātei īstenošanas nodrošināšanā un pārraudzībā. Piedalīties Aģentūras iekšējo normatīvo aktu, kas nosaka projekta aktivitātes organizēšanu, izstrādē un uzturēšanā, un sniegt informāciju Kvalitātes vadības sistēmas procesa sagatavošanai. Izvērtēt projekta aktivitātes īstenošanas atbilstību ārējos un Aģentūras iekšējos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Izvērtēt sagatavoto dokumentu projekta aktivitātes īstenošanai atbilstību iekšējā normatīvajā aktā pasākuma īstenošanai noteiktajām prasībām. Sagatavot un apkopot informāciju projekta atskaitēm un pārskatiem, t.sk. piedalīties sadarbības iestādē iesniedzamo atskaišu un pārskatu, to pielikumu, izdevumu pamatojošo dokumentu sagatavošanā. Sagatavot darba laika uzskaites tabeles projektā nodarbinātajiem. Koordinēt Aģentūras filiāļu darbu ar projekta aktivitāšu īstenošanu saistītajos jautājumos, t.sk. sniegt metodisku un organizatorisku palīdzību, konsultācijas projekta personālam un filiālēm.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu Finanšu un attīstības departamenta Finanšu vadības nodaļā - vecākais ekonomists/-e (1 amata vieta uz noteiktu laiku)

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: nodrošināt Nodarbinātības valsts aģentūras valsts pamatbudžeta projekta sagatavošanu un argumentētu pamatojumu izstrādi un efektīvu izpildi, finanšu līdzekļu izdevumu analīzi, finansēšanas plānu, ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmju sagatavošanu un izpildes uzraudzību, nodrošinot fiskālās disciplīnas ievērošanu Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto Eiropas Savienības fondu projektu un pasākumu īstenošanai.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz Finanšu un attīstības departamenta Statistikas nodaļas ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) Vecākā statistiķa/-es amatu (1 amata vieta uz noteiktu laiku, projekta norises laiku)

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: nodrošināt ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001 statistiskās informācijas apstrādi un analīzi projekta īstenošanas gaitas uzraudzībai un novērtēšanai. Sagatavot projekta īstenošanas nodrošināšanai nepieciešamās statistikas atskaites un informāciju noteiktajā formātā un termiņā. Veikt statistisko datu analīzi par sasniedzamajiem rādītājiem un novērtēt iegūtos rezultātus. Veikt datu kvalitātes pārbaudi Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmā, organizēt konstatēto nepilnību novēršanu. Sniegt metodisku palīdzību, konsultācijas projekta personālam, datu lietotājiem jautājumos, kas saistīti ar datu ievadi, uzkrāšanu, statistiku.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu –Nodarbinātības valsts aģentūras Resursu pārvaldības nodaļas juriskonsults/-e (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Amata mērķis: nodrošināt juridiskā atbalsta sniegšanu līgumu izstrādes, iepirkumu organizēšanas un normatīvo aktu izstrādes jomā.

Galvenie amata pienākumi: sagatavot un izvērtēt privāto tiesību un publisko tiesību līgumprojektus un vienošanās projektus. piedalīties iepirkumu dokumentācijas izstrādē un iepirkumu komisiju darbā. izstrādāt un izvērtēt iekšējo normatīvo aktu, rīkojumu un lēmumu projektus. izskatīt un sagatavot atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem. pārstāvēt Nodarbinātības valsts aģentūras intereses Iepirkumu uzraudzības birojā, tiesā un citās valsts pārvaldes iestādēs publisko iepirkumu jomā un lietās.

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu – ES fondu projektu departamenta direktors/-e (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: plānot, vadīt un koordinēt Nodarbinātības valsts aģentūras Eiropas Savienības fondu projektu departamenta darbību, lai nodrošinātu Aģentūras kopējo mērķu sasniegšanu atbilstoši Aģentūras stratēģijai, ikgadējam darbības plānam un nodarbinātības politikai valstī. Nodrošināt Aģentūras īstenoto ES fondu projektu, kā arī citu ārvalstu finanšu instrumentu finansētu atbalstāmo darbību un projektu plānošanu, izstrādi un ieviešanu. Iepazīt un analizēt ES valstu un citu valstu nodarbinātības dienesta pakalpojumus, izmantot informāciju Aģentūras pakalpojumu attīstībā un pilnveidē, nodrošinot inovatīvu metožu un risinājumu izstrādi un ieviešanu darbā ar Aģentūras klientiem un sadarbības partneriem.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakantajām ierēdņu amata vietām – Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centra nodarbinātības aģents/-e (2 amata vietas uz nenoteiktu laiku, 1 amata vieta uz noteiktu laiku)

 

Galvenie amata pienākumi: sniegt pakalpojumus bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām ar nodarbinātību saistītos jautājumos. Izdot administratīvus aktus. Noteikt bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām tiesības saņemt Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumus.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakantajām amata vietām – Uzraudzības nodaļas ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Nr. 7.1.1.0/15/I/001) Vecākā eksperta/-es amatu (2 amata vietas uz nenoteiktu laiku)

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: veikt ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr. 7.1.1.0/15/I/001 aktivitāšu īstenošanas kvalitātes un atbilstības projekta īstenošanas prasībām pārraudzību, novērtējot aktivitāšu īstenošanas atbilstību Aģentūras iekšējos un ārējos normatīvajos aktos noteiktajam. Veikt pārbaudes apmācību, prakses īstenošanas vietās un filiālēs, sagatavot pārbaudes aktus, sniegt konsultācijas un ieteikumus konstatēto trūkumu novēršanai. Organizēt un pārraudzīt sniegto norādījumu un ieteikumu izpildi. Piedalīties atbilžu sagatavošanā ar projekta īstenošanu saistīto juridisko un fizisko personu sūdzībām un iesniegumiem. Apkopot un analizēt atsauksmes par izglītības programmu īstenošanas kvalitāti, analizēt informāciju par bezdarbnieku darbā iekārtošanas rezultātiem, sagatavot pārskatus. Piedalīties metodisko materiālu izstrādē un pilnveidē, sniegt metodisku un organizatorisku palīdzību un konsultācijas projekta personālam un filiālēm.

 

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu – Finanšu un attīstības departamenta Attīstības nodaļas eksperts/-e (1 amata vieta uz noteiktu laiku)

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: uzturēt Aģentūras darbības kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju sistēmu; Piedalīties - Aģentūras plānošanas dokumentu izstrādē un īstenošanas uzraudzībā, Aģentūras darbības stratēģijas, ikgadējo darba plānu un citu plānošanas dokumentu un to grozījumu izstrādē; Aģentūras darbības un aktīvo nodarbinātības un bezdarba mazināšanas preventīvo pasākumu kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju sagatavošanā (tai skaitā metode „Vadība saskaņā ar mērķiem”); Sagatavot Aģentūras ikgadējo darbības pārskatu un informāciju par darba tirgus situāciju Latvijā, Aģentūras darbības kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem rādītājiem, atzinumus par valsts pārvaldes iestāžu, valsts un pašvaldības institūciju izstrādāto politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem; Analizēt ES valstu un citu valstu pieredzi bezdarba samazināšanas, nodarbinātības veicināšanas, darba tirgus izpētes jomā.

28 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Gulbene
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valka
Valmiera
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv