DARBA ŅĒMĒJU BRĪVĀS PĀRVIETOŠANĀS VALSTS KONTAKTPUNKTS

 

 

Darba ņēmēju brīva pārvietošanās ir Eiropas Savienības (ES) pilsoņu pamatbrīvība un viens no ES iekšējā tirgus pīlāriem, kas ietverts Līguma par ES darbību 45. pantā.

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā 2014/54/ES (2014.gada 16.aprīlis) par pasākumiem, ar ko veicina darba ņēmējiem piešķirto tiesību īstenošanu darba ņēmēju pārvietošanās brīvības jomā ir izklāstīti noteikumi, kas palīdz vienveidīgi piemērot un īstenot praksē tiesības, kas piešķirtas ar Līguma par ES darbību 45. pantu.

Tomēr darba ņēmēju pārvietošanās brīvības efektīva izmantošana dažkārt ir liels izaicinājums, un daudzi ES darba ņēmēji pilnībā neapzinās savas tiesības uz brīvu pārvietošanos vai šķēršļus tās īstenošanai.

Lai novērstu šos šķēršļus, ES dalībvalstis ir apņēmušās sniegt informāciju par ES darba ņēmēju  brīvu pārvietošanos katrā valstī.

 

Kas ir valsts kontaktpunkts un kāds ir tā mērķis?

Lai veicinātu vienlīdzīgu attieksmi un atbalstītu darba ņēmēju brīvu pārvietošanos, Direktīva 2014/54/ES (4. pants) nosaka, ka katra dalībvalsts nominē valsts iestādi kā kontaktpunktu, kuras funkcijas ir saistītas ar darba ņēmēju brīvas pārvietošanās jautājumiem.

Galvenais mērķis ir sniegt atbalstu ES pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, īstenojot darba ņēmēju brīvas pārvietošanās tiesības.

 

Valsts kontaktpunkts Latvijā

Ņemot vērā to, ka Direktīvas 2014/54/ES 4.panta 2.punkta b), c), d) un e) apakšpunktā minētie uzdevumi izriet no 2012.gada 18.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.876 ”Nodarbinātības valsts aģentūras nolikums”, Latvijā, pārņemot Direktīvu 2014/54/ES, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) ir noteikta kā valsts kontaktpunkts. Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likumā paredzēto sadarbību starp valsts pārvaldes iestādēm, lai nodrošinātu Direktīvas 2014/54/ES 4.panta 2.punkta a) apakšpunktā minētā uzdevuma īstenošanu, NVA virzīs uzdevuma izpildi atbilstoši kompetencei:

 

Latvijas Republikas tiesībsargs, tā viena no funkcijām ir sekmēt vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošanu un jebkāda veida diskriminācijas novēršanu, t.sk., izskata sūdzības, sniedz konsultācijas;

 

Juridiskās palīdzības administrācija, kas sniedz valsts nodrošinātu juridisko palīdzību trūcīgām personām.

Nodarbinātības valsts aģentūra nepieciešamības gadījumā nodrošina iekšējo koordināciju un iesaistīto kompetento institūciju darbību vienotību Latvijā.

 

Kontaktinformācija

nva@nva.gov.lv

eures@nva.gov.lv

Liga.Baufale@nva.gov.lv

 

Likumdošana

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/54/ES par pasākumiem, ar ko veicina darba ņēmējiem piešķirto tiesību īstenošanu darba ņēmēju pārvietošanās brīvības jomā.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/38/ES par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/50/ES par minimālo prasību noteikšanu, lai sekmētu darba ņēmēju mobilitāti starp dalībvalstīm, uzlabojot papildpensijas tiesību iegūšanu un saglabāšanu.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.492/2011 par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Savienībā.

 


 

VAKANCES LATVIJĀ

VAKANCES ĀRVALSTĪS

VAKANČU KOPSAVILKUMS

CITI PIEDĀVĀJUMI DARBAM EIROPĀ

AKTUĀLS JAUTĀJUMS

Vai Jūs šobrīd meklējat darbu ārvalstīs vai Latvijā?

  Ārvalstīs
  Latvijā

VIDEO

FOTO

Pēdējās izmaiņas veiktas 11.10.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv