Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Privātuma atruna
Sīkdatnes

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz ES fondu projektu departamenta ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam’’ Nr.7.3.2.0/16/I/001 koordinatora/-es amatu (1 amata vieta uz noteiktu laiku, uz projekta īstenošanas laiku)

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: nodrošināt projekta dokumentu pieejamību un apriti; nodrošināt projekta administratīvi saimniecisko pakalpojumu un materiāltehniskās bāzes uzskaites procesus; nodrošināt kvalitatīvu informācijas apmaiņu starp visām projektā iesaistītajām pusēm, t.sk.; Aģentūras struktūrvienībām, projektā iesaistītajiem darba devējiem un nodarbinātajiem, kā arī atbalsta pasākumu sniedzējiem; koordinēt projekta aktivitāšu norises, kontrolēt projektā noteikto atbalsta pasākumu izpildi atbilstoši termiņam, budžetam un kvalitātes prasībām; sagatavot ar projekta aktivitāšu ieviešanu saistītos dokumentus (pārskatus, pavadvēstules, dienesta ziņojumi par komandējumu un dienesta braucienu organizēšanu);  veikt projekta sanāksmju protokolēšanu.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakantajām ierēdņu amata vietām – Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centra nodarbinātības aģents/-e (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku, 1 amata vieta uz noteiktu laiku)

 

Galvenie amata pienākumi: sniegt pakalpojumus bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām ar nodarbinātību saistītos jautājumos. Izdot administratīvus aktus. Noteikt bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām tiesības saņemt Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumus.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu – Rīgas reģionālās filiāles Apmācību daļas nodarbinātības organizatora amats (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Amata mērķis: īstenot bezdarbniekiem, darba meklētājiem un darba devējiem aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus, nodrošināt klientu apkalpošanu ar nodarbinātību saistītos jautājumos, sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī fiziskām un juridiskām personām, kontrolēt līgumu izpildi pasākumu ietvaros
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz Rīgas reģionālās filiāles Darba tirgus daļas ESF projekta “Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 koordinējošais eksperts/-e (divas amata vietas uz noteiktu laiku, projekta norises laiku)

 

Amata mērķis: Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākumu “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” ietvaros īstenot atbalsta pasākumus bezdarbniekiem un darba meklētājiem t.sk. sadarboties ar fiziskām un juridiskām personām un kontrolēt ar tām uzņemto līgumu izpildi pasākumu ietvaros.

Galvenie amata pienākumi: nodrošināt ESF projekta “Jauniešu garantijas” (Nr. 7.2.1.1/15/1/001) īstenošanu filiālē- informēt un piesaistīt darba devējus pasākuma īstenošanai un piedalīties to izvēlē atbilstoši normatīvajos aktos notiektajai kārtībai; nodrošināt līgumu slēgšanu ar izvēlētajiem darba devējiem, sekot minēto līgumsaistību izpildei; veikt projektā iesaistāmo bezdarbnieku atlasi un norīkošanu dalībai pasākumā; plānot, uzskaitīt un uzraudzīt finanšu līdzekļu izlietojumu; veikt dokumentu ievietošanu un datu ievadi informācijas sistēmās atbilstoši noteiktajām prasībām un termiņiem u.c.

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas iepirkumu speciālista amatu (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Galvenie amata pienākumi: plānot, koordinēt un nodrošināt iepirkumu komisiju darbību pakalpojumu īstenošanai aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros. Nodrošināt publisko iepirkumu veikšanu, dokumentācijas sagatavošanu un līgumprojekta izstrādi atbilstoši ārējos un iekšējos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Pārstāvēt Aģentūras intereses Iepirkumu uzraudzības birojā un citās valsts iestādēs publisko iepirkumu jomā.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņu amata vietu – Jelgavas filiāles vadītājs/-a (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Amata mērķis: plānot, vadīt, organizēt un koordinēt filiāles darbību, sadarbību ar sociālajiem partneriem, lai nodrošinātu Aģentūras mērķu sasniegšanu atbilstoši Aģentūras stratēģijai un nodarbinātības politikai valstī

Galvenie amata pienākumi: organizēt un īstenot aktīvos nodarbinātības pasākumus; organizēt un nodrošināt sadarbību ar pašvaldībām un darba devējiem, lai īstenotu valsts politiku bezdarba samazināšanas, kā arī bezdarbnieku un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā; piedalīties valsts un vietējo bezdarba samazināšanas programmu, kā arī starpvalstu sadarbības līgumu projektu izstrādē un šo projektu īstenošanā; organizēt un koordinēt darba tirgus analizēšanu un prognožu izstrādāšanu, informēt sabiedrību par situāciju darba tirgū; īstenot filiāles personāla vadību; pārstāvēt Aģentūru komunikācijā ar valsts, pašvaldību iestādēm, privātiem uzņēmumiem, nevalstiskām organizācijām, sabiedrību un medijiem.

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu Preiļu filiālē - nodarbinātības aģents/-e (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Galvenie amata pienākumi: sniegt pakalpojumus bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām ar nodarbinātību saistītos jautājumos. Izdot administratīvus aktus. Noteikt bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām tiesības saņemt Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumus.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto Cēsu filiāles ESF projekta “Jauniešu garantijas” (Nr. 7.2.1.1/15/1/001) karjeras konsultanta/-es amatu (1 amata vieta uz noteiktu laiku, projekta norises laiku)

 

Amata mērķis: palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi projekta “Jauniešu garantijas” ietvaros. Sniegt karjeras konsultācijas un nodrošināt karjeras vadību jauniešiem bezdarbniekiem. Organizēt konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus.

Galvenie amata pienākumi: mērķtiecīgi plānot un sniegt individuālās un grupas karjeras konsultācijas. Plānot un sniegt individuālās diagnosticējošās un grupu informatīvās karjeras konsultācijas. Nodrošināt klientam atbalstu profesionālās piemērotības un pārkvalifikācijas jautājumu risināšanā. Sniegt informāciju klientiem par darba tirgus aktuālajām tendencēm un izglītības iespējām.

 

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu – Nodarbinātības valsts aģentūras Resursu pārvaldības nodaļas juriskonsults/-e (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Amata mērķis: nodrošināt juridiskā atbalsta sniegšanu līgumu izstrādes, iepirkumu organizēšanas un normatīvo aktu izstrādes jomā
Galvenie amata pienākumi: sagatavot un izvērtēt privāto tiesību un publisko tiesību līgumprojektus un vienošanās projektus. piedalīties iepirkumu dokumentācijas izstrādē un iepirkumu komisiju darbā. izstrādāt un izvērtēt iekšējo normatīvo aktu, rīkojumu un lēmumu projektus. izskatīt un sagatavot atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem. pārstāvēt Nodarbinātības valsts aģentūras intereses Iepirkumu uzraudzības birojā, tiesā un citās valsts pārvaldes iestādēs publisko iepirkumu jomā un lietās.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ES fondu projektu departamenta ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) vecāka eksperta (juridiskajos jautājumos) amatu (1 amata vieta uz noteiktu laiku, projekta norises laiku)

 

Amata mērķis: nodrošināt ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” īstenošanai nepieciešamo juridisko atbalstu atbilstoši ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem.

Galvenie amata pienākumi: sagatavot amata kompetences ietvaros projekta īstenošanai nepieciešamos juridiskos dokumentus un līgumu projektus. Risināt juridiskus jautājumus saistībā ar projekta aktivitāšu īstenošanu. Sniegt metodisku palīdzību un konsultācijas projekta personālam juridiskajos jautājumos. Nodrošināt projekta un tā aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo iepirkumu organizēšanu, t.sk. izstrādāt iepirkuma dokumentāciju.

28 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Gulbene
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valka
Valmiera
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv