Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Balvu
filiāle

 

2018-08-13

 

Novada mājas lapa:

www.balvi.lvInformācija par novadu

Balvu novads ir nozīmīgs Ziemeļlatgales centrs, kurš reformas rezultātā izveidojās 2009. gadā. Novadā ietilpst Balvu pilsēta un 10 pagasti – Balvu, Kubulu, Vīksnas, Bērzpils, Bērzkalnes, Lazdulejas, Krišjāņu, Briežuciema, Tilžas un Vectilžas. Neatkārtojamo novada tēlu veido upju un ezeru ūdeņi, neskartās dabas skaistums, latgaliešu bagātais kultūrvēsturiskais mantojums un, protams, darbīgie un laipnie novada ļaudis.
Novads atrodas Latvijas Ziemeļaustrumos un robežojas ar Viļakas, Baltinavas, Alūksnes, Gulbenes, Rugāju, Rēzeknes, Lubānas, Kārsavas un Madonas novadiem.
Attālums no Latvijas galvaspilsētas Rīgas – 226 km, attālums no Latvijas – Krievijas robežpunktam „Vientuļi” – 37 km.

 

Bezdarbnieku skaits / Bezdarba līmenis:

 

Datu avots Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde  

 

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Balvu novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties NVA CV un vakanču portālā.

2018. gada 1. ceturksnī NVA Balvu filiālē tika reģistrētas 116 brīvas darba vietas. No tām vairums – 33 – kvalificēti strādnieki un amatnieki; 24 - pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki; 15- vienkāršo profesiju darbinieki; 13 -kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki , kā arī 13 - iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri; speciālisti – 8; vecākie speciālisti – 5, vadītāji -3 un kalpotāji -2 vakances. Papildus informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē.

 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide*
Balvu pilsēta ir Latgales reģiona lielākais saimnieciskais centrs tā Ziemeļu daļā. Balvu pilsēta ir reģiona nozīmes centrs, un tās loma ievērojami palielināsies, attīstot ciešākas saites ar Alūksni un Gulbeni, visām trim pilsētām kopā pildot nacionālas nozīmes centra lomu ar atbilstoša līmeņa pakalpojumiem un funkcijām. Balvu novadā kopumā reģistrēts 831 uzņēmums, no kuriem 41,16% ir zemnieku saimniecības, bet 36,82% - sabiedrības ar ierobežotu atbildību.
 
Apkopojot datus par populārākajām uzņēmējdarbības nozarēm Balvu novadā, redzams, ka priekšplānā stabili izvirzījusies lauksaimniecība, aiz kuras seko populārākā biznesa nozare Latvijā – mazumtirdzniecība. Novadā reģistrētie uzņēmumi vienlīdz bieži izvēlas savu darbību saistīt arī ar kravu pārvadājumiem pa autoceļiem, mežizstrādi un būvniecību.


Populārākās uzņēmējdarbības nozares Balvu novadā:

 •  jauktā lauksaimniecība;
 •  mazumtirdzniecība;
 •  kravu pārvadājumi pa autoceļiem;
 •  mežizstrāde;
 •  būvniecība.
Nodibināts Balvu novada pašvaldības Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs, kura mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības un tūrisma attīstību, jaunu uzņēmumu veidošanos Balvu novadā, radīt apstākļus inovatīvu pakalpojumu sniegšanai, preču un produktu ar augstāku pievienoto vērtību ražošanai, tādējādi nodrošinot priekšnosacījumus kvalitatīvas biznesa vides attīstībai visā Ziemeļlatgalē.

Balvu novada ekonomiskā specializācija orientēta četros virzienos:

 1. Dabas resursu ieguve un pārstrāde (kūdras – nozīmīgākais dabas resurss novadā);
 2. Lauksaimniecības attīstība ar augstu pievienoto vērtību (arī bioloģisko lauksaimniecību);
 3. Kokapstrāde;
 4. Loģistika (specializācija noteikta ņemot vērā Balvu novada ģeogrāfisko novietojumu – atrašanos pierobežā ar Krievijas Federatīvo Republiku).

 

Vidējā darba samaksa:
Vidējā bruto darba alga Balvu novadā (2018.gada 1. cet.):

 • EUR 644 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
 • EUR 650 (Sabiedriskajā sektorā);
 • EUR 641 (Pašvaldības struktūrās).

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

Sadzīves apstākļi*

Sociālo aizsardzību Balvu novadā nodrošina Balvu novada Sociālais dienests. Sociālā dienesta darbu nodrošina 4 nodaļas: Administratīvā un plānošanas vadības nodaļa; Sociālās palīdzības nodaļa; Sociālo pakalpojumu nodaļa un Atbalsta un rehabilitācijas nodaļa.

Sociālā dienesta pakļautībā ir sekojošas struktūrvienības: Nakts patversme; birojs “Aprūpe mājās”; Sociālās dzīvojamās mājas un “Dienas centrs”.  Novadā darbojas pansionāts “Balvi”.

Veselības aprūpe Balvu novadā pieejama SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” Balvu slimnīcā (nodrošina dienas stacionāra pakalpojumus un ambulatoros pakalpojumus), sešos feldšeru punktos (Briežuciema, Kubulu, Krišjāņu, Lazdulejas, Vectilžas un Vīksnas pagastos), desmit ģimenes ārstu praksēs.

Darbojas divi neatliekamās medicīniskās palīdzības punkti Balvos un Tilžā.

 

Kultūrvēsturiskais mantojums:

 • Balvu novada kultūrvēsturiskais mantojums ietver kultūrvēsturiskas sakrālas ēkas, kultūrvēsturiskas ēkas (muižas apbūve), kultūrvēsturiskas vietas (pilskalni) un senkapus.
 • Kopumā Balvu novadā atrodas 47 valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi, no kuriem 17 ir arhitektūras pieminekļi, 2 mākslas pieminekļi un 28 arheoloģijas pieminekļi.
Balvu novada kultūras iestādes:
 • Balvu Kultūras un atpūtas centrs (darbojas 18 tautas mākslas kolektīvi);
 • Kultūras / saieta / tautas nami 10 pagastos;
 • Balvu Novada muzejs;
 • Balvu Centrālā bibliotēka un 10 pagastu filiālbibliotēkas:

Balvu novada izglītības iestādes:

 • Pirmskolas izglītības iestāde (PII) “Pīlādzītis”, Balvu pilsētā;
 • Pirmskolas izglītības iestāde (PII) “Sienāzītis”, Balvu pilsētā;
 • Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestāde, Bērzkalnes pagastā;
 • Kubulu PII “Ieviņa”, Kubulu pagastā;
 • Tilžas pirmsskolas izglītības iestāde, Tilžas pagastā;
 • Balvu Valsts ģimnāzija;
 • Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola;
 • Bērzpils vidusskola (arī pirmsskolas izglītības grupa);
 • Tilžas vidusskola;
 • Balvu pamatskola;
 • Stacijas pamatskola;
 • Tilžas internātpamatskola;
 • Tilžas vidusskolas pirmsskolas izglītības grupa Vectilžā;
 • Bērzpils vidusskolas Krišjāņu filiāle un pirmsskolas izglītības grupa, Krišjāņu pagastā;
 • Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāle un pirmsskolas izglītības grupa;
 • Balvu Mūzikas skola;
 • Balvu Mākslas skola;
 • Balvu Sporta skola;
 • Profesionālās izglītības kompetences centra (PIKC) “Rīgas Valsts tehnikums” Balvu teritoriālā struktūrvienība.

Balvu Bērnu un jauniešu centrs – brīvā laika centrs bērniem un jauniešiem.

Balvu novadā darbojas 2 sporta iestādes - Balvu Sporta centrs un Balvu Sporta skola un 12 ar sporta aktivitātēm saistītas biedrības. Novadā ir pieejams peldbaseins, kas atrodas Balvu Sporta skolā, Balvos.
Novadā tiek īstenots bērnu un jauniešu sports, augstu sasniegumu sports, tautas sports, rīkoti sporta pasākumi un organizētas sacensības.

 

Papildu informācija

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem , t.sk. arī par biznesa attīstības iespējam novadā un atbalsta programmām.

Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālu informāciju.

 

*Informācija: http://balvi.lv/lv/pasvaldiba/normativie-akti-un-attistibas-planosanas-dokumenti/attistibas-planosanas-dokumenti/16680-balvu-novada-attistibas-programma-2018-2024-gadam

 


25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils


ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv